ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี สามารถเบิกเ งิ นได้ หล า ยคนไม่เคยรู้

สำหรับ พ.ร.บ.นั้น หล า ยคนคงรู้จักกันดี โดยเฉพาะคน มีรถ เพราะในแต่ละปีนั้นจะต้องทำการต่อทุกๆปี แต่การต่อ พ.ร.บ. ในทุกปีของเรานั้นรู้หรือไม่ว่าสามารถเบิกค่าอะไรได้บ้าง เราได้อะไรจากการต่อ พ.ร.บ. วันนี้เราจึงจะพามาดูกันว่า เบิกได้เท่าไหร่

พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ใช้รถต้องทำ เป็นการประกันภั ยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฏห ม า ยบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถ

เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจากอุ บั ติ เ ห ตุ โดยไม่คำนึงถึงว่า บุ ค ค ลที่ได้รับผลกระทบจากอุ บั ติ เ ห ตุเหล่านั้น จะเป็นผู้ที่กระทำความผิ ดหรือไม่

หากรถยนต์ของเราไม่มี พ.ร.บ. มีโ ท ษปรับไม่เกิน 10,000 บ า ท และเจ้าของรถต้องเก็บรั ก ษ าหลักฐานการมีประกันนี้ไว้ พร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกเวลาที่ใช้รถยนต์ด้วย

หล า ยคนก็คงอย ากจะรู้ว่า เราจะได้ประโยชน์อะไร จากการจ่ายเ งิ นให้กับส่วนนี้ วันนี้เราจะมาบอ กประโยชน์ของการทำ พ.ร.บ. ให้ทุกคนได้ทราบกัน การคุ้มครองนั้น มีหล า ยกรณี และครอบคลุม สามารถใช้เบิกได้ดังนี้

1 ค่ารั ก ษ าพย าบ า ลจากการบ า ด เ จ็ บ ซึ่งจะมีการจ่ายต ามจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บ า ท/คน

2 การเ สี ย ชี วิ ต หรือสูญเ สี ยอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่ างถาวร จะได้รับเ งิ น 35,000 บ า ท/คน และถ้าหากเ สี ยห า ยจากข้ อ 1 ข้ อ 2 นั้น และจะต้องได้ไม่เกิน 65,000 บ า ท/คน โดยทั้งหมดนี้คือ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ซึ่งผู้ค้ำประกันนั้นจะได้รับภายหลังจากที่มีการพิสูจน์แล้วว่า ผู้ประกันไม่ได้เป็นฝ่ายผิ ดต ามกฎห ม า ยแต่อย่ างใด นอ กจากนี้จะมีวงเ งิ นคุ้มครอง รวมกับค่าเ สี ยห า ยเบื้องต้น กรณีเป็นฝ่ายถูก ดังนี้

1 จำนวนเ งิ นคุ้มครองสูงสุด รวมกันต้องไม่เกิน 304,000 บ า ท

2 ค่าชดเชยการรั ก ษ าตัว กรณีผู้ป่ ว ยใน 200 บ า ท/วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน หรือไม่เกิน 4,000 บ า ท

3 สำหรับการสูญเ สี ยอวัยวะ

3.1 ซึ่งถ้าหากมีการสูญเ สี ยตั้งแต่ข้ อมือ หรือแขน หรือเท้า หรือตั้งแต่ข้ อเท้า หรือขา หรือต าบอ ดอย่ างใดอย่ างหนึ่ง รวมกันเป็น 2 กรณีขึ้นไป จะได้รับเ งิ นประมาณ 300,000 บ า ท

3.2 สูญเ สี ยมือตั้งแต่ข้ อมือ หรือแขน หรือเท้า ตั้งแต่ข้ อเท้า หรือขา หรือสายต า หรือหูหนวก เป็นใบ้ หรือเ สี ยความสามารถในการพูด หรือลิ้นข า ด สูญเ สี ยอวัยวะสื บ พั น ธุ์ หรืออวัยวะอื่นใด จะได้รับเ งิ น 250,000 บ า ท

3.3 สำหรับผู้สูญเ สี ยนิ้ว ตั้งแต่ข้ อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นนิ้วเดียว หรือหลากหล า ยนิ้ว จะได้รับเ งิ น 200,000 บ า ท

4 วงเ งิ นคุ้มครองความรับผิ ดสูงสุดต่ออุ บั ติ เ ห ตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 5,000,000 ต่อครั้ง

5 การเ สี ย ชี วิ ต หรือทุพพลภาพอย่ างถาวร 300,000 บ า ท/คน

6 วงเ งิ นคุ้มครองความรับผิ ดสูงสุดต่ออุ บั ติ เ ห ตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง 10,000,000 ต่อครั้ง

7 สำหรับค่ารั ก ษ าพย าบ า ลจากการบ า ด เ จ็ บนั้น จะได้สูงสุดไม่เกิน 80,000 บ า ท/คน

สำหรับเอกส ารที่ต้องใช้เวลาในการเครม พ.ร.บ. ก็จะมีดังนี้

1 ในกรณีบ า ด เ จ็ บ

สำเนาบัตรประชาชน ผู้ประสบอุ บั ติ เ ห ตุ

ใบรับรองแ พ ท ย์ หนังสือรับรองการรั ก ษ าตัวเป็นผู้ป่ ว ยใน

ใบเสร็จรับเ งิ นต้นฉบับ กรณีเบิกค่าชดเชย หรือผู้ป่ ว ยใน

2 ในกรณีทุพพลภาพ

ใบรับรองแ พ ท ย์ และหนังสือรับรองความพิ ก า ร

สำเนาบัตรประชาชน ผู้ประสบอุ บั ติ เ ห ตุ

สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่น ที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเ สี ยห า ยจากการประสบภั ยจากรถ

3 ในกรณีเ สี ย ชี วิ ต

ใบม ร ณ ะบัตร

สำเนาบัตรประชาชน ผู้ประสบอุ บั ติ เ ห ตุ

สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านทาย าท

สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่น ที่แสดงว่าผู้นั้นเ สี ย ชี วิ ตจากการประสบภั ยจากรถ

เมื่อมีการเตรียมเอกส ารเสร็จแล้ว สามารถนำไปยื่นเรื่องขอเบิกเ งิ นได้ จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภั ย จากรถยนต์จำกัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ และทำการจ่ายเ งิ นคืนภายใน 7 วัน โดย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เ สี ยห า ยในส่วนของคนเท่านั้น ในส่วนของท รั พ ย์สินเชื่อรถยนต์นั้น จะไม่ได้รับการคุ้มครอง ดังนั้นผู้ขับขี่รถยนต์

ควรจะทำประกันภั ยรถยนต์ไว้สำหรับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นชั้น 1 หรือชั้น 3 ต ามแต่ความสะดวก เพื่อลดความเ สี่ ย งในค่าจ่ายใช้ และการคุ้มครองรถยนต์ที่เป็นท รั พ ย์สินของท่าน หากเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ

ที่มา kiddidee    sit-smiling