คนเก่งงาน 7 ประเภทที่ใครๆ ก็อย ากร่วมงานด้วย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของคนเก่งที่ใครๆ ก็อย ากที่จะร่วมงานด้วย กับบทความ คนเก่งงาน 7 ประเภทที่ใครๆ ก็อย ากร่วมงานด้วย ไปดูกันว่าคนแบบไหนที่เพื่อนร่วมงาน มักจะรัก

1 ต้องทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้จะมีความรอบคอบทำงานหรือนำเสนอผลงานได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมายไม่จำเป็นต้องให้สั่งหล า ยรอบ เช่นหัวหน้าให้ไปดูว่ามีลูกแมวที่เพิ่งคลอ ดมากี่ตัวถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมาแต่คนที่มีคุณสมบัตินี้จะนับจำนวนแล้วบอ กลักษณะของลูกแมวแต่ละตัวได้ด้วยนะ

2 มีทัศนคติในเชิงบวก

คนที่มองโลกในแง่ดีจะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่ างดีส่วนใหญ่เวลาทำงานคนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่าคนที่มีทัศนคติในเชิงลบ เพราะเนื่องจากมีใจเปิดกว้างไม่ค่อยมีปัญหากับใครและยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจเปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยินดีแก้ไขให้ถูก

3 มีความมุ่งมั่น มานะอ ดทน

เพราะคนที่แสดงออ กถึงความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆในการทำงานแล้วแสดงออ กให้เห็นถึงความพย าย ามที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ คนประเภทนี้เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้วมักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวังเลย

4 ปรับตัวได้ดีเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้

คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้รู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสามารถรับมือ กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้โดยไม่กังวัลต่อหน้าที่ที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดีจะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าผู้ที่อยู่แต่แวดล้อมเดิมๆ

5 การที่มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบคือเรื่องที่สำคัญมากแก่องค์กรเพราะถ้าได้รับมอบหมายงาน มาแล้วก็ทำให้สำเร็จ ดังนั้นถ้าได้รับมอบหมายคุณควรรับผิดชอบตัวเองโดยทำงานได้แบบไม่ต้องให้หัวหน้ามาดูแลหรือคอยต ามทวงงาน

6 ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้ไม่ย าก แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆคุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรเขาต้องการหรอ ก

7 การทำงานเป็นทีมสำคัญมาก

แม้คนที่เรียนเก่งมีความสามารถแต่ถ้าไม่มีทักษะในการทำงานเป็นทีมนั้นไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้คนแบบนี้อาจสร้างความถดถอยให้แก่องค์กรได้ ฉะนั้นการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่ างที่คิดนั้นบางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดีเพื่อผลงานที่ดีแม้ในบางครั้งการทำงานคนเดียวจะทำให้เกิดผลงานออ กมาในรูปแบบที่คิดไว้ แต่ว่าการทำงานเป็นทีมก็ยังมีความสำคัญเสมอเพราะความสำเร็จขององค์กรมันอยู่กับทุกคนในองค์กรเสมอสำคัญเลย

….ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหนเมื่อคุณมีคุณสมบัติมากพอคุณจะเป็นฝ่ายเลือ กองค์กรเองได้หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง7ข้อนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหนจากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือ กคุณคุณจะกล า ยเป็นฝ่ายที่สามารถเลือ กองค์กรได้อย่ างแน่นอนครับ

ที่มา forlifeth