5 นิสัยของคนที่เราควรถอยห่างให้ไกล ชีวิตจะดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้นิสัยของคนที่เรานั้นควรถอยห่าง เพื่ออนาคตที่ดีของเรา กับบทความ 5 นิสัยของคนที่เราควรถอยห่างให้ไกล ชีวิตจะดี ไปดูกันว่าคนแบบไหนที่ไม่ควรเสียเวลาชีวิตด้วย จะทำให้ชีวิตตกต่ำ

ในตำราพิชัยสงครามขงเบ้งนั้น มีอยู่บทหนึ่งได้กล่าวถึงการขจัดความชั่ ว ของบ้านเมือง โดยจัดคนไว้ห้าแบบ เรียกว่า ‘ห้าชั่ ว’ ซึ่งขงเบ้งได้ให้คำ แนะนำ เกี่ยวกับการขจัดคนเหล่านี้เอาไว้ว่าคนเหล่านี้คือคนเจ้าเล่ห์ ข า ย ช าติ เลวทราม ต่ำช้า ไร้ศีลสัตย์ ควรปลีกตัวออ กห่างให้ไกล อย่ าได้เข้าใกล้ ชิดสนิทสน มเป็นอันข า ด กองทัพจะพ่ายแพ้ บ้านเมืองจะล่มจม เพราะมี ‘ห้าชั่ ว’ ได้แก่

1 เฝ้าจับผิด

คนที่จงใจฟื้นฝอยหาตะเข็บ คอยจับผิดและยุยงให้คนแตกแยกกัน ก่อให้ เกิดความสับสนในห มู่คน คิดแค้นผู้อื่นด้วยเรื่องส่วนตัว คนเหล่านี้ล้วนเป็น ผู้ที่ถึงพร้อมไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลโ ก ง ไร้ศีล ไร้สัตย์คนทั้งห้าประเภทนี้ พึงปลีกตัวอยู่ให้ห่าง ระมัดระวังอย่ าได้ใกล้ชิดสนิทสน ม หรือหลงไป ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอัน

2 ประพฤติเหลวแหลก

คือคนที่ประพฤติตนผิดขนบธรรมเนียม สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา ดำรง ชีวิตด้วยความฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลือง ชอบแต่งกายให้ดูผิดแปลก แตกต่างไปจากผู้คนทั้งหล า ย คิดแต่จะได้หน้าได้ต า ให้คนสนใจเพราะสิ่งเหล่านี้

3 ล่อลวง

คนที่ขย ายเรื่องราว สร้างเรื่องที่ไม่ตรงต ามความเป็นจริง ปลุกผีร่ายมนต์ เผยแพร่ไสยเวท เพื่อให้คนทั้งหล า ยเข้าใจผิด ชอบคุยโวโอ้อวด สร้างข่าว ลือที่เป็นเท็จให้แพร่หล า ย

4 สอพลอ

คนปลิ้นปล้อน ประจบสอพลอ คอยเอาใจใส่แต่ผลประโยชน์ส่วนตัว จนถึง ขั้นแอบคบค้าสมาคมกับข้าศึกอย่ างลับ ๆ ไม่สนใจช าติบ้านเมือง

5 แบ่งพรรคแบ่งพวก

คนพวกนี้ชอบตั้งสมัครพรรคพวก เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย แบ่งพรรคแบ่ง พวกสมคบคิดกัน จงใจหาเรื่องใส่ร้ า ยคนดีมีปัญญาให้เสียห า ย หาประโยชน์ ใส่ตัวและกลุ่มของตนเอง ด้วยการทำล า ยผู้อื่น

ที่มา junjaonews, yindeeyindee