คนจริงใจหรือแค่คบเพื่อหวังผลประโยชน์ ดูได้จากสิ่งนี้

คนเราไม่ว่าจะคบกับใคร จะคบกันในสถานะไหนเรื่องของ ความจริงใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ใครเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้บ้างคะ เราอย ากบอ กเหลือเกินว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่สุด ไม่ต้องคิดและไม่ต้องลังเลใจเลย ยิ่งถ้าจะให้คำว่าจริงใจมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น มันต้องออ กมาในรูปแบบของการที่เราให้ความจริงใจใครไปผลที่กลับมาก็คือความจริงใจที่ตอบกลับมา แบบนั้นก็ย่อมทำให้เรารู้สึกดี และความจริงใจที่ได้รับกลับมานี้แหละค่ะจะเป็นเสมือนกำลังใจ ที่จะทำให้เราทำสิ่งดีๆ กับคนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

แต่ถ้าความจริงใจที่เรามอบให้ไป แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาเป็นแค่จิงโจ้นั่นหรือความไม่จริงใจ ย่อมทำให้เราเ สี ยความรู้สึกอ ย่ างมาก แต่เชื่อเถอะค่ะว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งไปหรอ กที่เรามอบความจริงใจ และทำดีกับคนอื่นแบบเต็มที่แล้วสิ่งที่ได้มาคือความหลอ กลวง เพราะถ้าเราให้ความจริงใจถูกที่ ถูกคน ถูกเวลา อ ย่ างไรเ สี ยมันย่อมมีค่าแน่นอน

ในสังคมปัจจุบัน ที่คนเราต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน ต้องเสแสร้งทำเป็นดี ต่อหน้าเพื่อหวังผลประโยชน์บางอ ย่ าง ในภายหลังบางครั้ง ก็ย ากที่จะดูออ กว่า ใครจริงใ จใครหน้าไหว้หลังหลอ ก ต้องอ ดทนให้มาก ต้องรอบคอบ

และใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ คนพวกนี้มักมีเล่ห์เหลี่ยม แพรวพราว และมีศิลปะ ในการโน้มน้าวใจคน แต่ไม่นาน คนพวกนี้ ก็ต้องเผยธาตุแท้ ตัวเองออ กมาจนได้ เพราะถ้าเขาไม่ดีจริง เขาก็ไม่สามารถเสแสร้งเป็นคนดีได้ตลอ ด

เมื่อความจริงปรากฏ เขาก็จะถูกสังคมลงโ ท ษเอง ขอเพียงเรารั ก ษ าความดีของตนเอง และอ ดทนให้มากพอ ความอ ดทนคือวิ ธีที่ดีที่สุด ในการเอาชนะคนเสแสร้ง ไม่มีใครแสดงเป็นคนอื่นได้นานหรอ ก สักวันเขาก็ต้องแพ้ภั ยตัวเอง

เอาชนะใจตัวเองให้ได้ บอ กตัวเองว่าอ ย่ าแพ้ทางเค้า อ ย่ าอ่อนแอ ให้เค้าเห็น อ ย่ าแสดงอารมณ์โ ก ร ธให้เค้าได้สะใจ อ ย่ าเถียงอ ย่ างที่ใจเราคิด แต่ให้เงียบเข้าไว้ ยิ้มอ ย่ างเดียวก็พอ ไม่ว่าเค้าจะมาไม้ไหน เราอ ย่ าไปหลงกล จะมาดี มาร้ ายก็ช่าง

เค้าอย ากด่า อย ากดูถูกก็ชั่ง อ ย่ าไปรับเอา เราไม่เ จ็ บ ไม่ป ว ดต ามปากเค้า ไม่นานคนพูด ก็จะรู้สึกเ จ็ บป ว ดเอง ไม่มีใครทำอะไรเราได้ แค่เพียงคำพูดหรอ ก อย ากพูดอะไรก็ให้เค้าพูดไป ไม่เหนื่อย เพราะพูดจนห า ยใจไม่ทัน

ก็ช่างเค้า คำพูดจากคนที่โ ก ร ธจัด มัน มีแต่แ ร งกดดัน ทางอารมณ์ การแสดงออ ก ล้วนแต่ใช้แ ร งมากกว่าปกติ นอ กจากเค้า จะเหนื่อย ทั้งทางกาย ทางใจ ทางวาจา แล้วสุ ข ภ า พจิต ของเค้าก็จะเ สี ยไปด้วย

เพราะเค้ากลัวคนอื่น จะไม่เชื่อ กลัวคนอื่นจะไม่เห็นด้วย ยิ่งออ กแ ร งพูดมากขึ้น ท่าแท้ก็จะหลุดออ กมา ว่าลึกๆของจิตใจ คิดก็ร้า ยพูดก็ร้ าย ความคิดของความทุ ก ข์ในจิตใจของเค้า จะเผาใจเค้า

ให้ร้อนเป็นไฟ ใครอยู่ใกล้ ก็จะรู้สึกร้อนต าม ไม่มีใครอย ากอยู่กับความร้อน ทุกคนชอบความเย็นสบายทั้งนั้น ตัวเค้าเอง ก็เถอะ ต่อให้ตัวอยู่ในห้องแอร์ ที่เย็นจัด แต่ถ้าภายในจิตใจ ร้อนเป็นไ ฟ สุดท้ายแล้ว อ ย่ าหวังว่า

จะชนะใครได้เลย เพราะแม้แต่ใจของตัวเค้าเอง ยังควบคุมไม่อยู่เลย ก็มีความอ ดทน คือวิ ธีพิสู จน์ว่า ใครจริงใจ ใครไม่จริงใจ และจงจำไว้ว่า คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบคุณได้หรอ ก บางคนชอบคุณ บางคนก็ไม่ชอบคุณ แต่ในท้ายที่สุดแล้ว คุณก็แค่ดำเนินชีวิต ด้วยการเป็นตัวของตัวเอง และทำให้ตัวเองมีความสุข

ที่มา    stand-smiling