ผู้หญิงเก่งจริงดูได้ไม่ย าก สังเกตุง่ายๆส่วน มากจะมี 10 ข้ อเด่นๆนี้

คนเก่งๆเดี่ยวนี้มีมาก แต่คนเก่งจริงนั้นเราจะรู้ได้อ ย่ างไรกัน ฉนั้นวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าคนเก่งจริงส่วน มากเขาจะมีลักษณะอ ย่ างไร ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลย

1.ไม่ใช้ Social Media ตลอ ดเวลา

แต่ใช้รับข้ อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดีๆ ให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้เป็นยุคของข้ อมูล ข่ า วส า รตลอ ด 24 ชั่ วโมง คนเก่งมัก จะเลือ กเ ส พแต่ข้ อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อชีวิตของเขาเอง

เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน หรือ การบริหารชีวิต และเป็นนักแบ่งปัน เพื่อให้คนอื่นๆ ได้เส พข้ อมูลดีๆ ที่เขาคัดสรรมาอ ย่ างดีแล้ว

2.มีความรู้หล า ยด้าน มากกว่าอาชีพ

ที่ทำและมักจะพัฒนา ตัวเองอยู่เสมอ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอ ย่ างคุ้มค่า เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้า อ ย่ างมั่นคงแข็งแรง จะไม่ปล่อยให้สูญเ สี ยโอกาส โดยเฉพาะเวลา ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้า และไม่ย้อนถอยหลัง

3.กลับมายิ้มได้อ ย่ างรวดเร็วแม้จะมีสิ่งเล วร้ า ย

เข้ามาในชีวิตก็ต าม คนเก่งและฉลาด ในการชีวิต จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ย ามเมื่อล้มลง ไม่มีใคร ไม่เคยผิ ดพลาด หรือผิ ดหวัง เพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุ ก ข์ ตลอ ดเวลา แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ย ามเมื่อล้มลง

4.เป็นคนพูดเก่ง

แต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ ด้วยการฟังคนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟัง มักจะได้สิ่งใหม่ๆเข้าตัวอยู่เสมอ และจะพูดก็ต่อเมื่อ คำพูดนั้น มีประโยชน์ และสร้างสรรค์ มากกว่าพูดในเชิงลบ และไม่สร้างสรรค์

5.จัดสรรเวลาอ ย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิต ระหว่างเรื่องงาน กับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่ กับทุกเรื่องที่ทำ คนเก่งและฉลาดมัก จะเลือ กบริหารเวลา ได้อ ย่ างสมดุล ในช่วงเวลางาน ก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน เมื่อหมดเวลางาน ก็สามารถให้เวลา สร้างความสุข การผ่อนคล า ยให้กับตนเองอยู่เสมอ

6.รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ

แต่ไม่เคยเ สี ยเวลาภูมิใจ กับความสามารถของตนเอง คนเก่งและฉลาด มักจะเป็นคน มีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟัง คนรอบข้าง ไม่ตัดสินคนอื่น

ด้วยมุมมองของตนเอง และทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่เขาทำ เขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้น เป็นอ ดีตไปแล้ว สิ่งที่เขาจะทำต่อนั่น คือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

7.อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง

หรือไม่จบจากสถาบัน มีชื่อเ สี ยง แต่มีผลงานการันตี ความสามารถเสมอ ในยุคนี้ที่คนเก่งสามารถสร้างเวที ให้ตนเอง อาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี แต่ประสบการณ์ และผลงานต่างหากที่ดีจะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

8.ไม่อวดความสามารถ

ที่แท้จริงว่าเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ เมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน คนเก่งและฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม แต่จะใช้การกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ และเมื่อถึง เวลาที่เกิดปัญหาเขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสัยทัศน์จนเราต้องตะลึงและทึ่งในความสามารถ

9.ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่สามารถ ดึงความสามารถของคนในทีม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดได้เสมอ คนเก่งและฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คน ให้คล้อยต ามใน แนวทางและความคิดของเขา

ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่มีคนให้เกียรติ และนับถือ จากความรู้ความสามารถ วิ ธีคิดและการกระทำ ที่เป็นเสมือนกระบอ กเ สี ยง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

10.ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่

เมื่อเค้าทำผิ ดพลาด แต่ให้โอกาสคำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอ คนเก่งและฉลาด มักเป็นผู้ให้โอกาส คนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้น กระทำความผิ ด และพร้อมจะแนะนำ ชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิ ด ของตนเอง ให้เกิดการยอมรับและพัฒนาตนเอง

ที่มา  stand-smiling