คนที่มีความสุขในชีวิต เขาคิดกันแค่ 5 ข้ อนี้

ทุกคน ทุกชีวิตเกิดมาใช่ว่าจะไม่มีใครมีความทุ ก ข์ แต่เราสามารถทำความทุ ก ข์นั้นให้กล า ยเป็นความสุขได้ หล า ยคนอาจจะบอ กว่าจะทำยังไง ในเมื่อมันคือความทุ ก ข์ จะให้มีความสุขได้ไง

เคยเห็นคนจน มีความสุขกว่าคนร ว ยไหม หล า ยครั้งที่คนร ว ยแอบอิจฉาคนจน ที่เขาสามารถใช้ชีวิตได้อ ย่ างมีความสุขได้ แต่เขามีทุกอ ย่ างกลับไม่มีความสุขเลย งั้นเรามาดูกันดีกว่า ว่าเขาใช้ชีวิตแบบไหน เขาถึงมีความสุข

1. Think positive

เชื่อมโยงทุกอย่ าง กับความคิดบวก ทุกเหตุ การณ์ที่เกิดขึ้น ล้วนเอาความคิดบวก มาเชื่อมโยงได้ หาเหตุผลที่ทำให้เรา ขอบคุณ ที่มันเกิดขึ้น มองให้ทะลุถึง สิ่งที่ดีที่สุด ที่เราจะเรียนรู้ จากมันได้ อ ย่ าเอาแต่ เชื่อมโยงกับความคิดลบ จะทำให้เรา ต าบอ ด ต่อความสวยงามของชีวิต

2. Get a move on

ก้าว ต่อไปข้างหน้า ไม่ว่า อะไรจะเกิดขึ้น จะผิ ดหวัง จะเ จ็ บป ว ด จะสูญเ สี ย เราต้องก้าวต่อไป ข้างหน้าได้เลยทันที ไม่มีเ สี ยเวลาคร่ำครวญ ไม่ แคร์ อะไรทั้งนั้น มุ่งไปที่ สิ่งที่เราต้องการในชีวิต ต้องไม่มี อะไร หยุด หรือ ขวางหน้า เราได้

3.Carelessness

ไม่แคร์ อะไรที่ไม่จำเป็น คนจะมองเรายังไง จะคิดว่าเราเป็นยังไง จะพูดถึงเรายังไง จะวิจารณ์การใช้ชีวิต ของเรายังไง ไม่จำเป็นต้อง แคร์ เพราะชีวิตเป็นของเรา ชีวิตที่ สั้น เกินกว่าเราจะไม่ทำอะไรที่มี ความสุข จำไว้ ใช้ชีวิต ให้เป็น ของขวัญ ไม่ใช่ใช้มัน ลงโ ท ษตัวเอง

4. Let it go

อะไรผ่านแล้ว ให้ผ่านไป อ ย่ าจมปลักกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว จบไปแล้ว ทิ้งเป็น อ ดีต ไปเลย เราต้องอยู่ กับปัจจุบัน จะได้ทำ อนาคตให้ดีที่สุด ทุกวินาทีที่เราจมอยู่กับอ ดีต เราแค่ ห า ย ใจ เราไม่ได้ ใช้ชีวิต

5. Follow your heart

ทำต ามหัวใจ เรียกร้อง อย ากเป็นแบบไหน อย ากไปที่ไหน ไป อย ากทำอะไร ทำ ไม่มีใครบอ กว่า ง่าย ที่จะทำ ทุกอย่ างที่เราต้องการ แต่จุดเริ่มต้น คือ ตัดสินใจ เรามีอิสระ ไม่มีอะไรกักขังเราได้ นอ กจาก เงื่อนไข และ ขีดจำกัด ที่เราสร้าง ให้ตัวเอง

The True Happiness in Life.

ความสุข ไม่ใช่ ยศฐาบ ร รดาศักดิ์ แต่ เป็นใครๆก็บอ กว่า คุณเป็นคนดี

ค วามสุข ไม่ใช่ รถคันหรู แต่ คือ การขับรถถึงบ้านปลอ ดภั ย

ความสุข ไม่ใช่ การมีเงินเก็บเยอะ แต่ หมายถึง การได้ทำในสิ่งที่ชอบ

ความสุข ไม่ได้อยู่ที่ การมีบ้านหลังใหญ่ แต่ อยู่ที่ ในบ้านนั้น มีรอยยิ้มเ สี ยงหัวเราะ

ค ว ามสุข ไม่ใช่ คนรักเราสวยหรือหล่อ แต่ ความสุขคือ คนรักเรายิ้มได้งดงามเพียงใด

ความสุข ไม่ใช่ การได้กินอาหารดีใช้ของแพงๆ แต่ คือ การไม่เ จ็ บไม่ป่ ว ย

ความสุข ไม่ใช่ ตอนประสบความสำเร็จมีคนยินดี แต่ เป็นตอนผิ ดหวัง แล้วมีคนให้กำลังใจ ทำเถอะ แล้วจะ โค ต ร มีความสุข

ที่มา  yimlamun