น้อยคนที่จะทำได้ 12 นิสัยของคนฉลาดทางอารมณ์

หล า ยคน มักเชื่อว่าคนฉลาด จะต้องเป็นคนที่เรียนเก่ง ต้องเป็นคนที่รอบรู้ ต้องเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี ซึ่งในความเป็น จริงแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าความฉลาดทางส ม อ ง คือความฉลาดทางอารมณ์ หรือที่เรียกกันว่า EQ วันนี้เราจะมาบอ กนิสัยของคนที่มี EQ สูง จะเป็นอ ย่ างไรไปดู

EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถในการเข้าใจและจัดการอารมณ์ของ ตนเองและผู้อื่นเพื่อให้ดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า EQ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญกับการดำรงชีวิตในทุกช่วงวัย เพราะนอ กจากความฉลาดหลักแหลมของสติ

ปัญญาแล้ว การมี EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยให้มีโอกาส ในการประสบความสำเร็จในชีวิตได้อ ย่ างง่ายดายขึ้น พร้อมทั้งเป็นตัวบ่งชี้ระดับความสุขในชีวิตได้อีกต่างหาก

1.ไม่ตัดสินใคร

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะเป็นคนที่มีความใจกว้าง เข้าถึงง่าย และค่อนข้างดึงดูดความสนใจของคนอื่นได้ดี ซึ่งสิ่งเหล่า นี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในการทำงานการรู้จักมองในมุมของคนอื่นบ้ า ง เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากจะยิ่งทำให้เราได้มากกว่าเ สี ย หากเจอใครทำอะไร ที่แปลกหรือแตกต่างออ กไป ก็แค่ต้องพย า ย า มเรียนรู้เหตุผลเบื้องลึกจากมุมของคนๆ นั้นเท่านั้นเอง

2.ไม่พย า ย า มทำให้คนอื่น มาชอบ

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ จะรู้ตัวเองดีว่าเป็นคนอ ย่ างไร และคิดเสมอว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเ ก ลี ย ด ดังนั้น ถ้าในสถานการณ์ที่ คะแนนเ สี ยงมีความเอนเอียงไปในทิศทางที่ผิ ดพวกเขาก็ยินดี ที่จะแสดงจุดยืนทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าจะโดนคนบางกลุ่มเ ก ลี ย ด ก็ต าม

3.ไม่เดินซ้ำทางใคร

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะทำต ามเข็มทิศชีวิตของตัวเอง ต่อให้มีอีกกี่ร้อยกี่พัน มาโน้มน้าวใจหรือมีข้ อเสนอ ดีงามแค่ ไหน พวกเขาจะเลือ กสิ่งที่เป็นตัวเขาจริงๆ เท่านั้น พวกเขาจะ ไม่ยอมเปลี่ยนไปเพราะพวกเขาเชื่อว่า คนเราต่างคนก็ต่างมีคุณค่าใน ตัวเองกันอยู่แล้วแค่ภูมิใจ ในสิ่งที่เราเป็นอยู่อ ย่ าเอนไหวไปต ามความรู้สึกหรือความคิดเห็นของใครก็พอ

4.ไม่มีอีโก้

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะไม่ใช้อีโก้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เพราะพวกเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบ ไม่ ได้อย า กเป็นที่สนใจและไม่อย า กได้ผลประโยชน์จากใครอะไรถูกก็ว่าต ามถูกอะไรผิ ดก็แค่บอ กว่าผิ ดเท่านั้นเอง

5.ไม่ก้าวร้าว

แม้จะเป็นใหญ่ถึงระดับเจ้านายชั้นสูงหรือต่อให้เป็นแค่พนักงานขายในซุ้มเครื่องดื่มเล็กๆ ริมทาง พวกเขาจะปฏิบัติต่อทุกคนอ ย่ างเท่าเทียมมีความสุภาพเหมือนกัน ให้ความเคารพในสิทธิของกันและกันเสมอ

6.ไม่อ่อนไหวง่าย

ไม่ว่าสังคมจะเข้าหาพวกเขาในรูปแบบบวกหรือลบก็ต าม พวกเขาจะไม่ด่วนสรุปและนำอารมณ์ขึ้น มาตัดสินใจโจมตีกลับเป็นการแก้ แค้น แต่จะยอมรับทุกอ ย่ าง และนำมาวิเคราะห์ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ตลอ ดเวลา ส่วนไหนไม่จำเป็นก็แค่ทิ้งไปเท่านั้นเอง

7.ไม่หน้าไหว้หลังหลอ ก

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะแก้ไขปัญหาของตัวเอง ก่อนเรียนรู้ข้ อผิ ดพลาดนั้นๆ อ ย่ างละเอียดก่อนจึงค่อยบอ กต่อคนอื่น และถ้าพวกเขาบอ กให้คนอื่นทำอะไรแล้วจะไม่มีทางทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเด็ดข า ด

8.ไม่แล้งน้ำใจ

กับคนรู้จักไม่ว่าจะสนิทสน มหรือไม่ก็ต าม คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์มักจะแสดงน้ำใจให้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ ความคิดหรือแม้แต่ทรัพย า กรที่พวกเขามี เรียกง่ายๆ ว่าไม่เคยหวงอะไรแม้แต่ชื่อเ สี ยงของเขาก็ยินดี ที่จะสละมันถ้ามันเป็นหนทางที่ทำให้คนอื่นได้ดีไปด้วยกัน

9.ไม่ใช่วัตถุนิยม

ความสุขของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง คือ การได้ทำอะไรต ามที่ใจต้องการ ไม่โดนสังคมกลืนกินจิตใจ พวกเขาจึงมักจะไม่ ซื้ อ ของใช้อะไรต ามกระแส แต่ซื้ อ ต ามที่ใจบอ กและจะมองว่าคนที่ ชอบซื้ อ ของแพงมาอวดฐานะของตัวเองนั้นไม่ได้ผิ ดแต่อ ย่ างใด ก็แค่ต ามใจตัวเองเท่านั้น

10.ไม่โอ้อวด

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เชื่อมั่นในความเป็นตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงไม่โอ้อวดตัวเองกับใคร แค่ทำไปต ามสิ่งที่ใจมองว่าถูกต้อง

11.ไม่สนใจโทรศัพท์

เมื่อไหร่ก็ต ามที่คนฉลาดทางอารมณ์ต้องเข้าร่วกลุ่มสนทนา พวกเขามักจะเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดีอยู่เสมอ สิ่งใดไม่เกี่ยวข้ อง เช่น โทรศัพท์มือถือพวกเขาจะไม่ให้ความสนใจมันเด็ดข า ดถึง แม้จะเป็นแค่บทสนทนาสั้นๆ ก็ต าม

12.ไม่ผิ ดคำพูด

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะดึงดูดเข้าหากันเอง เพราะรู้กันเองดีว่า ใครบ้ า งที่เชื่อใจได้ เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากพวกเขาเหล่านี้มักจะทำต ามที่พูดรั ก ษ า คำพูดของตัวเองเสมอ

ที่มา  jingjai999