ข้ อ ดีของการมีทองเก็บ

ทองเป็นทั้งเครื่องประดับและเป็นสิ่งของที่มีค่าที่หล า ยๆคนชอบสะสมกัน และวันนี้เราก็มีข้ อ ดีของการออมทองมาฝากกัน หล า ยคนอาจจะบอ กว่ามีเ งิ นก็ฝากธนาคารไว้ ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้ อทองมาเก็บไว้ แต่อย่าลืมว่าเ งิ นใช้ไปก็หมด

มีคนจำนวนไม่น้อย ที่มักซื้ อทองคำเก็บไว้ ไม่แพ้ท รั พ ย์สินอย่ าง บ้าน รถ ที่ดิน อสังหาริมท รั พ ย์ และอื่นๆ แต่ละคน มีเป้าหมายในก ารเก็บทองแตกต่างกัน

แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ทองคำก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ ยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆ เหล่านี้ ที่จะทำให้ทองคำเป็นตั ว ช่ ว ย ไ ด้ ดี

1 ให้เป็นของขวัญลูกในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุ นตั้งต้น

ทองคำเป็นสมบัติที่มีมูลค่า หล า ยคนเก็บทองไว้ ก็เพื่อเป็น มรดกตกทอ ดให้แก่ลูกหลาน เอาไว้เป็นทุ นสำรองการเ งิ น หรือให้เป็นของข วัญในวันสำคัญๆ เช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์ วันตรุษจีน วันรับปริญญา

โดยทองคำที่ซื้ อให้ ก็มีทั้งทองคำแท่ง และทองรูปพรรณ อย่ างสร้อยทอง แหวนทอง กำไลทอง จี้ทอง ฯลฯ ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ ไปต่อยอ ดทางก ารเ งิ นอีกทอ ดหนึ่งได้

2 สำรองการเ งิ นในย ามฉุ ก เ ฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอเ ค รี ย ดหนักมาก

เราคงจะเคยเห็นข่าวผู้ป กครองนำทองมาข า ย ในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมากๆ เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียน ต่อลูก 1 คน ค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้ว างแผนการเ งิ นที่ดี หรือวางแผนแล้ว แต่เ งิ นไม่พอใช้จริงๆ ก็ได้ทองคำนี้ล่ะ

มาช่วยให้ผ่ านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ นอ กจากนี้ยังมีเรื่องของอุ บั ติ เ ห ตุ ที่อาจทำให้ต้องใช้เ งิ นจำนวน มาก จนส่งผลให้เ งิ นที่เก็บมาหมดไป หรือแม้แต่เหตุการ ณ์ที่ทำให้ค่าเ งิ นลดลง ฯลฯ ทำให้เ งิ นเก็บที่คาดว่ าจะพอใช้ในอนาคต ก็อาจมีไม่พอ

3 เป็นทุ นสำคัญในการทำธุรกิจ ทุ นไม่พอ เ งิ นเก็บเหลือน้อย ไม่อย ากก ู้ห นี้

แม้ว่าทองคำจ ะไม่มีปันผล ไม่มีด อ กเบี้ยให้เหมือนสินท รั พ ย์อื่นๆ แต่ร า ค าส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับคว ามสนใจเก็บไว้เพื่อลงทุ น มีหล า ยคนที่เกษียณ แล้วหัน มาทำธุรกิจเล็กๆ น้อยๆ

เพื่อให้เกิดร า ยได้ โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุ นไม่น้อย เ งิ นที่เก็บมาอาจไม่พอ หรือไม่อย ากก ู้เ งิ นสร้างห นี้ ทำให้ทองคำเป็นสินท รั พ ย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากร า ค าทองไม่เป ลี่ยนไปต ามร า ค าสินค้าอื่นๆ

4 ใช้แทนการเก็บเ งิ น เก็บเ งิ นสดย าก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำเป็นสินท รั พ ย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นเค รื่องมือในการเก็บเ งิ น สำหรับผู้ที่เก็บเ งิ นไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการสร้ างวินัยในการออมเ งิ น โดยการเก็บทองแทนการเก็บเ งิ นนั้น ก็เหมือนกับการฝ ากเ งิ นประจำกับธนาคาร

แต่เปลี่ยนจากสะสมเ งิ น เป็นสะสมทองคำแทน เช่น ใช้โปรแกรมออมทอง คือทะยอยซื้ อทองสะสมทุกๆ เดือน จะได้ร า ค าแบบเฉลี่ยเมื่อออมครบ อย ากจะเบิกทองม าเก็บไว้ที่ตัวเอง หรือข า ยคืนเปลี่ยนเป็นเ งิ นสดได้

5 ใช้จ่ายในย ามเ จ็ บไ ข้ได้ป่ ว ย

ค่ารั ก ษ าพย าบาล เป็นอีกหนึ่งร า ยจ่ายสำคัญ ที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษี ยณที่มีอายุมากขึ้น สุ ข ภ า พก็อาจไม่ได้แ ข็งเหมือนสมัยหนุ่มๆ สาวๆ โอกาสเกิดโ ร คร้ า ยก็สูง

ดังนั้นควรเตรียมพร้อมกั บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่า โ ร คร้ า ยบางโ ร ค มีค่ารั ก ษ าค่อนข้างสูง ประกันสุ ข ภ า พ ประกันสังคม อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่

ฉะนั้นต้องมีเ งิ นเก็ บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เ งิ นสดมีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย หากไม่มีการวางแผนเ งิ นที่เก็บมา ก็อาจจะหมดไปแบบง่ายๆ เช่นกัน

ดังนั้นอย่ างน้อยการมีทองคำติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่า มีเ งิ นสำรองอยู่ แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้ ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่า มีหลักประกันการเ งินหากเกิดปัญหา

ที่มา create-readingth  sit-smiling