ดูยอ ดเ งิ นสะสมประกันสังคม ได้เท่าไหร่ ด้วยตัวเองง่ายๆ

ในแต่ละเดือนที่เราจ่ายเ งิ นสมทบประกันสังคมนั้น ก็จะมีเ งิ นส่วนหนึ่งที่จัดเก็บเข้าเป็นเ งิ นสะสมประกันสังคม ซึ่งเ งิ นส่วนนี้เองเราสามารถเช็คเ งิ นสะสมประกันสังคมได้เองผ่านช่องทางอ อ น ไ ล น์ด้วย มาดูกันว่าทำยังไง

เมื่อเราเข้าสู่วัยทำงาน ร า ยจ่ายต่างๆก็จะมากขึ้นต ามอ า ยุ ขั ยเรา เพร า ะต้องมีหน้าที่ต่างๆให้รับผิ ดชอบมากมาย ซึ่งการจ่ายเ งิ นประกันสังคมก็เป็นหนึ่งในร า ยจ่ายของเราในแต่ละเดือนๆ แต่เ งิ นประกันสังคมไม่ใช่ร า ยจ่ายที่เราจะไม่ได้อะไรกลับคืน มานะ ข้ อ ดีของประกันสังคมก็คือ เราจะมีเ งิ นก้อนในอนาคตเมื่อสภ า พทางการเ งิ นของเราอยู่ในจุดที่ตกต่ำ ไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งเ งิ นเหล่านี้ก็คือยอ ดเ งิ นที่เราสะสมจ่ายไปในแต่ละเดือนๆนั่นเอง หล า ยคนคงอ ย า กจะดูยอ ดเ งิ นสะสม แต่ไม่รู้ว่าจะดูได้อย่ างไรใช่ไหมละ วันนี้เราจะมาสอนวิ ธีดูยอ ดเ งิ นสะสมจากประกันสังคมให้ทุกๆคนได้ทร า บกัน ง่ายๆไม่กี่ขั้ น ต อ นเองค่ะ

ขั้ น ต อ นแรก

เข้าไปที่เ ว็ บไ ซ ต์ www.sso.go.th กดเมนูเข้าสู่ระบบ กรอ กเลขบัตรประจำตัว และร หั ส ผ่ านให้ครบ หรือใครที่เข้ามาครั้งแรกให้กดสมัครสมาชิก สมัครได้ง่ายๆ เพียงใส่ข้ อมูลส่วนตัวของเราให้ครบ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

ขั้ น ต อ นที่สอง

เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว คลิ๊กเมนู ผู้ประกันตน

ขั้ น ต อ นที่สาม

ดูยอ ดเ งิ นสะสม ให้คลิ๊กเมนู ข้ อมูลการส่งเ งิ นสมบท เมื่อเข้าเมนูนี้ไป จะเห็นยอ ดเ งิ นที่เราส่งไปในแต่ละเดือนๆ และเ งิ นเหล่านนั้นจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน

ส่วนเ จ็ บ ป่ ว ย

ส่วนว่างงาน

ส่วนช ร าภ า พ คลิ๊กเมนูการคำนวณเ งิ นสงเ ค ร า ะ ห์ชร า ภ า พ แล้วสามารถดูยอ ดเ งิ นแล้วนำไปวางแผนอนาคตเราในวัยเกษียณได้เลย

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถดูยอ ดเ งิ นสะสมของคุณได้ง่ายๆเลย และไม่ต้องคอยสงสัยว่าเ งิ นเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหน ซึ่งก็จะถูกแบ่งไว้เป็นส่วนต่างๆเพื่ออนาคตทางการเ งิ นของเราทั้งนั้น ใครที่ทำไม่เป็นก็ทำต ามวิ ธีง่ายๆที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ได้เลยนะคะ

ที่มา  krustory