ฝึกทำให้เป็นนิสัย 5 วิ ธีล ดรายจ่าย ให้มีเ งิ นเหลือ แค่เริ่มจากจุดเล็กๆ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิ ธีล ดรายจ่าย มีเ งิ นเหลือ ว่าคุณจะควรทำอ ย่ างไรบ้างที่จะล ดรายจ่ายลง ให้มีเก็บเพิ่มขึ้น หรือให้มีเ งิ นเหลือใช้มากกว่าเดิม ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลย แล้วค่อยๆฝึกไปนะทุกคน

หล า ยๆคนคงเคยเป็น ที่บางครั้ง ต้องใช้จ่าย กับอะไร ที่มันไม่จำเป็น และในวันนี้ เรามีวิ ธีดีๆ สำหรับการใช้เ งิ นให้มีเ งิ นเหลือเก็บมาฝากกัน วิ ธีล ดรายจ่ายของแต่ละคน ก็แตกต่างกันไป คงไม่ต้องถึงกับกระเหม็ดกระแหม่ หรือเข้าขั้นตระหนี่ เพราะว่าจะทำให้ชีวิต

ไม่พบความสุขเอาก็แค่การพิจารณามองหาร ายจ่าย ว่าอันไหนที่มัน สิ้นเปลืองที่เปล่าประโยขน์ โดยไม่จำเป็น มีอะไรบ้างโดยการเริ่มต้น จากการจดบันทึก รายการค่าใช้จ่าย ทุกบ า ททุกสต างค์

ในแต่ล่ะเดือน ซึ่งไม่ใช่เป็นการ เพราะการจด มันจะช่วย ให้ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายอันไหนบ้าง ที่สามารถล ดลงได้บ้าง โดยการแบ่ ง

เป็นหมวดหลัก หมวดย่อย ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เสื้อผ้า บ้าน อาหาร ย ารั กษา โ ร ค ไป ถึงด้านอื่นๆ เช่นเ งิ นออม เ งิ นใส่ซอง ต ามโอกาสงานต่างๆ

ค่าสาธารณูปโภค และจิปาถะต่างๆ เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจ่ายไปกับอะไรบ้าง ในแต่ละเดือน จะทำให้คุณมองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นและวันนี้ เรามี 5 วิ ธี ล ดรายจ่าย ที่ได้ผล ดี ที่ทำได้ไม่ย าก

1 เปรียบเทียบก่อนซื้ อ จะดีกว่า

ทุกวันนี้จะซื้ ออะไร ก็มีความ สะดวกสบายมากขึ้น เพราะว่ามีร้าน ข า ย สิ นค้ามากมาย ฉะนั้นก็ควร เปรียบเทียบ เพื่อหาสิ นค้า ที่ต้องการในร า ค าที่ มันประหยัดกว่า ปัจจุบัน มีเว็ บไซต์ ที่ให้บริการเช็ คร า ค า ก็ไปค้นหาว่า

อันไหนที่มันตรง กับสิ่งที่เราต้องการ แล้วมันได้ร าคาที่ถูกลง บางที่ถูกกว่า ก็ต้องใช้เวลา ในการค้นหา สักหน่อย เพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีกว่า การเปรียบเทียบนั้น จะทำให้รู้ว่ามู ลค่าที่แท้จริง ของสินค้ า จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ เราจะได้ของที่ดี และมีคุณภาพมาก และประหยัดด้วย

2 อ ย่ าซื้ อทันที เมื่ออย ากได้

หล า ยคนคงเป็น เมื่อเจออะไรที่ชอบ ถูกใจมาก และอย ากได้จะซื้ อทันที แต่ถ้ามีเ งิ น มากเพียงพอ ก็คงไม่เดือ ด ร้อนอะไร คงไม่มีปัญหาอะไรหรอ ก แต่หากในระดับคนธรรมดาทั่วๆ ไป เมื่อเห็นของที่ ชอบก็ไม่ควรตัดสินใจเร็วไป

เพราะตอนนั้นในใจจะมี แต่ความอย ากได้ มองอะไรก็ดีไปหมด ร า ค าเป็นเรื่องรองไปเลย ลองผัดเวลาก่อนอ ย่ างน้อย 30 วัน โดยการจด รายการที่คุณอย าก ซื้ อลงในบันทึก พร้อมระบุวันที่เห็นของชิ้นนั้นๆ เอาไว้เมื่อ ครบเวลา 30 วัน ให้คุณลองพิจารณาดูใหม่

หากคุณยังมีความอย าก ก็แสดงว่าคุณต้องการมันจริงๆ แต่หากคุณไม่สนใจ ก็แสดงว่า ของสิ่งนั้นไม่ได้เติมเต็ม ชีวิตของคุณได้จริงๆ จากนั้นก็ให้ ลบรายการนั้นออ กไปซะ วิ ธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถ ยืดระยะเวลา ทดสอบความต้องการ ของตัวเองว่า และเป็นการใช้จ่ายเ งิ น อ ย่ างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

3 วางแผน สำหรับการเดินทาง

การเดินทาง เป็นสิ่งที่ ใช้เ งิ น หากเราไม่มีการวางแผน การเดินทางที่ดี อาจทำให้เกิดการหลงทางเ สี ยเวลา เ สี ยเ งิ น วิ่งรถกลับไปมา รวมระยะทาง ไกลมากขึ้นกว่าที่ควร เพราะงั้น ก่อนการเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปนั้น ควรศึกษาให้ดีก่อน ด้วย G P S ก็ได้ จะถึงที่หมายได้อ ย่ างถูกต้องและล ดความเสี่ยง ในเส้นทางที่ไม่คุ้นชินที่อาจเกิดอุ บั ติ เ ห ตุได้

4 ใช้พลังงาน ให้ฉลาด

พลังงาน มันคือ สิ่งที่ใช้แล้วหมดไป และคุณเองก็ต้องชำร ะเ งิ น ให้กับพลังงานต่างๆ ที่ได้ใช้ไป เช่น น้ำ ประปา ไฟฟ้า น้ำมั นเชื้ อเพ ลิ ง ทุกวันนี้สังคมกำลังตื่นตัว เรื่องการใช้พลังงานตึกสูงอาคารขนาดใหญ่ กำลังปรับปรุง แต่ภาคประชาชนยังไม่มีความรู้

ในเรื่องนี้ทั้งการเลือ กใช้วัสดุก่อสร้าง อาคารและการออ กแบบ ทางสถาปัตยกร ร ม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆ ที่จะช่วยให้ บ้านหรือสำนักงาน ใช้พลังงานได้อ ย่ างคุ้มค่า หากคุณกำลังคิดสร้างบ้านละก็ เรื่องพลังงาน เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง เช่น การเลือ กใช้สุขภัณฑ์

การออ กแบบระบบหมุนเวียนของน้ำ และอื่นๆ มากมาย นอ กจากนี้ยังเป็นด้านพฤติกร ร ม การใช้พลังงานด้วยที่จะต้องปรับปรุง สำหรับคนเมืองหลวงแล้ว เขาอาจจะมองว่า เป็นเรื่องไกลตัว แต่หากวันหนึ่งทรัพย ากรเหล่านี้ เริ่มห า ย ากจะเริ่มรู้สึกว่าได้รับผลกระทบ และการประหยัดพลังงาน เหล่านี้ จะช่วยล ดได้ อ ย่ างชัดเจน

5 ไม่จำเป็นเลย ที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

มันเป็นส่วนหนึ่งที่มีการคิดกันอยู่ โดยปกติมันก็จะมาพร้อม กับการชำระ ค่าสินค้ า เช่น ค่าสาธารณูปโภค โอนเ งิ น ถอนเ งิ น เหล่านี้แม้จะเก็บในปริมาณน้อย แต่มองเผินๆ เหมือนไม่มากแต่คิดกลับกัน ในยุคดอ กเบี้ยร้อยละไม่ถึงบ า ท ต้องฝากเ งิ นแค่ไหน

กว่าจะได้เท่ากับค่าธร ร มเนี ยมพวกนี้ที่จ่ายไป การจะล ดรายจ่ายได้ ก็คือ การใช้วิ ธีหักเ งิ น ผ่านบั ญชี ซึ่งคุณควร จะมีบัญชี ต่างหากสำหรับการจ่ายค่าต่างๆ เหล่านี้ ก็เพื่อความชัดเจน

ไม่ปะปน เป็นการจำกัดความเสี่ ยงด้วยโดยไม่ยุ่งเกี่ยว กับบัญชีเ งิ นฝากหลัก ประโยชน์อีกอ ย่ าง ของการหั กบัญชีค่าสาธารณูปโภค ผ่านธนาคาร คือไม่ต้องเ สี ยเวลา ไปจ่ายเอง จะทำให้ชีวิต คุณมีเวลามากขึ้น

ที่กล่าวข้างต้น จะทำให้เราบริหาร การเ งิ นได้ อ ย่ างมีประสิทธิภาพ แค่เราเริ่มต้นจากจุดเล็กน้อย ก่อนแล้วค่อยๆ ไปทำให้เป็นวินัย ทำให้เป็นนิสัย เพราะการใช้เ งิ นที่ถูกต้อง มิใช่แค่การจ่ายออ กไปเท่านั้น

แต่เราต้องรู้ว่าจ่าย เพื่ออะไร คุ้มค่ามากแค่ไหนกับชีวิตของ เหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญกับยุคสมัยนี้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้น ผู้ที่มีความมั่งคั่ง เขาจะมีความรอบคอบ ในด้านต่างๆ เสมอ คุณก็ทำได้

ที่มา  e-yhangwa