ต่อใบขี่ออนไลน์ได้ทุกที่ ด้วย 5 ขั้นตอนนี้

เมื่อ การใช้ชีวิตของเราได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้หน่วยงานราชการหล า ยๆ สถานที่งดให้บริการที่สำนักงาน และให้บริการออนไลน์แทน วันนี้เราจึงอย ากที่จะแนะนำเพื่อนๆได้เรียนรู้ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ออนไลน์ซึ่งสามารถทำได้เองง่ายมากๆ กับบทความ ต่อใบขี่ออนไลน์ได้ทุกที่ ด้วย 5 ขั้นตอนนี้ ไปดูกันว่าจะมีขั้นตอนการต่อใบขับขี่อย่ างไรบ้าง

1 เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ของกรมการขนส่ งทางบกที่ www.dlt-elearning.com จะเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์ของกรมการขนส่ งทางบก หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้เลือ กหัวข้อ ‘ลงทะเบียน’ ก่อน

2 เมื่อเลือ กเมนู ‘ลงทะเบียน’ หน้าจอจะเปลี่ยนให้ ให้คุณกรอ กข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประช าชน ที่อยู่ปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ให้เรียบร้อย จากนั้นให้กด ‘ยืนยัน’ และเลือ ก ‘แบบทดสอบก่อนอบรม’

3 ตอบคำถามต่างๆ ซึ่งเป็นแบบทดสอบตัวผู้ขับขี่เองอ ย่ า งคร่าวๆ ให้ครบถ้วนทุกข้อ แล้วเริ่มรับชมวี ดิ โ อ การอบรม โดยไม่พักหน้าจอ หรือสลับหน้าจอ เพราะในช่วงระหว่างที่อบรมอยู่นั้น จะมีการสลับคำถามขึ้น มา โดยให้ดูค ลิ ป วิ ดี โ อ จนจบต ามระยะเวลาที่กำหนด

4 เมื่อ ดูค ลิ ป วิ ดี โ อ จบแล้ว จะมีการให้ตอบแบบสอบถามหลังจากดูจบ หลังการอบรม

5 เมื่ออบรมเสร็จหน้าจอจะเปลี่ยนไป ขึ้นข้อมูลว่า ท่านผ่ า นการอบรมเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกภาพหน้าจอไว้ แล้วนำไปติดต่อขอถ่ายรูปทำใบขับขี่ใหม่ได้ทันที

จะเห็นได้ว่าการต่อใบขับขี่ออนไลน์นั้นสามารถทำได้ง่ายไม่ยุ่งย า ก แต่ให้จองคิวหลังจากอบรมเรียบร้อยแล้วผ่ า นทางแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ

โดยผลอบรมออนไลน์นี้จะมีอ า ยุ 90 วัน ดังนี้

หากผู้ขับขี่มีเวลา และสะดวกก็สามารถนำผลการอบรมนี้ ไปติดต่อยังสำนักงานกรมการขนส่ งทางบกใกล้บ้าน ที่สะดวกได้ตลอ ดเวลาราชการอีกด้วย ง่ายๆ แค่ปล า ยนิ้วฉบับเร่งรัด

ที่มา krustory