ข้ อ ดีของการมีทองเก็บ มีไว้ไม่เ สี ยห า ย

สำหรับทองคำ ก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ ยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆเหล่านี้ ที่จะทำให้ทองคำเป็นตัวช่วยได้ดี มีคนไทยจำนวน ไม่น้อยที่มักซื้ อทองคำเก็บไว้ ไม่แพ้ท รั พ ย์สิน อ ย่ างบ้าน รถ ที่ดิน อสังหาริมท รั พ ย์

และอื่นๆ แต่ละคน มีเป้าหมายในการเก็บทองแตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ทองคำก็ยังมีประโยชน์ช่วยเราภายภาคหน้าได้เป็นอ ย่ างดี วันนี้เราจึงขอยกตัวอ ย่ างข้ อ ดีของการมีทองเก็บไว้ เผื่อเป็นกำลังใจให้หล า ยๆคนอย ากเก็บทองบ้าง

1.ใช้จ่ายในย ามเ จ็ บ ไข้ ได้ป่ ว ย

ค่ารั กษ าพย าบาล ก็เป็นอีกหนึ่ง ร า ยจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้น สุ ข ภ า พก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่มๆสาวๆ โอกาสเกิดโ ร คร้ า ยก็สูงดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย

ซึ่งแน่นอนว่าโ ร คร้ า ย บางโ ร ค มีค่ารั กษ า ค่อนข้างสูง ประกั น สุ ข ภ า พ ประกันสังคม อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้นต้องมีเ งิ นเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เ งิ นสดมีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย หากไม่มีการวางแผน เ งิ นที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปแบบง่ายๆ เช่นกัน

2.สำรองการเ งิ นในย ามฉุ กเฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอ เ ค รี ย ดหนักมาก

เราคงจะเคยเห็นข่าว ผู้ปกครองนำทองมาข า ยในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมากๆ เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียนต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเ งิ นที่ดีหรือวางแผนแล้วแต่เ งิ นไม่พอใช้จริงๆ

ก็ได้ทองคำนี้ ละมาช่วยให้ผ่านพ้นวิ ก ฤ ต นี้ไปได้ นอ กจากนี้ยังมีเรื่องของอุบั ติเห ตุ ปัญหาทางด้านก ฎห ม า ย ที่อาจทำให้ต้องใช้เ งิ นจำนวน มากจนส่งผลให้เ งิ นที่เก็บมาหมดไป

หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ค่าเ งิ นล ดลง เช่น ปัญหาการ เ มื อ ง อัตราเ งิ นเฟ้อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จประเท ศ ย่ำ แ ย่ฯลฯ ทำให้เ งิ นเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคตก็อาจมีไม่พอ

3.เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ ทุนไม่พอ เ งิ นเก็บเหลือน้อย ไม่ อย ากกู้ห นี้

แม้ว่าทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มี ดอ กเบี้ ยให้เหมือนสินท รั พ ย์อื่นๆ แต่ร าค าส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อล งทุ น มีหล า ยคนที่เกษียณแล้วหัน

มาทำธุรกิจเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เกิดร า ยได้โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เ งิ นที่เก็บมาอาจไม่พอหรือไม่อย ากกู้เ งิ นสร้างห นี้ ทำให้ทองคำเป็นสินท รั พ ย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้

4.ใช้แทนการเก็บเ งิ น เก็บเ งิ นสดย าก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำเป็นสินท รั พ ย์ ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเ งิ น สำหรับผู้ที่เก็บเ งิ นไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเ งิ น โดยการเก็บทองแทนการเก็บเ งิ นนั้น

ก็เหมือนกับการฝากเ งิ น ประจำกับธนาคาร แต่เปลี่ยนจากสะสมเ งิ นเป็นสะสมทองคำแทน โดยจะใช้โปรแกรมออมทอง คือทะยอยซื้ อ ทองสะสมทุกๆ เดือน จะได้ร าค าแบบเฉลี่ย เมื่อออมครบอย าก จะเบิกทองมาเก็บไว้ที่ตัวเองหรือข า ยคืนเปลี่ยนเป็นเ งิ นสดได้

5.สินท รั พ ย์ทางเลือ ก กระจายความเสี่ ยงถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตกจะได้อุ่นใจ

ความเสี่ ยงที่ว่านี้คือความเสี่ ยง ของค่าเ งิ น มีหล า ยประเทศเก็บสำรองทองคำเอาไว้เพื่อป้องกันการเกิดวิ ก ฤ ต ทางการเ งิ น เหตุการณ์ฉุ ก เฉิ น ทั่วโลก ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยที่ซื้ อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการล งทุ น และกระจายความเสี่ ยงของสินท รั พ ย์อื่นๆ

เช่น หุ้น ตราส า รห นี้ พันธบัตร ที่หากเกิดวิ ก ฤ ต สินท รั พ ย์ที่ล งทุ นตัวใดตัวหนึ่งข า ดทุนจะได้มีทองคำเอาไว้เป็นหลักประกั น เนื่องจากร าค าทองไม่เปลี่ยนไปต ามร าค าสินค้าอื่นๆ ยิ่งเ งิ นเฟ้อสูงร าค าทองก็ยิ่งสูง ดังนั้นอ ย่ างน้อยการมีทองคำ ติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเ งิ นสำรองอยู่

6.ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น

ทองคำเป็นสมบัติ ที่มีมูลค่าหล า ยคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็น มรดก ตกทอ ดให้แก่ลูกหลาน เอาไว้เป็นทุนสำรองการเ งิ นหรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญๆ เช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์วันตรุษจีน

วันรับปริญญา โดยทองคำที่ซื้ อให้ก็มีทั้ง ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ อ ย่ างสร้อยทอง แหวนทองกำไลทอง จี้ทอง ฯลฯ ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ ไปต่อยอ ดทางการเ งิ นอีกทอ ดหนึ่งได้

7.ใช้ป้องกันอัตราเ งิ นเฟ้อ ข้าวของแพงขึ้นเ งิ นเก็บแทบไม่เหลือ

อัตราเ งิ นเฟ้อ คือศั ต รู ตัวฉกาจที่ทำให้เ งิ น มีมูลค่าล ดลง เพราะหากเกิดภาวะเ งิ นเฟ้อ หมายความว่าสินค้าและบริการต่างๆจะมีร าค าแพงขึ้น ต้องใช้เ งิ นซื้ อมากขึ้น เช่น เมื่อ 3 ปีที่แล้วร าค าก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30บาท ปัจจุบันถ้วยละ 40บาท เป็นต้น

ซึ่งจะส่งผลต่อเ งิ น เก็บที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายในย ามเกษียณ แต่กับทองคำจากสถิติที่ผ่าน มาสามารถป้องกันความเสี่ ย งของอัตราเ งิ นเฟ้อได้ดี เพราะ

ร าค าทองไม่เปลี่ยนไปต ามร าค าสินค้าอื่นๆ ยิ่งเ งิ นเฟ้อสูง ร าค าทองก็สูงไปด้วยสิ่งหนึ่งที่ทำให้ ทองคำ ยังเป็นที่นิยม คือความต้องการใช้ทองคำในด้านต่างๆ

อยู่เสมอโดยเฉพาะด้านการล งทุ นที่นักล งทุ นร า ยใหญ่ร า ยย่อยหัน มาถือครองทองคำกัน มากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ ยงของค่าเ งิ น และร าค าทอง

ที่เพิ่มสูงขึ้นอ ย่ างต่อเนื่อง ต ามความต้องการซึ่งไม่ใช่แค่ทองรูปพรรณเท่านั้นที่คนไทยนิยมซื้ อเก็บ แต่ทองคำแท่ง ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน

คนไทยจำนวนไม่น้อยที่ซื้ อทองแท่งเก็บไว้เพราะมีส่วนต่างของ ราค าขา ย ออ กและร าค ารับซื้ อ น้อยกว่า ทองรูปพรรณ รวมถึงค่า บ ล็ อ ค ค่ากำเหน็จ อ ย่ างที่เราๆ รู้กันดีว่าค่อนข้างต่างกันเยอะ โดยทองแท่งจะซื้ อถูก ข า ยแพงกว่ามาก แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไรการมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลักประกันการเ งิ นหากเกิดปัญหา

ที่มา blockdit    kidnankidnee