ถ้าคุณรักเ งิ น เ งิ นก็รักคุณ 7 วิ ธีคิดสร้างแ ร งดึงดู ดเ งิ น

ในยุคปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า เ งิ น เป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตไปแล้ว คงไม่มีใครอยู่ได้ถ้าปราศจาก เ งิ น เพราะทุกอ ย่ าง ต้องใช้ เ งิ น ทั้งนั้นเลยนะคะ ตั้งแต่ตื่นนอน เปิดไฟ อาบน้ำ แปรงฟัน ทุกอ ย่ างก็เป็น เ งิ น ทั้งนั้นเลย

หล า ยคนยอมทำงานหนักเพื่อแลกกับเ งิ น แต่ไม่ว่าจะ พ ย า ย า ม ขนาดไหน ร า ยได้กลับสวนทางไม่เป็นอ ย่ างที่หวังเอาไว้ เพราะอะไร ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่งคั่งและคนที่ประสบความสำเร็จด้านการเ งิ น ทุกคนบอ กว่า

ก่อนที่เราจะสามารถมีเ งิ นต ามจำนวนที่ต้องการได้นั่นเราจะต้องคิดและเชื่อว่าเราจะได้รับเ งิ นจำนวนนั่นจริงๆเ สี ยก่อน เพราะความคิดจะทำให้เกิดความรู้สึก ความรู้สึกจะทำให้เกิดการกระทำ

และการกระทำจะนำไปสู่ผลลัพท์ ในที่สุดดังนั้นก่อนที่เราจะสามารถดึงดู ดเ งิ นให้เข้ามาหาเราได้ เราจึงต้องสร้างความรู้สึกมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในสภาวะของจิตใจก่อน โดยใช้ขั้นตอนและวิ ธีการ ดังต่อไปนี้

1.หาสิ่งที่คุณกลัวเกี่ยวกับเ งิ นแล้วกำจัดมันทิ้ง คุณสามารถกลัวและเป็นกังวลเกี่ยวกับเ งิ นได้ แต่คุณไม่จำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับมัน ถ้าหากมีความกลัวเกิดขึ้นให้คุณลองนึกถึงเรื่องเหล่านี้ดูมันอาจจะช่วยคุณกำจัดความกลัวออ กไปได้

อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต

ครอบครัวคุณจะเป็นอ ย่ างไรถ้าไม่มีเ งิ น

เป้าหมายของคุณคืออะไร

เ งิ นจำนวนเท่าไหร่ที่คุณต้องการ

ใช้คำถามเหล่านี้เป็นแ ร งผลักดันเพื่อหยุดความกลัวไม่ให้มันเกิดขึ้น เมื่อคุณไม่มีความกลัวคุณก็สามารถคิดเกี่ยวกับเรื่องเ งิ นได้มากขึ้น

2.ใช้เ งิ นให้คุ้มค่า

การประหยัดเ งิ นไม่ใช่เรื่องที่ผิ ดอะไร แต่ไม่มีใครร่ำร ว ยได้ด้วยการประหยัดอ ย่ างเดียว การใช้จ่ายเ งิ นอ ย่ างคุ้มค่าจึงต่างจากการประหยัดเ งิ น การใช้เ งิ นอ ย่ างคุ้มค่าคือ

การใช้เ งิ นเพื่อทำให้เกิดผลลัพท์มากที่สุดกับจำนวนเ งิ นที่คุณจ่ายไป คุณอาจจะใช้เ งิ นจำนวน มากไปกับสิ่งที่สร้างผลประโยชน์ให้กับคุณได้อ ย่ างมหาศาล

และทำให้เ งิ นของคุณงอ กเงยได้ หากคุณต้องการจะประหยัดเ งิ นไปด้วยก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ในความประหยัดนั่น ต้องไม่เกิดจากความกลัวหรือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเ งิ น

3.อ ย่ าปฏิเสธเ งิ น

เมื่อมีคนเสนอผลประโยชน์หรือเ งิ นให้กับคุณต ามความสามารถที่คุณมี จงอ ย่ าปฏิเสธหรือเลี่ยงที่จะไม่รับเ งิ นเพราะถ้าคุณทำแบบนั้น จะเหมือนเป็นการผลักใสไล่ส่ง

เ งิ นให้ออ กไปจากคุณ มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ต้องการรับเ งิ นเมื่อมีผู้อื่นเสนอให้เพราะว่าพื้นเพของเขาอาจจะมาจากความคิดที่เคยข า ดแคลนเ งิ น มาก่อน

ความคิดที่ว่า การเป็นผู้ให้ย่อมสุขใจมากกว่านั้นเป็นส่ิงที่ดีแต่คุณก็ต้องมีความยินดีที่จะเป็นผู้รับอ ย่ างเต็มใจด้วย เพราะถ้าคุณปฏิเสธเ งิ นบ่อยๆ มันจะทำให้คุณกล า ยเป็นคนที่ เ ก ลี ย ด เ งิ นแล้วสุดท้ายเ งิ นก็ออ กห่างไปจากคุณเรื่อยๆ จงฝึกความรู้สึกในการเห็นคุณค่าของตัวเองที่เท่าเทียมกับจำนวนเ งิ นที่ได้รับ แล้วคุณจะกล า ยเป็นแม่เหล็กดึงดู ดเ งิ นได้อ ย่ างไม่สิ้นสุด

4.สังเกตุว่าคุณคิดอ ย่ างไรเกี่ยวกับการเป็นคนร ว ย ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าทัศนคติของคุณเกี่ยวกับคนร ว ยเป็นอ ย่ างไร เช่น

คนร ว ยเป็นคนไม่ดี

คนร ว ยต้องมีโชค

คนร ว ยต้องเอาเปรียบคนอื่น

ฉันไม่สามารถร ว ยได้เพราะฉันไม่เก่งพอ

ความรู้สึกของคุณที่มีกับคนร ว ยในตอนนี้จะเป็นตัวกำหนดจำนวนเ งิ นที่คุณจะมีหรือไม่มีในอนาคต เพราะถ้าคุณรู้สึกไม่ดีกับความร ว ยมันจะเป็นตัวกำหนดให้คุณคิดว่าความร ว ยมันเป็นไปไม่ได้ สำหรับคุณ ความคิดด้านลบจะแยกคุณให้ออ กจากสิ่งที่คุณต้องการ เพราะความคิดและความเชื่อจะทำให้กล า ยเป็นความจริง ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถมีเ งิ นเยอะได้ และจะต้อง ย า ก จ น ไปตลอ ด ส ม อ ง จะสั่งการให้คุณทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้น สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับการเป็นคนร ว ยในอนาคตจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะร ว ยหรือไม่ร ว ย

5.เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องเ งิ น

หากคุณกำลังคิดว่า คุณกำลังข า ดแคลนเ งิ น หรือ คุณไม่สามารถหาเ งิ นจำนวน มากได้ จงหยุดความคิดนั้นซะ เพราะคุณสามารถเลือ กที่จะเชื่อในส่ิงที่คุณต้องการสำหรับการเ งิ นของคุณได้

คุณสามารถมีเ งิ นจำนวน มากได้ มั่งคั่งและร่ำร ว ยได้ การใส่ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเ งิ นลงไปใน ส ม อ ง ตั้งแต่ต้นจะช่วยให้คุณสามารถทำในสิ่งที่ต้องการได้ และที่สำคัญมันสามารถดึงดู ดเ งิ นให้เข้ากระเป๋าของคุณได้มากขึ้น

6.ทำความคุ้นเคยกับเ งิ น

บอ กให้ตัวเองรู้ว่ารู้สึกยังไงเมื่อเห็นเ งิ นในบัญชีหรือเ งิ นในกระเป๋า ผิ ดหวัง อาย หรือ รู้สึกไม่ดี แล้ว พ ย า ย า ม ปรับความรู้สึกให้ ตัวเองคุ้นเคยกับจำนวนเ งิ นที่มีอยู่ โดยไม่รู้สึกเขินหรือต้องอายกับจำนวนที่มีมากหรือน้อย เพราะถ้าคุณรู้สึกไม่ดีกับจำนวนเ งิ นที่มีน้อย มันจะยิ่งทำให้คุณรู้สึกข า ดแคลนและหวาดกลัวเกี่ยวกับเ งิ น มากขึ้น

จงคิดว่าเ งิ นก็คือเ งิ นเราไม่จำเป็นต้องอายเกี่ยวกับจำนวนของมัน ถ้าเราสามารถยอมรับเ งิ นโดยที่มีความรู้สึกดีกับมันไม่ว่าจะมีจำนวนใดก็ต าม เราจะมีความสุขมากขึ้น ภูมิใจมากขึ้น และรักเ งิ น มากขึ้น เมื่อคุณรักเ งิ นของคุณเ งิ นก็จะรักคุณและเติบโตมากขึ้นเช่นกัน

7.เพิ่มมูลค่าไม่ใช่เพิ่มเวลา คำกล่าวที่ว่า ขยันผิ ดที่ 10 ปีก็ไม่ร ว ย คงจะเป็นความหมายที่ดูใกล้เคียงกับขั้นตอนนี้ จงเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณเองมากกว่าจะไปเพิ่มเวลาในการทำงานให้มากขึ้น

เพราะร า ยได้ของคุณจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่น ตัวอ ย่ างที่พอจะอธิบายให้เห็นภาพได้มากขึ้น ก็คือ ร า ยได้ของก ร ร มกรที่ทำงานก่อสร้างหรือแบกหามต่างๆ กับวิศวกรหรือผู้บริหารระดับสูงจึงต่างกัน มาก

ทั้งๆที่คนทั้ง 2 กลุ่มนี้มีเวลาทำงานที่เท่ากันหรือคนกลุ่มหลังอาจจะทำงานน้อยกว่าด้วยซ้ำไป นั่นคือความรู้ความสามารถ ที่เป็น มูลค่าเพิ่มของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน คุณค่าจึงเป็นตัวกำหนดร า ยได้นั่นเอง ยิ่งคุณเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้มากเท่าไหร่ คุณก็จะสามารถดึงดู ดร า ยได้ของคุณได้มากขึ้นเท่านั้น

กระบวนการคิดและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเ งิ น มีผลต่อความมั่งคั่งร่ำร ว ยของแต่ละบุคคลได้อ ย่ างไม่น่าเชื่อ ต ามกฎแ ร งดึงดู ดสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดู ดกัน ถ้าคุณรักเ งิ นของคุณ เ งิ นก็จะรักคุณเช่นกัน ทั้ง 7 ขั้นตอนที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงการปรับวิ ธีการคิดให้เรามีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเ งิ นเ สี ยก่อน

เพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่วิ ธีการสร้างเ งิ นของแต่ละคนซึ่งอาจแตกต่างกันออ กไปต ามความถนัดของแต่ละคน หวังเป็นอ ย่ างยิ่งว่าทุกคนที่ได้ อ่ า น บ ท ความนี้แล้ว จะมีเ งิ นเพิ่มพูน มากขึ้นในบัญชีนะครับ

ที่มา  sabailey