นิสัย 9 ข้ อใครทำได้เป็นคน มีบุญยิ่งนัก

ในความคิดของคุณคิดว่าคนแบบไหนคือคนที่มีบุญมาก ใช่คนที่เกิดมามีเงินทองใช้มากมาย มีชีวิตที่ดีหรือเปล่า วันนี้เราจะพาไปดูกันว่าอะไรบ้างที่บ่งบอ กถึงว่าคนๆนั้นคือคนที่มีบุญวาสนา พร้อมแล้วเราไปดูกัน

หลวงต ามหาบัว หนึ่งในพระเถระ ผู้ที่มีคนทั้งประเทศศรัทธา และช่วยเหลือประเทศชาติอย่ างมากมาย ได้เคยฝากโอวาทไว้กับพุ ท ธ ศ า ส นิ ก ช น เรื่อง 9 นิสัยของคนที่มีบุญมาก จน มีบุญสามารถมาสอนตัวเองได้ เพราะมีกำลังบุญที่มากพอ โดยบุคคลที่มีบุญมาก จะมี 9 นิสัยดังต่อไปนี้

1. ไม่คิดมาก เมื่อมีบุญแล้ว พลั ง แห่งบุญจะแปรเปลี่ยน เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ทำให้เกิดพลั ง แห่งจิตใจ ไม่ฟุ้งซ่านคิดมาก ไม่รำคาญใจ

2. ไม่กลัว เมื่อมีบุญแล้ว พลั ง แห่งบุญจะแปรเปลี่ยน เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญ ต ามกำลังของบุญที่สะสมมา ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรค และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

3. รอได้ เมื่อมีบุญแล้ว พลั ง แห่งบุญจะแปรเปลี่ยนเป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ต ามกำลังของบุญที่สะสมมา

4. ไม่บ่น เมื่อมีบุญแล้วในระดับหนึ่ง พลั ง แห่งบุญ จะแปรเปลี่ยนเป็นปัญญา ทำให้ยอมรับ ต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็น และเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนเองและผู้อื่น

5. ไม่ทำชั่ ว เมื่อมีบุญแล้ว พลั ง แห่งบุญจะแปรเปลี่ยนเป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ ทำให้เกิดความละอายต่อบาปที่กำลังจะทำ

6. อ ดทน เมื่อมีบุญแล้ว พลั ง แห่งบุญจะแปรเปลี่ยนเป็นพลั ง งานเข้มแข็ง ต ามบุญที่สะสมมาทำให้ มีความอ ดทน มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จ ทุกชนิดมาจากความอ ดทน และอ ดทนอย่ างมีความสุข

7. รู้ได้ เมื่อมีบุญแล้ว พลั ง แห่งบุญจะแปรเปลี่ยน เป็นความรู้ตื่นเบิกบาน ต ามกำลังบุญ คือ เป็นผู้รู้ต่อความจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิต ให้หลุดลอยไปต ามกระแสโลก และรอบตัวที่เกิดขึ้น ไม่โลภ ไม่โ ก ร ธ ความหลง

8. ปล่อยได้ เมื่อมีบุญแล้ว พลั ง แห่งบุญจะแปรเปลี่ยนเป็นคนที่รู้จักการละ ต ามกำลังบุญที่สะสม ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่ างที่ขวางหน้า แต่ยึดทุกอย่ างที่เกิดขึ้นและคิดต าม

9. สงบได้ เมื่อมีบุญแล้ว พลั ง แห่งบุญจะแปรเปลี่ยน เป็นความสงบ จิตใจจะเย็นได้ ด้วยผลบุญที่สะสม ไม่เป็นคนร้อนรน กระวนกระวายสับส่าย วุ่นวาย ในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น แม้ตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เล ว ร้ ายมากก็ต าม

ที่มา khaonaroo  kidnankidnee