ความขยัน 5 อ ย่ าง ที่ทำแค่ไหนก็ไม่มีวันร ว ย

การที่เราเป็นคนขยันเป็นเรื่องที่ดี หล า ยคนบอ กว่าคนขยันจะไม่มีวันอ ด แต่บางคนขยันแต่ทำไมไม่ร ว ยสักที เคยได้ยินไหม ขยันผิ ดที่สิบปีก็ไม่ร ว ย เรา อ ย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย เราต้องรู้เท่าทันความขยัน รู้ทันหลุ มพร างของความขยัน

1. ขยัน เน้นเชิงปริมาณ

ก็หมายถึงขยันทำให้ได้มากที่สุด ไม่สนใจว่างานที่ออ กมามีคุณภาพดีหรือไม่ ย าจกใช้เวลาทำงาน มาก เท่าที่คุ้น นั่นหมายความว่า ย าจก เคย คุ้น กับการทำงานด้วยเวลา เขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้น กับทุกๆ งาน และในขณะที่เ ศ ร ษ ฐีจะใช้เวลาทำงาน มากเท่าที่

ควร นั่นคืองานใดสำคัญและใหญ่ เขาจะใช้เวลาอย่ างเต็มที่ ยิ่งกว่างานอื่น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเน้นการใช้เวลาให้มาก เพราะงั้น จงอย่ าขยันเน้นจำนวน จงเน้นขยันเชิงคุณภาพด้วย

2. ขยันให้กับความฝัน ของใครก็ไม่รู้

คนที่ประสบความสำเร็จจะมีฝัน คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีเป้าหมาย ความขยันเป็นเรื่องที่ดี และอย่ างไรก็ต าม การมีความขยันอีกแบบ ที่เหมือนจะดีแต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้ร ว ย นั่นเป็น ความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น คนที่ ไม่มีเป้าหมายในชีวิต คือคนที่ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมาย และถ้าคุณยังหาฝันของตัวเองยังไม่เจอ จะมีคนจ้ างคุณไปทำให้ฝันของเขา

3. ขยัน เพียงเพื่อข าย เวลาแล กเงิน

เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่ อย่ างจำกั ด หากเราขยันทำงานเพื่อข ายเวลาแล กเงิน คุณจะไม่มีวันร ว ย หากเลือ กขยันเพื่อข ายเวลา แปดชั่ วโมงต่อวัน ให้กับนายจ้าง ร ายได้จึงจำกั ดหากคุณเลือ ก ข า ย เวลาเพื่อ

เ งิ น คุณจะไม่ทีทางได้พบกับอิสรภาพทางการ เ งิน และอิสรภาพ ทางเวลาคน ร ว ยต้องการความมั่งคั่งพวกเค้าคิดว่าเวลาเป็นทรัพย ากร เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ ฉะนั้นพวกเขา เลือ กขยันที่จะรับ เ งิ น ต ามผลของงานโลก ระบบทุ นนิ ยมจ่าย เ งิ น ต ามอัตราความสามารถของคุณ

ในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่น นี่แหละเป็น กฎเ ห ล็ กที่สำคัญที่สุดในโลกของทุ นนิ ยมที่คุณควรจำไว้ ยิ่งคุณตอบโจทย์ ชีวิตของผู้อื่นได้ตรงใจเขามากเพียงใด เขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่าย เงิน ให้คุณมาก ความขยันเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่มีบางอย่ างที่สำคัญมากกว่า นั่นคือ การเชื่อมั่นในตัวเอง

4. ขยัน แบบเอาหัวพุ่ งชน ไม่สนอะไร

ไม่ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยม ด้วยความรักความฝัน ก็ยังย ากจะเป็นเ ศ ร ษ ฐีได้ และถ้าคุณยังขยันอย่ างผิ ดๆ อยู่นั่นคือ การขยันอย่ างตะบี้ตะบัน ไม่สร้างสรรค์หรือปรับปรุงอะไร ลองทบทวนในสิ่งที่ทำ การทบทวนตัวเอง ในสิ่งได้ทำผ่าน มาว่า เกิ ดผลดีผลเสี ยยังไงบ้าง ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเอง และเป็นเรื่องที่ร่วมคิดกับคนอื่นเพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดีขึ้น

5. ขยันทำ ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ชอบ

การที่เราทำงานที่ไม่ได้รัก จะทำให้เราได้โบนัสทุกวัน นั่นคือความทุ ก ข์ หล า ยคนก้ มหน้าก้ มต าทำงานหนัก ที่พวกเขาไม่ได้รัก คุณคิดว่าทำในสิ่งที่รัก กับทำในสิ่งที่ไม่ได้รักทำอันไหนผลงานจะออ กมาดี มีคุณภาพล่ะ จงมีฉันทะ จงทำในสิ่งใจรัก

ที่มา  sabaisabuy