มีไว้ชีวิตดี 8 ต้นไม้วางบนโต๊ะทำงาน เสริมความเฮงการงาน

ในชีวิตการทำงานของเราต้องเจอเรื่องเ ค รี ย ด น่าเบื่อ เป็นประจำ จะดีกว่าไหมหากเราลองวางต้นไม้กระถางสีสันสดใส ช่วยให้จิตใจสดชื่น โดยการวางต้นไม้ ถือเป็นการช่วยให้จิตใจผ่อนคล า ย ช่วยสร้างบ ร รย ากาศการทำงาน ทั้งนี้ต้นไม้บางชนิด ยังเป็นต้นไม้มงคล นอ กจากจะสบายต า ยังเสริมด ว งในแต่ละด้านด้วย

ต้นไม้เป็นสิ่งที่ช่วยเ พิ่ ม ควา มสดชื่นทำให้ร่มรื่นสบายต า เมื่อนำมาประดับห้องทำงานหรือโต๊ะทำงานก็จะช่วยสร้างบ ร รย ากาศที่ดีให้กับห้องหรือสถานที่ได้อ ย่ า งดี แ ถ ม ต้นไม้บางชนิดก็ยังช่วยฟอ กอากาศได้อีกด้วย วันนี้เรานำเอาไม้มงคลทั้งหมด 8 ชนิด มาแนะนำให้ปลูกหรือเลี้ยงไว้บนโต๊ะทำงานเพื่อสร้างบ ร รย ากาศดีๆให้ช่วงเวลาของการทำงานของเราผ่อนคล า ยมากขึ้น

1 ต้นออมเงิน

ชื่อของต้นออมเงินเป็น มงคลมาก ความหมายดีๆที่จะช่วยให้เราเก็บเงินได้อยู่ไม่ฟุ่มเฟือย ไม้มงคลนี้เชื่อ กันว่า จะทำการคุมการเงินของเจ้าของได้ คนไ ท ย ส มั ย ก่ อ นเชื่อ กันว่า หากปลูกต้นออมเงินไว้ในบ้านจะช่วยให้บ้านร่ำร ว ย

2 ต้นกระบองเพชร

ได้รับความนิยมอ ย่ างมากสำหรับต้นกระบองเพชรในช่วงหล า ยปีที่ผ่ า น มา เพราะอยู่ในกระแสของมินิมอล เล็กๆน่ารักและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กระบองเพชรนั้น มีหล า ยสายพันธุ์ และมีความสามารถในการดูดรังสีจากจอสีฟ้าได้ด้วย มีความเชื่อว่าต้นกระบองเพชรสามารถป้องกัน เรื่ อ ง ร้ า ยๆไม่ให้ถึงตั วเ จ้ า ข อ ง ได้อีกด้วย คนสมัยก่อนนิยมปลูกต้นกระบองเพชร หรือที่หล า ยคนเรียกกันว่า แคคตัส ควรปลูกในวันเส า ร์เพราะเป็นวัน มงคล

3 ต้นพลูด่าง

เป็นไม้เลื้อยที่นิยมนำมาประดับบ้าน สีเขียวที่ไล่เฉดกันอ ย่ า งสวยงาม และทรงการเลื้อยที่ทำให้บ้านเราดูมีชีวิตชีวา ยังช่วยดูดซึมส า ร พิ ษ ในอากาศได้อีกด้วย ต้นพลูด่างเลี้ยงง่ายปลูกได้ทั้งในน้ำและในดิน เมื่อนำมาวางประดับโต๊ะทำงานจะช่วยสร้างบ ร ร ย ากาศดีๆให้ที่ทำงานได้มาก ช่วยให้เจ้าของมีสมาธิ มีความรอบคอบ มีสติ ทำงานได้ดีขึ้น

4 ต้นแก้วแคระ

ต้นแก้วแคระเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการน้ำมาก เป็นไม้ทนแล้ง มักนิยมปลูกกันกลางแจ้ง เป็นไม้กระถางหรือใช้ปลูกประดับรั้วบ้านก็สวย แต่ต้องคอยตัดเล็มเพื่อจัดพุ่มให้สวยและมีด อ กออ กให้ชม สามารถนำมาเลี้ยงเป็นบอนไซได้ด้วยและยังนำมาวางประดับโต๊ะทำงานหรือห้องทำงานได้อ ย่ า งดี ช่วยให้ห้องทำงานของเราสดชื่น สบายต าขึ้น มาก

5 ต้นสับปะรดสี

หรือต้นบรอมีเลียด ซึ่งเป็นต้นไม่ในวงศ์ Bromeliaceae ซึ่งมีหล า ยสายพั น ธุ์ ใ ห้เลือ กมากมาย โดยแต่ละชนิดก็มีนิสัยต่ า งกันบางชนิดปลูกได้บนดินและทนต่อแดดจัด สับปะรดสีเหมาะในการปลูกในกระถางเพื่อเป็นไม้ประดับ หรืออาจปลูกในขอนไม้หรือซอ กหินก็สวยงามไม่น้อย

สับปะรดสีเป็นต้นไม่ที่มีความอึด ทน ดูแลง่าย มีสีสันสวยงาม มีต้นเล็กๆที่สามารถนำมาวางประดับโต๊ะทำงานได้อ ย่ า งดี มีความเป็น มงคลเชื่อ กันว่า จะช่วยให้เจ้าของเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้

6 ต้นลิ้น มั ง ก ร แ ค ร ะ

การปลูกลิ้น มั ง ก รในบ้านจะช่วยป้องกันอั น ต ร า ยจากภายนอ ก ปกป้องบ้านให้ปลอ ดภั ย หล า ยคนรู้จักชื่อของ ลิ้ น มั ง ก รอีกชื่อว่า หอ กพระอินทร์ ซึ่งหมายถึงอ า วุ ธ ที่ร้ า ยแรงที่ใช้ป้องกันศั ต รู นอ กจากจะเป็นต้นไม้ที่สามารถฟอ กอากาศแล้วยังเป็นต้นไม่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยพุ ท ธ ก า ล

7 ต้นเฟิร์นเงิน

เป็นต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์มาก สามารถปรับตัวให้เข้ากับอากาศได้ดี ช่วยปรับให้อากาศรอบตัวสดชื่น เป็นไม้ล้มลุกที่ปลูกได้ง่าย ไม่ต้องดูแลมาก ชอบแดดเล็กน้อยแค่พอรำไร แต่ไม่ชอบน้ำมาก ปลูกบนโต๊ะทำงานจะช่วยเสริมสิริมงคลได้ดี

8 ต้นไผ่กวนอิม

เป็นต้นไม้ประเภทไม้พุ่ม แม้จะมีชื่อเป็นไผ่แต่ก็เป็นคนละตระกูลกัน ไม่จัดเป็นไม้พุ่มวงศ์หญ้า ไผ่กวนอิมได้รับความนิยมในการปลูกเพื่อประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนและช่วยเสริมด ว ง ช ะต าได้ด้วยต ามความเชื่อของ ช า ว จี น ต้นไผ่กวนอิมขนาดเล็กสามารถวางประดับได้ง่ายช่วยให้บ้านร่มรื่น เลี้ยงง่ายและไม่ต้องการแดดมาก ช่วยปรับฮวงจุ้ยของบ้านได้ดี

ต้นไม้ทั้ง 8 ชนิดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เมื่อนำมาวางประดับห้องทำงาน ห้องเรียน หรือโต๊ะทำงานจะทำให้อารมณ์ของคนที่อยู่ในห้องหรือเจ้าของดีขึ้นอ ย่ า ง เห็นได้ชัด เพราะการสร้างบ ร ร ย ากาศของบ้านและโซนนั่งทำงานของเราให้น่าอยู่นั้นจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราเพิ่มขึ้นได้ด้วย

ที่มา    krustory