พัฒนาตัวเองให้เปลี่ยนเป็นคนละคน มีชีวิตที่ดีขึ้น 14 ข้ อช่วยได้

เป็นไปได้ไหมที่คนจนจะกล า ยเป็นคนร ว ย แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นไปได้ ความแตกต่างของความปรารถนา การวางแผน ความพย าย ามและความอุตสาหะของแต่ละคนนั้นทำให้เกิดเ ว ทม นตร์อะไรบางอ ย่ าง

ซึ่งทางลัดของความสำเร็จนั้นไม่ได้ทำให้เกิดผล แต่เป็นตัวคุณเองต่างหากที่ต้องทำให้วิ ธีการเหล่านั้นสำเร็จ และนี่ก็เป็นสิ่งท้าทายที่พวกเราทุกคนจะต้องเผชิญหน้าด้วย

เราทุกคนนั้นสามารถไปที่ไหนก็ได้ที่เราอย ากจะไป ไม่มีความฝันไหนที่เป็นไปไม่ได้ เพียงแค่คุณต้องกล้าที่จะเชื่อมั่นในฝันของคุณเอง และนี่คือ 14 วิ ธีที่จะช่วยคุณพัฒนาชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้นไป

1.รู้ความคิด เดาความคิดผู้อื่นได้

เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ รู้ถึงความต้องการของคนอื่น หากฝึกบ่อยๆ หมั่นสังเกตุ เก็บสติถิ และผ่านการลงมือปฏิบัติ ก็จะสามารถ รู้ถึงความต้องการของคนอื่นได้ โดยเฉพาะคนหมู่มาก ซึ่งก็จะสามารถผลิตสินค้าหรือบริการให้สนองความต้องการได้

2.มีความอึด ถึก ทน มุ่งมั่น เมื่อต้องทำงานใหญ่

เมื่อตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไร มีจุดหมายที่ชัดเจนแล้ว ก็จะลุยเต็มที่ มีความอึด ถึก ทนในการทำงาน ไม่เสร็จ ไม่เลิกรา สู้ไม่ถอย คน ร ว ย คนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าเรื่องใด ก็ต าม จะมีคุณสมบัติสำคัญนี้ เพราะการจะทำอะไรให้สำเร็จ จำเป็นต้องลงมือทำด้วยตน เอง

3.ไม่กลัวความลำบาก พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

คนฉลาดจะไม่กลัวความลำบาก และพร้อมจะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ได้เป็นอ ย่ างดี ทำให้มี ความรู้เพิ่มมากขึ้น มีประสบการณ์ หล า ยคนจึงผ่านเรื่องล้มเหลวในด้านต่างๆ มามากมาย ก่อนจะประสบความสำเร็จ แต่คนธรรมดา ทั่วไปนั้น จะหลีกเลี่ยงความลำบาก กลัว ไม่อย ากเผชิญ

4.ใส่ใจเฉพาะสิ่งที่สำคัญ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีความสำคัญ

เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ท รั พ ย์สมบัติ สิ่งนอ กกาย ที่จะดึงความสนใจ ทำให้เ สี ยเวลา ยิ่งมีมากก็ยิ่งทำให้เ สี ยเวลา คนเก่งหล า ยคนจึงมี ชีวิตที่เรียบง่าย เพื่อลดปัญหาที่สิ่งของรอบกาย

ทำให้เ สี ยสมาธิ เ สี ยเวลาทำงาน เ สี ยโอกาสดีๆ ที่เข้ามา เพราะต้องไปจัดการกับสิ่งของ รอบตัว ที่มีปัญหา โดยเฉพาะหากเป็นสิ่งที่มีชีวิตด้วยแล้ว จะยิ่งสร้างปัญหาอ ย่ างมาก

5.หมั่นสำรวจว่า ตัวเองข า ดอะไร ไม่รู้อะไร ต้องเรียนรู้อะไร

การหมั่นสำรวจตัวเองว่าข า ดความรู้ในเรื่องอะไร และต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง เป็นเรื่องสำคัญ เพราะคนที่หยุดอยู่กับที่ คิดว่ต ัวเองดีแล้ว เก่งแล้ว จึงย ากจะเป็นคนเก่ง คนฉลาด เพราะความรู้ที่มีนั้น ไม่สามารถใช้ได้ตลอ ดไป อาจจะใช้ได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง เท่านั้น ประสบความสำเร็จในระยะเวลาสั้นๆ

อาจจะมีอะไรใหม่ๆ เข้ามา ที่ต่างไปจากเดิม การหยุดเรียนรู้จะทำให้ต ามโลกไม่ทัน กล า ย เป็นผลเ สี ยต่อตัวเองหรือ การงาน ไม่ต้องแปลกใจที่คนเคยร ว ยหล า ยคน กลับมาจน มากต้องเก็บขยะขายประทังชีวิต

6.ควบคุมตัวเองได้ดี ทำงานร่วมกับคนอื่นได้

มีวินัย ควบคุมตัวเองได้ดี เป็นคนสมบัติสำคัญของคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ เพราะการทำอะไรก็ต าม โดยเฉพาะงานขนาด ใหญ่จะต้องใช้เวลานาน หากควบคุมตัวเองได้ไม่ดี ก็ย ากจะทำสำเร็จ การทำงานใหญ่ก็ต้องร่วมงานกับคนหมู่มาก สติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เช่นกัน รู้ว่าจะต้องวางตัวเองและปฏิบัติตัวกับคนอื่นอ ย่ างไร

7.ความรู้และประสบการณ์นั้นสำคัญที่สุด

คนฉลาดจะหมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากที่สุด ไม่มีการหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะมองว่าความรู้สำคัญที่สุด เป็นตัวแปรสำคัญที่ จะช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จในการทำสิ่งใดก็ต าม ในขณะที่บางคน มองว่า การมีเ งิ นนั้น มีโอกาสประสบความสำเร็จ อย ากได้แบบใด ก็สามารถจ้างหรือใช้บริการได้ทุกเรื่อง แต่หากไม่มีความรู้ ก็จะใช้เ งิ นแบบละล า ยแม่น้ำ ไม่เกิดประโยชน์ผลตอบแทนกลับมา

8.กล้าเลี่ยง กล้าลุย กล้าตัดสินใจ

การฝึกนิสัยให้กล้าลุย กล้า เ สี่ ย ง เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์อ ย่ างดีแล้ว ไม่กลัวความผิ ดพลาด เพราะความผิ ดพลาดนั้นจะเป็น ประสบการณ์ที่ดี ก่อนจะทำอะไรได้โดยไม่ผิ ดพลาด มักจะผ่านประสบการณ์แบบนี้มาก่อน เมื่อมีประสบการณ์ก็จะช่วยลดความผิ ดพลาด เมื่อต้องตัดสินใจทำอะไรก็ต าม

9.เรียนรู้ทั้งจากความสำเร็จและความล้มเหลว

การเรียนรู้เพื่อให้ประสบความสำเร็จจะต้องเรียนรู้ทั้งสองด้าน ทั้งจากคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ประสบความล้มเหลว ประสบการณ์จากคนคนสองประเภทนี้ มีประโยชน์อ ย่ างมาก ไม่สามารถเลือ กอ ย่ างใดอ ย่ างหนึ่ง คนเก่งระดับโลกหล า ยคนยังให้ความ สำคัญกับการเรียนรู้จากความผิ ดพลาดหรือล้มเหลว

10.รู้ปัญหาของตัวเอง รู้ตัวว่าทำผิ ดเพราะอะไร

การรู้จักตัวเอง ปัญหาตัวเอง ทำผิ ดหรือถูก ผิ ดเพราะอะไร รู้จักยอมรับความจริงและลงมือแก้ไขเป็นคุณสมบัติสำคัญของคนที่มี โอกาสประสบความสำเร็จ เพราะการเอาแต่โ ท ษคนอื่น โ ท ษสังคม โ ท ษปัจจัยภายนอ กที่ควบคุมไม่ได้ นั้นไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น มีแต่ทำให้ แ ย่ ล ง

11.การใช้เวลาสั้นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การฝึกและเรียนรู้ที่จะใช้เวลาสั้นๆ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จะทำให้มีเวลาเหลือมากกว่าคนอื่น มีโอกาสทำอะไรได้มากกว่าคนอื่น คนฉลาดมักจะวางแผนก่อนจะลงมือทำ การนอนนิ่งๆ ก่อนจะขยับตัวลุกจากที่นอนในตอนเช้า บางคนอาจจะกำลังวางแผนงาน กำหนด ขั้นตอนการทำงาน ทบทวนงานที่จะต้องทำ อะไรก่อนหลัง

จากนั้นก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงเร็วกว่าคนอื่น เมื่อฝึกวางแผนงานก่อน ลงมือทำบ่อยๆ จน มีความชำนาญแล้ว ก็จะลดเวลาในการทำงาน ต่างจากคนที่ไม่เคยวางแผน ก็จะเกิดความผิ ดพลาดทำให้เ สี ยเวลา งานก็ไม่เสร็จต ามเวลาที่กำหนด หรือเ สี ยเวลาไปกับงานนั้น มาเกินไป

12.สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ ดีหรือไม่ดี

เมื่อสั่งสมประสบการณ์มากๆ ก็จะสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่างหน้า หากเป็นสิ่งที่อาจจะเกิด เ ห ตุ ร้ า ย ก็จะสามารถแก้ไขได้ ทันท่วงที หากเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อน ก็อาจจะเปลี่ยนให้กล า ยเป็นรายได้ หรือประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆ

13.ความสุขสบายคือ กับดักทำให้ชีวิตไม่พัฒนา

คนฉลาดจะมองว่า ความสุขสบาย นั้นเป็นกับดักอ ย่ างหนึ่ง หากไปยึดติด ไปติดกับความสุขสบายแล้ว ก็จะไม่อย ากจะทำอะไร และ คนที่มองว่า ตัวเองสบายแล้ว ท รั พ ย์สินเ งิ นทอง ครอบครัว ที่ดีอยู่แล้ว หล า ยคนก็จะพอใจอยู่แค่นั้น แหละหยุดการพัฒนาตนเอง จะทำ อะไร ก็จะไม่จริงๆ จังๆ อ ย่ างมนุษย์เ งิ นเดือนบางคนก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี อาจจะมีความคิดว่าอย ากจะทำ อย ากจะพัฒนาตนเอง แต่ก็ จะติดอยู่แค่นั้น ไปไม่ถึงไหน

14.มีระเบียบวินัยสูง

หากไม่มีระเบียบวินัย ควบคุมตัวเอง ไม่ได้ ก็ย ากจะประสบความสำเร็จ แม้จะคิดดี พูดดี หลักการดี แต่การปฏฺิบัติไม่สามารภทำได้ ดังที่ได้วางแผนไว้ ก็ไม่มีประโยชน์อะไร ชีวิตก็ไม่พัฒนา ระเบียบวินัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คนเก่ง คนฉลาดให้ความสำคัญ

ที่มา  sabailey