ความหมายจุดสี บนแก้มย างที่ควรรู้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ควรรู้ เมื่อเราเป็นผู้ที่ใช้รถยนต์ทุกวัน กับบทความ ความหมายจุดสี บนแก้มย างที่ควรรู้ ไปดูกันว่าความหมายจุดสีแต่ละจุดมีความหมายอย่ างไร เพื่อความปลอ ดภั ยของเราและเพื่อนร่วมทาง

ผู้ที่มีรถยนต์ส่วนตัวและขับขี่อยู่ทุกวันจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้รถอ ย่ า งดี เพราะหากขับเป็นอ ย่ า ง เดียวโดยไม่เข้าใจการทำงานของระบบรถเลย ก็อาจทำให้เสี่ยงมีโอกาสเ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุได้ง่ายขึ้น หล า ยคนอาจเคยสังเกตเห็นตัวเลขตัวอักษรหรือ ร อ ย จุ ด บ น ย า งรถยนต์ของเรา สัญลักษณ์เหล่านี้มีเอาไว้เพื่อบอ กอะไร เราจะได้รู้กันในบทความนี้

หมายเลขหรืออักษรมีความหมายซึ่งเป็นค่าต่างๆของย า งรถยนต์จะบอ กถึงย า งเส้นนั้นๆว่ามีขนาดเท่าไหร่และวันผลิตย า ง และยังมีสัญลักษณ์หรือโค้ด เช่น

-ย า งเส้นนี้กว้าง 185 มิลลิเมตร

-ความสูงของแก้มย า ง เท่ากับ 75 เปอร์เซนต์ ของ ความกว้างของย า ง

-R หมายถึง ชนิดของย า งคือ เ ร เ ดี ย ล ( ส่วน มาก )

-14 คือเส้นผ่ าศูนย์กลางของล้อ คือ 14 นิ้ว

-82 คือ ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก

-S คืออัตราความเร็วสูงสุดที่ย า งรับได้ โดยจะมีต ารางความเร็วหน่วยเป็น กม. / ชม.

ความหมายของคำว่าความกว้างของย า งนั้น คือ ความย า วของแก้ม ย างซ้ายจนถึงแก้มย า งขวา ความหมายของคำว่า ความสูงของแก้มย า ง จะนิยมเรียกกันว่า ซีรีย์ เช่น ซีรีย์60 สูง 60%ของความกว้างของย า ง โดยเส้นผ่ าศูนย์กลางของล้อนั้นจะเรียกกันว่า ขอบ เช่น ย า งขอบ15 ก็ใส่กับล้อขอบ 15

ต ารางสัญลักษณ์ที่แสดงอัตราความเร็วของย า ง และต ารางอัตราในการบรรทุกสูงสุดของ ย า ง

โค้ดวันผลิต

ให้สังเกตดูย า งจะมีรหัสตัวเลขซึ่งบอ กถึงสัปดาห์และปีที่ทำการผลิตย า ง ในที่นี้คือ 4202 หมายถึงย า งเส้นนี้ผลิตใน สัปดาห์ที่ 42 ของปี 2002 เป็นต้น โดยตัวเลขคู่หน้าจะบอ กถึงสัปดาห์ ตัวเลขคู่หลังจะบอ กถึง ปีที่ทำการผลิต

ส่วนรอยแต้มวงกลมจุดสีเหลืองที่ย างนั้นจะเรียกกันว่า weight mark ทางโรงงานผู้ผลิตย า งรถยนต์จะต้องทำการมาร์คเครื่องหมายนี้เอาไว้ในจุดที่เบาที่สุดของย าง เพื่อให้ช่างประกอบได้รู้ และจะได้ทำการใส่ย างให้จุกลมตรงกับส่วนนี้ ซึ่งจะมีน้ำหนักถ่วงเอาไว้ ทำให้เกิดความสมมาตรที่สุดในเวลาที่ทำการถ่วงล้อ

แต่ละครั้งที่ทำการผลิตย า งนั้นจะไม่สามารถกำหนดน้ำหนักให้เท่ากันหมดได้ จุดสีเหลืองนี้จะบอ กให้ช่างรู้วและจะได้ไม่ต้องใช้ตะกั่วเปลืองในขณะทำงานถ่วงย าง

ซึ่งบางครั้งมาร์คนี้ก็เป็นจุดสีแดง หากเห็นจุดสีแดงให้ยึดจุดสีแดงนี้แทน การขับรถนั้นเพียงแค่เรารู้จักระบบการทำงานคร่าวๆซึ่งเป็นความรู้สากลที่คนใช้รถต้องรู้แล้วเข้าใจก่อนเสมอ จะช่วยให้ขับรถได้อย่ า งป ล อ ด ภั ยและช่วยถนอมรถได้ไม่ทำให้เสียหรือเ สื่ อ มสภาพเร็วกว่าปกติ

ที่มา krustory