ข้ อ ดีของการมีเ งิ นเก็บ อ่ า นจบอย ากเก็บเ งิ นทันที

หล า ยคนอาจจะบอ กว่าการเก็บเ งิ น มันเป็นเรื่องที่ทำย ากมากๆ แต่ทุกคนคะ ทุกอ ย่ างมันไม่มีอะไรง่ายหรอ กคะ เรื่องที่ว่าย ากถ้าเราตั้งใจยังไงก็ต้องทำได้ ขอให้เราเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดในการทำสิ่งต่างๆนั่นคือหัวใจ เพราะถ้าใจเราไม่สู้เรื่องง่ายๆก็กล า ยเป็นเรื่องย ากอยู่ดี

ดังเช่นการออมเ งิ น ถ้าหากเราศึกษาข้ อ ดีของการมีเ งิ นออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิ ธีคิดและเริ่มเก็บเ งิ น เริ่มออมเ งิ น การออมเ งิ นเป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเองเพราะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเ งิ นออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้ตัวอย่ างข้ อ ดีของการมีเ งิ นออม มีเ งิ นเก็บข้ อ ดีของการมีเ งิ นออมนั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเ งิ น บางทีเหตุผลดีๆ สักข้ ออาจจะเป็นแ ร งบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

1.มีเ งิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเ งิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคน มีรายได้เดือนหลักหมื่นที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็ เ จ็ บ ป่ ว ย มีหล า ยโ ร ค หากมีเ งิ นออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี ก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติ

2.เ งิ นออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เ งิ นในการซื้ อข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อ การใช้ชีวิต หากมีเ งิ นออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

3.มีเ งิ นออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเ งิ นออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐานโดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเ งิ นออมให้มากๆ

4.เ งิ นออมมีประโยชน์มากเวลาเกิด วิ ก ฤ ติ

เพราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีเ งิ นออมเผื่อไว้ใช้ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

5.มีเ งิ นออม จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเ งิ นออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงาน มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

6.มีเ งิ นออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเ งิ นออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเ งิ น ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้น มีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือ ดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือ กัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

7.เ งิ นออมทำให้เรามีความสุข

คน มีเ งิ นออม มีเ งิ นเก็บ ก็จะไม่ เ ค รี ย ด หน้า นิ่ ว คิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเ งิ นที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเ งิ นออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

8.เก็บเ งิ นออมไว้เผื่อ การซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ท รั พ ย์สิน ต่างๆ บ้าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเ สี ยห า ย ต ามวันเวลาดังนั้น ก็ต้องมีเ งิ นออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

9.เ งิ นออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่ าง ต้องล้มห า ยต า ย จาก เช่น พนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทน มนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเ งิ นไว้

10.เ งิ นออมเป็นหลักฐานค้ำ ป ร ะ กั น การกู้เ งิ นได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเ งิ นออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้ เ งิ น เพื่อซื้ อบ้าน ที่ดิน

11.เ งิ นออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเ งิ นออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เ งิ นไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้อม ฟังดูดีมาก จริงๆ

12.เ งิ นออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเ งิ นออมไปลงทุน อย่ างการ ซื้ อ หุ้ น แล้วได้เ งิ น ปั น ผ ล ทุกปี ก็ถือว่าเ งิ นออมนั้น ทำงานแทนเรามีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้ อ หุ้ น เก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเ งิ นปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บ า ท เพียงพอต่อ การใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้ อ ดีของการมีเ งิ นออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชราจำเป็นต้องมีเ งิ นออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้ อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เ งิ นออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา  sabailey