นี่แหละ ผู้หญิงที่แกร่งจริง ที่ผู้ชายหล า ยคนต้องยอมเธอ

ในยุคนี้ผู้หญิงนั้นเก่งขึ้นเยอะมาก จนผู้ชายหล า ยๆคนนั้นต้องรับ เพราะพวกเธอสามารถทำได้ทุกอ ย่ างไม่แพ้ผู้ชายเลยจริงๆ วันนี้หากคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อย ากจะเดินถามพวกเธอไป เรามาดูกันสิว่า พวกเธอนั้นทำอ ย่ างไรบ้าง อะไรที่ทำให้เธอแกร่งได้มาจนถึงทุกวันนี้

1.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน และเพิ่มโอกาสที่จะบ ร รลุเป้าหมายไปในตัว ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่น อ ย่ างไรก็ต ามคำว่าทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ อ ดหลับอ ดนอนเพื่อแสดงออ กว่าตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงานอ ย่ างชาญฉลาดมีไหวพริบ รู้จักวางแผน เชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อมกับทำอ ย่ างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ต ามที่ต้องการ

2.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้งเหนือ กว่าเ สี ยอีก ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันทีเพียงแค่ใจต้องการ คนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง จะมีจุดเด่นหรือความสามารถ ไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าต าสวยเพียงอ ย่ างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

3.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมงเหมือนสมัยก่อนแต่อ ย่ างใด ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอ ย่ างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้าอ ย่ างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมายระยะ ย า ว รายวัน ไปจนถึงรายปี ว่าจะต้อง พ ย า ย า ม บ ร รลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง

พวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเ สี ยเวลาไปกับ เ ฟ ซ บุ๊ ค หรือมัวนั่งแ ช ท ไ ล น์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่ม นิ น ท า คนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงานอ ย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัว หรือไปทำอ ย่ างอื่นที่มีประโยชน์

4.พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ ล้วน มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเอง ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำจะมาพร้อมกับความมั่นใจ ชนิดสั่นคลอนเ สี ยไม่ได้ การแสดงออ กทั้งทาง ก ริ ย า ท่าทางล้วนเด่นชัดว่าพวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

5.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่ง และสตรอง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้ อได้เปรียบ พวกเธอจะ พ ย า ย า ม ทำทุกอ ย่ างๆเท่าเทียมกันกับคนอื่น ผู้ชายทำอ ย่ างไร ผู้หญิงก็ทำอ ย่ างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า บ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชายเ สี ยอีก พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิ ดชอบทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

6.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอ ย่ างมากมาย ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอ ย่ างหนัก และมีความรับผิ ดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็ พ ย า ย า ม จัดสรรเวลาแบ่งให้กับงาน และครอบครัวอ ย่ างไม่เ สี ยสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

7.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอ ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคน มาชอบเอง ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชาย ต ามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอ กจากจะทำให้ดูแย่แล้ว

ยังเ สี ยเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถ ไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยง เย็น เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาเองครับ

8.พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น

คงไม่มีใคร อ ย า กเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ ไ ส้ แ ห้ ง ไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น นอ กจากนี้นำเงินไปลงทุนเพื่อให้งอ กเงย บางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้ อ ข า ย ของ ออนไลน์ นอ กจากนี้ยังใช้เงินเป็น ของไม่จำเป็นก็จะ พ ย า ย า ม อ ดกลั้น อ ดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเงินไปลงทุนแทนจะใช้เที่ยว ช้ อ ปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

9.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำเป็นอ ย่ างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากข า ดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้

ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับ บางครั้งอาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอ ย่ างแน่นอน

10.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกันคอยช่วยเหลือ กัน แบ่งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น มา

คนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ ทิ่ ม แ ท ง ว่า ร้ า ย คนอื่น คนเหล่านี้จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ ย า ว เฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

สรุป

ตลอ ดหล า ยปีที่ผ่าน มาผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จมากมายหล า ยคนน่าแปลกใจที่พวกเธอล้วน มีอุปนิสัยคล้ายกันอ ย่ างบังเอิญ ส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเองมีความสามารถที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคน และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรักจนไม่เป็นอันทำมาหากิน

ให้โอกาสคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเติบโตในหน้าที่การงาน ดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้มาปรับใช้อ ย่ างน้อยก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จเหมือนอ ย่ างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ ขอเพียงแค่ลงมือทำอ ย่ างจริงจังคุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า ผู้หญิงเก่ง และสตรองมากอ ย่ างแน่นอนครับผม

ที่มา  sabailey.