จงจำให้ขึ้นใจ 6 สัญญาณไฟของรถสิบล้อ รถบรรทุก

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟของรถสิบล้อ รถบรรทุก ที่คนใช้รถยนต์และใช้ท้องถนนทุกวันควรรู้ไว้ เพื่อความปลอ ดภั ยของเราและท รั พ ย์สินของเรา กับบทความ จงจำให้ขึ้นใจ 6 สัญญาณไฟของรถสิบล้อ รถบรรทุก ไปดูกันว่ามีสัญญาณอะไรบ้างที่เรานั้นควรรู้

การใช้รถใช้ถนนนั้น เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อความป ล อ ด ภั ยของตัวเราเองและผู้อื่น หล า ยครั้งที่เรากำลังขับรถอยู่อาจเคยสังเกตเห็นว่า รถคันใหญ่หรือพวกรถพ่วง รถบรรทุกต่างๆมักเปิดสัญญาณไฟ หรือไฟเลี้ยวในบางจังหวะ ที่เราอาจสงสัยว่า คนขับรถต้องการจะสื่อ ส า ร อะไร เพราะรถบรรทุกเป็นรถคันใหญ่ ในเวลาที่จะเบรกหรือจะเลี้ยว จึงจำเป็นต้องส่ งสัญญาณเตือนบอ กล่วงหน้า ซึ่งหากเราขับรถต ามหลังรถใหญ่เหล่านี้ ก็ควรใช้ความระมั ด ร ะ วั งเป็น พิ เ ศ ษ และหากรู้จักสัญญาณที่คนขับรถใหญ่ใช้กันเอาไว้ ก็จะสามารถช่วยให้เราขับรถได้อ ย่ าง ป ล อ ด ภั ยมากยิ่งขึ้น

1 ขอไปทางตรง

หากเรากำลังจอ ดติดไฟแดงอยู่แล้วเห็นว่ารถบรรทุกข้างหน้าเปิดไฟฉุ กเ ฉิ น เป็นสัญญาณบอ กให้เรารู้ว่าเขาต้องการจะตรงไป ไม่เลี้ยว หากรถคันหลังต้องการไปตรงเหมือนกันก็ให้ขับต ามไปได้เลยหรือหากจะเลี้ยวก็หาจังหวะเลี้ยวได้เลย เพราะการขับรถนั้นเมื่อเรามั่นใจได้แล้วว่ารถคันหน้าของเราจะไปทางไหนจะช่วยให้ง่ายต่อ การตัดสินใจมากยิ่งขึ้นและปลอ ดภั ยขึ้นด้วย

2 ให้ลดความเร็วลง

ถ้าเรากำลังขับรถอยู่แล้วรถใหญ่ด้านหน้าเปิดไฟเลี้ยวสลับกันแบบ ซ้ายที-ขวาที เป็นการเตือนและบอ กให้เรารู้ว่า ‘ให้ระวังข้างหน้า และให้เราชะลอความเร็วลง’ อาจเป็นเพราะถนนด้านหน้ากำลังเกิดอุ บั ติ ห ตุหรือมีรถที่เบรกกระทันหัน ทำให้รถบรรทุกต้องลดความเร็วลงรวมทั้งบอ กให้เรารู้ว่าให้ขับรถให้ช้าลงด้วย และเราไม่ควรที่จะแซงโดยเด็ดข า ด

3 ข้างหน้ามีเหตุ

ในขณะที่เรากำลังขับรถอยู่แล้วรถบรรทุกที่วิ่งอีกเลนหนึ่ง หรือรถที่วิ่งสวนเรามากระพริบไฟสูงหล า ยครั้ง เป็นการส่ งสัญญาณบอ กให้เรารู้ว่า ข้างหน้ามีด่าน หรือ ข้างหน้ามีเ ห ตุเกิดขึ้น ให้เราลดความเร็วลงเพื่อความป ล อ ด ภั ย รถอีกฝั่งหนึ่งจะมองเห็นสิ่งที่เกิดอยู่ด้านหน้าของเรา คนขับรถบรรทุกส่วน มากจะทำการกระพริบไฟเพื่อเป็นการเตือนให้เรารู้ว่าไม่ควรขับเร็วหรือให้ระวัง

4 ขอทาง

ขณะที่เราขับรถอยู่แล้วมีรถบรรทุกที่ต่อท้ายกัน มา พย าย ามแฉลบหัวรถออ กมาจากแถวพร้อมกับกระพริบไฟสูง 1 ครั้ง เป็นการส่ งสัญญาณว่า ‘ขอทางหน่อยนะ’ เป็นการบอ กให้รู้ว่าเขากำลังจะเร่งเครื่องเพื่อแซงขึ้น มาและต้องการขับเข้ามาในเลนของเรา หากเราเห็นและสามารถหลีกทางให้ได้ ก็ให้หลีกทางให้พร้อมกับกระพริบไฟสูงตอบกลับไป 1 ครั้ง

5 ห้ามแซง

เวลาที่ขับรถต ามหลังรถบรรทุกมาแล้วต้องการจะแซง ช่วงที่เรากำลังเร่งเครื่อง หากรถบรรทุกคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวขวา โดยที่ไม่ได้จะเลี้ยวจริงๆนั้นเป็นการส่ งสัญญาณบอ กเราว่า ‘ห้ามแซงหรืออ ย่ าเพิ่งแซงตอนนี้’ เพราะอาจมีทางโค้งหรือมีรถกำลังวิ่งสวน มา ให้เรารอก่อน และเมื่อผ่ า นไปสักระยะ รถบรรทุกจะลดความเร็วลงพร้อมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขึ้นและหลีกทางให้เล็กน้อย เพื่อบอ กให้เรารู้ว่าตอนนี้แซงได้แล้ว

6 แซงได้เลย

กรณีนี้เมื่อเราขับรถต ามหลังรถบรรทุกมาแล้วเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเอาไว้พร้อมกับชะลอความเร็วลงและเบี่ยงซ้ายเล็กน้อย เป็นการส่ งสัญญาณบอ กให้เราแซงไปได้เลย ทางข้างหน้าสะดวกแล้ว

การใช้สัญญาณไฟของรถบรรทุกเหล่านี้ใช้กันโดยทั่วไปและค่อนข้างจะเข้าใจได้ง่าย หากเราเป็นคนหนึ่งที่ต้องขับรถทุกวันก็ควรรู้และเข้าใจการใช้สัญญาณไฟเหล่านี้ของรถบรรทุกคันใหญ่เ อ าไว้ เพื่อจะได้เข้าใจและขับรถได้อ ย่ า งป ล อ ด ภั ยมากยิ่งขึ้น

ที่มา krustory