จงรักตัวเองให้มาก ก่อนที่จะฝากความสุขไว้ที่คนอื่น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุข กับบทความ จงรักตัวเองให้มาก ก่อนที่จะฝากความสุขไว้ที่คนอื่น ไปดูกันว่าการรักตัวเองเราจะต้องรักอย่ างไรให้มีความสุข

หากมีความรัก ขอให้เลือ กคนที่มีศีลธรรมมาเป็นคู่ครอง เวลาที่จะเลือ กคน มาเป็นคู่ครอง ไม่ควรรีบร้อน พอได้เห็นหน้าต าแล้วถูกอ กถูกใจ ก็อย่ าเพิ่งตัดสินใจอยู่ร่วมกันเลย ใช้เวลาทำความรู้จักกันก่อน ให้รู้ถึงแก่นแท้ก่อน อย่ ารู้จักเพียงผิวเผิน ต้องศึกษาให้รู้ถึงแก่นแท้ ให้รู้นิสัยสันดาน ว่าดีจริงหรือไม่ มีศีลทั้ง 5 ข้อหรือไม่ ถ้ามีก็ถือว่าเป็นคนดี น่าใช้ชีวิตร่วมกัน ถ้าจะให้เลือ กระหว่าง คนที่ร่ำร ว ย แต่ไม่มีศีลธรรม กับคนที่มีศีลธรรม แต่ไม่ร่ำร ว ย

ก็ขอให้เลือ กคนที่มีศีลธรรมจะดีกว่า จะไม่ผิดหวัง จะไม่เสียใจ ถ้าเลือ กคนที่ร่ำร ว ยแต่ไม่มีศีลธรรม สักวันหนึ่งอาจจะทิ้งเราไปมีใหม่ก็ได้ เพราะเขามีเงินทอง เขาต้องการหาใหม่เมื่อไหร่ก็หาได้ จึงต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ศึกษา จะมีปัญญาได้ ก็ต้องมีศีล มีสมาธิ มีทานเป็นผู้ให้การสนับสนุน เราจึงต้องปฏิบัติต ามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ต้องทำบุญทำทาน รั ก ษ าศีล ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญปัญญา ใช้เหตุใช้ผล เวลาต้องการอะไร ต้องใช้เหตุใช้ผล ถามตัวเองว่า สิ่งที่อย ากได้ เป็นสิ่งที่ดีจริงหรือไม่

เวลาไปซื้ อของ เช่น ผลไม้ ยังเลือ กกันเลย ว่าสดหรือไม่สด ไม่ซื้ อมาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าฉันใด เวลาจะเลือ กใครมาเป็นคู่ครอง ก็ต้องพิถีพิถัน ต้องเลือ กให้ดี การที่จะเลือ กได้ดีก็ต้องมีปัญญา แล้วจะรู้จักแยกแยะว่าคนดีเป็นอย่ างไร คนไม่ดีเป็นอย่ างไร จะได้คนดีมาเป็นคู่ครอง มาเป็นเพื่อน ก็จะมีความสุข เพราะคนดีจะไม่สร้างความทุ ก ข์ให้กับใคร ถ้าได้คนไม่ดีมาเป็นเพื่อน มาเป็นคู่ครอง เพราะคนไม่ดี ย่อมไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น จะเป็นคนเห็นแก่ตัว อย ากจะทำอะไรก็ทำ โดยไม่สนใจว่าจะไปสร้างความเดือ ดเนื้อร้อนใจให้กับผู้อื่นหรือไม่

แต่คนที่มีศีลมีธรรมจะคิดอยู่เสมอว่า การกระทำทางกาย วาจา จะสร้างความเดือ ดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่ ถ้าสร้างก็จะไม่ทำ จะไม่ทำล า ยชีวิตของผู้อื่น จะไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่น จะไม่ยุ่งกับสามีภรรย าของผู้อื่น เมื่อไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้ว จะสร้างความเดือ ดร้อนให้กับใครได้อย่ างไร จึงเป็นคนที่น่าชื่นชมยินดี มีคนอย ากจะคบค้าสมาคมด้วย เพราะมีความสุขใจ มีความปลอ ดภั ยนั่นเอง

ที่มา meeruk