ทำบุญกี่ร้อยวัด ก็ไม่เท่าการกตัญญูดูแลพ่อแม่

การที่เราทุกคนเกิดมามีพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเราขึ้น มา ถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิต และเมื่อเราเติบโตขึ้น มาท่านก็คอยดูแลสั่งสอนให้เราเป็นดีของสังคม สิ่งที่ผู้เป็นลูกจะต้องพึ่งกระทำเมื่อเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ นั่นคือ การตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ และผู้ที่เลี้ยงดูเรามา

ซึ่งการตอบแทนบุญของท่านนั้นสามารถเลือ กทำได้แตกต่างกันออ กไป บางคนพอจะมีกำลังท รั พ ย์ก็เลี้ยงดูเป็นอ ย่ างดี สร้างบ้านใหม่ พาไปเที่ยวพักผ่อน ซื้ อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้ แต่สำหรับบางคนที่ไม่มีกำลังท รั พ ย์มากพอ แค่ดูแล ปรนนิบัติท่านก็ถือเป็นอานิสงส์ กุศลผลบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน

พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆ นั้นคือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน โดยต ามความเชื่อของทุกศ าสนาจะมีการสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็น อ ย่ า ง ดี การที่เราได้ดูแลพ่อแม่

ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคล ให้กับตนเราเอง ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป และในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ มาให้ทุกๆ ท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปต่อไปด้วย

ซึ่งจะสามารถแบ่งออ กได้เป็น 2 ช่วง

1 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเราดูแลเลี้ยงดู คอยช่วย เหลือ กิจการงานของท่าน ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็น อ ย่ า ง ดี ให้ความสะดวกสบายเอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2 ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่าน สม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ดี เรานั้นควรต้องทำอยู่แล้ว

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ ดูแลผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1 ทำให้พ้นทุ กข์พ้นภั ยได้

2 ทำให้มีความอ ดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี

3 ทำให้ได้ล าภโดยง่าย

4 ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

5 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ในหน้าที่การงาน

6 ทำให้แคล้ ว ค ล า ด ภั ยในย ามคับขัน

7 ทำให้เป็นคน มีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องใดก็ต าม

8 ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์ รั ก ษ า ผู้ที่ทำ

9 ทำให้เป็นคน รอบคอบ มีสติ ในการที่จะคิดทำการใดๆ

10 ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

11 เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

12 ทำให้เป็นตัว อ ย่ า ง อันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

พ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกๆ ไม่ต้องไปต ามพระอรหันต์ที่ไหนเลย

ที่มา tamnanna, meezara  sanook  horoscopedaily99