ผลของการเป็นคน มีน้ำใจ แม้ไม่ได้ใจแต่ก็ได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของคนนั้น

คุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหม ที่พอมีใครมาทำดีด้วยแล้วจะรู้สึกว่าวันนั้นทั้งวัน มีแต่ความสุข สนุกสนานและเต็มไปด้วยความเบิกบานสำราญใจ การมีน้ำใจต่อผู้อื่นก็ทำได้หล า ยอ ย่ างในหล า ยสภาพเหตุการณ์

ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอ กเห็นใจ เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน มนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความทุ ก ข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อ กูลกัน

ผู้ที่มีน้ำใจจึงเป็นผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เ สี ยสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น

รวมทั้งเข้าใจและเห็นใจผู้ที่มีความเดือ ดร้อน คนที่มีน้ำใจจึงเท่ากับเป็นคน มีใจเอื้อเฟื้อ หรือเป็นคนที่มีเมตต า

ถ้าคุณดีกับใคร ก็จงดี เพราะ คุณอย ากดี แต่อ ย่ าดีกับใคร แล้วหวังว่า เขาจะดีตอบ อ ย่ าบังคับใครๆ ให้สนใจ

ความรู้สึก ของคุณ แค่ดูแลความรู้สึก ของตัวเอง ให้ไม่ทุ ก ข์ ก็พอ อ ย่ าคาดหวังว่า จะได้อะไรกลับคืน มาจากการเป็นคนดี

เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้องผิ ดหวัง ทำอ ย่ างไรเขาก็ไม่ชอบ เราก็ถอยออ ก มาปรับ

อ ย่ างไรก็ไม่ได้ผล ก็กลับมาเป็นตัวเองเวลามีน้อย ใช้ความดีมอบให้ กับคนที่รักเราดีกว่า เป็นคนดีไม่ใช่ว่า จะ ไม่ทุ ก ข์ จะ ไม่ลำบาก

แต่คนดีจะไม่ทำให้ใคร ทุ ก ข์ และ ลำบาก แม้เดินทางอ ย่ าง ลำบากก็แน่ใจได้ว่า

จะเป็นทางเดินที่ขึ้นสูง ยิ่งทำให้จิตใจของตัวเองสูงขึ้น ยิ่งแข็งแกร่งเป็นคนดี ไม่ใช่จะไม่ถูกทิ้ง ไม่ถูกลืมแต่คนดี

จะไม่โ ก ร ธ และให้อภั ย ได้มีความดีอ ย่ างไรก็ดีอ ย่ างนั้น เหมือนด้านหลังของจาน ด้านหลังของจาน ถึงไม่ได้ใช้งาน และ ไม่มีใครเห็นเราก็ต้องล้างให้สะอาดทั้งด้านหน้า และด้านหลัง คนเราถ้าคิดจะเป็นคนดี ต้องดีทั้ง ต่อหน้า และ ลับหลังจงดีกับทุกคน

แม้คนนั้นจะหย าบคายกับคุณก็ต ามไม่ใช่เพราะคนเหล่านั้นเป็นคนดีหรือไม่ แต่เพราะคุณเป็นคนดี ใครต่อใครมักถามว่า ทำไมคนดีห า ย ากนัก แต่มีน้อยคนที่จะคิดได้ว่า เพราะคนส่นใหญ่

พย าย ามหา ไม่ได้ พย าย ามเป็นเป็นคนดี ใช่ว่าจะเป็นอมตะ ย่อมมีจากโลกไปเพราะ เป็นธรรมดาของโลก เป็นสัจจะธรรมของทุกสิ่งแต่ จะจากไปอ ย่ างสง่างามทิ้ง ความดี ไว้ให้คนพูดถึง

ที่มา ความสุข ณ ปัจจุบัน thairath    yindeeyindee