ผู้หญิงดี มีบุญวาสนา ชีวิตเป็นสุข จะมี 9 นิสัยนี้

คนที่เกิดมามีแต่คนคอยช่วยเหลือคือคน มีบุญ แต่คนที่เกิดมาแล้วได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่มีบุญมากกว่า หล า ยคนอาจยังไม่เคยรู้ว่า ผู้หญิงมีบุญมาก นั้นเป็นอ ย่ างไร ซึ่งในวันนี้ต้องลองมาดูกันว่า คน มีบุญมีลักษณะเป็นอ ย่ างไรกันบ้าง ตรงกับลักษณะของคุณหรือไม่ ซึ่งมีทั้งหมด 9 ลักษณะดังต่อไปนี้

1 รู้ได้ก็ตื่นได้ เบิกบานใจได้ เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญแล้ว ผลบุญที่ดีจะแปรสภาพให้กล า ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและเบิกบาน ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้ที่รู้ตอบความจริงใจของชีวิต ไม่ปล่อยให้ชีวิตตกอยู่ในกระแสของความโลภ ความหลง ความโ ก ร ธ จิตใจอัน มัวหมอง มีความคิดที่อิสระอ ย่ างเต็มที่ ทุกทิศทางและทุกวันทุกเวลาทุกนาที

2 เป็นคนอ ดทนได้อ ดทนเก่ง เมื่อมีบุญแล้วผลบุญเหล่านั้นจะกลับกล า ยแปรสภาพให้กล า ยเป็นพลังงานที่เข้มข้นต ามกำลัง ทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีความอ ดทนสูงขึ้น มีความคิดที่ดีขึ้น ไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆ เริ่มเห็นโอกาสและความสำเร็จข้างหน้า ทุกสิ่งทุกอ ย่ างเกิดขึ้นได้จากความอ ดทน อ ดทนอ ย่ างมีความสุข

3 ปล่อยวางได้ เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญผลแห่งบุญเหล่านั้นที่คุณมี ก็จะปรับเปลี่ยนให้กล า ยเป็นคนที่รู้จักการปล่อยวาง ต ามกำลังและความศรัทธาของตัวของคุณเอง จะไม่เป็นคนที่แบกรับทุกสิ่งทุกอ ย่ างไว้คนเดียว คุณจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคข้างหน้าไปได้ ไม่เป็นคนที่ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอ ย่ าง รู้แจ้งเห็นจริงว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลอ ย่ างไร

4 จะต้องเป็นคนที่รอได้ คอยได้ เมื่อเรามีบุญแล้ว ผลบุญเหล่านั้นก็จะแปรสภาพให้เรานั้นเป็นคนที่มีความใจเย็น มีความยืดหยุ่นต ามกำลังศรัทธาบุญของคุณ ไม่ใจร้อน ไม่ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะและโอกาสในชีวิต

5 สงบได้ ก็เย็นได้ เมื่อเราเป็นคนที่มีบุญแล้ว ผลบุญเรานั้นจะแปรสภาพให้เราเป็นคนที่มีความสงบได้เย็นได้ ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่กระวนกระวาย ไม่กระสับกระส่าย ไม่วุ่นวายใจ ไม่เป็นสิ่งที่ไร้สาระ ในสิ่งที่กำลังทำ จะเกิดอะไร ก็แล้วแต่ จะต้องเป็นคนที่มีความสงบได้ แล้วชีวิตจะดีขึ้น

6 ไม่เคยที่จะกลัว เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญอยู่แล้ว ผลบุญเหล่านั้นก็จะปรับเปลี่ยนให้กล า ยเป็นคนเข้มแข็ง คนกล้าหาญ ด้วยฤทธิ์ของบุญ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่เกิด เพราะมีความมั่นใจในความบริสุทธิ์ ความเป็นผู้ที่มีบุญ เมื่อคิดได้ เวลาทำอะไรก็ทำด้วยกำลังบุญ

7 ไม่คิดที่จะทำเรื่องไม่ดี คนที่มีบุญ บุญแห่งนี้จะปรับเปลี่ยนให้กล า ยเป็นตัวควบคุม บริหารการจัดการ ต ามกำลังของบุญ ทำให้คนที่มีบุญในเรื่องนี้ เป็นคนที่มีความละอายต่อสิ่งที่ไม่ดี ผิ ดเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นในที่ลับหรือที่แจ้งก็ต าม เขาจะรู้สึกละอายต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ไม่ดีที่กระทำลงไป

8 เป็นคนไม่คิดมาก คนที่มีบุญส่วนใหญ่แล้วนั้น เขาจะรู้สึกปล่อยวาง จะไม่เอาเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาคิดให้ป ว ดหัว จะแปรสภาพปรับเปลี่ยนให้กล า ยเป็นคนที่สะอาด มีความสว่างอยู่ในตัว มีความสงบ ต ามกำลังของบุญฤทธิ์นั่นเอง ทำให้เกิดเป็นพลังที่สวยงาม ความสุขสงบ ความไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คิดเป็นทุ ก ข์ ความคิดทุกๆสิ่งล้วนเกิดจากความเบิกบานภายในกายและใจ

9 ไม่จำเป็นจะต้องบ่น คนที่มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญเหล่านั้นก็จะปรับเปลี่ยนแปลงสภาพ ให้ปัญญาของเรายอมรับต่อความจริงที่เกิดขึ้น รู้แจ้งเห็นจริง เข้าใจถึงระดับวาสนาของตนเองและบุคคลอื่น และจะรับรู้ได้ถึงความเป็นไปของชีวิต ขึ้นอยู่กับอำนาจบุญที่คุณได้ทำไว้ บ่นไปก็เท่านั้น พูดไปก็เท่านั้น ลงมือทำเ สี ยดีกว่า ทุกสิ่งทุกอ ย่ างนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการกระทำของตัวเราเอง

หากคุณเป็นผู้ที่มีบุญแล้วนั้น หวังว่าจะทำแบบนี้เรื่อยไป และบุญทั้ง 9 นี้ขอส่งเสริมให้ชีวิตของคุณนั้นพบเจอแต่ความสุข ยิ่งคุณบอ กบุญเหล่านี้ให้กับผู้อื่น ชีวิตก็จะก้าวเข้าสู่ผู้ที่มีปัญญา คนที่รู้จักให้ มักจะมีชีวิตที่ดีเสมอ

ที่มา  postsod