5 เรื่องที่ควรสอนลูก ให้เติบโตเป็นคนที่ใช้ชีวิตเป็น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลูกฝั่งลูกให้เติบโตเป็นคนที่รู้จักการใช้ชีวิต กับบทความ 5 เรื่องที่ควรสอนลูก ให้เติบโตเป็นคนที่ใช้ชีวิตเป็น ไปดูกันว่าเราควรสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรบ้าง

1 สอนลูกให้รู้จักประหยัดอ ดออม

การที่พ่อแม่ซื้ อของเล่นให้บ่อยๆ ต ามที่ลูกเรียกร้อง อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารักของคุณกล า ยเป็นเด็กที่ไม่รู้จักพอ อย ากได้ของเล่นใหม่ๆ ตลอ ดเวลา จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้อง ระวั ง ไม่ให้ความรัก ความทุ่มเทของตนเองกล า ยเป็นการเอาใจจนทำให้เสี ยคนในที่สุด

2 สอนลูกให้มีความรับผิ ดชอบ

ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรต ามใจลูก จนทำอะไรเองเป็น เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็ควรสอน ให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง มอบหมายง านบ้านให้รับผิ ดชอบ เพื่อให้ ลูกเรียนรู้การช่วย และความรับผิดชอบ

3 สอนลูกให้รู้จักวางตัว

การสอนให้รู้จักวางตัว ไม่ก้าวล่วงในเรื่องส่วนตัวของคนอื่น มากเกินไป พ่อแม่จำเป็นต้องขี ด เส้นแบ่งให้ลูกได้รู้ว่า.. (จุดใดที่ลูกไม่ควรเข้าไปยุ่มย่ าม ในชีวิตคนอื่น ) การที่เด็กได้เรียนรู้ถึง เส้นแบ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเข้าใจว่าชีวิตของคนอื่นๆ ก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

4 ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิดชอบ และช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อโตขึ้น ซึ่งทำได้โดยการให้เขาเรียนรู้จากความผิดพล าด พ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วยในทุกกรณี หรือจะลงไปช่วย ก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือ

5 ให้ลูกให้รู้จักการเข้าสังคม

ในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะต้องพาลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอกับเด็ก ๆ ในวัยเดียวกันบ้าง เพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เช่น อาจจะพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่น พาไปพบปะเพื่อน ๆ ที่มีลูก วัยเดียวกับเรา หรือไปรวมญาติในง านเทศกาลต่าง ๆ แล้วเมื่อพอโตเข้าโรงเรียน ก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้น และไม่ต้องห่วง เพราะว่าเขาจะมีเพื่อน ๆ มากขึ้นเองต ามวัย ดังนั้นควรสอนลูก

สอนลูกให้รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและสังคม ตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็ก จะได้ไม่ต้องมาต ามแ ก้ไขกันภายหลัง เพราะถึงตอนนั้นแล้ว คุณอาจต้องป ว ดหัวมากกว่าเดิมอีกหล า ยเท่า บางครั้งจะแก้ไขยังไงก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว

ที่มา วิถีเกษตรพอเพียง, fahhsai