รู้และเข้าใจ 5 เรื่องนี้ จะฉลาดใช้เ งิ น มากขึ้น

เ งิ นเป็นสิ่งที่หล า ยๆคนต้องการ แต่หากเราไม่รู้จักใช้ในทางที่ถูกต้อง แน่นอนว่าชีวิตเราลำากแน่นอน ฉนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องการใช้เ งิ น มากขึ้น และนี่คือ 5 เรื่องที่เราควรรู้และเข้าใจไว้ จะทำให้เรารู้จักใช้เ งิ น มากขึ้น และจะไม่มีปัญหาในเรื่องเ งิ นในชีวิต

1.จากนี้ ทุกเดือนการวางแผน การใช้เ งิ นจะสำคัญ

จำกันได้ไหมในวัยเ ด็ ก ที่คุณครูมักบังคับ ให้เราทำ บัญชีร า ยรับ–ร า ยจ่าย นั้น คือสิ่งที่ง่ายที่สุด และสามารถนำมาใช้ได้จริง เพราะในปัจจุบันเราเอง มักใช้เ งิ นเกินตัวของมันต้องมีหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้หากไม่มีใช้ก็ต้องผ่อน

ถ่ายออ กไป เราเชื่อว่าการจดบันทึก จะช่วยเ ตื อ นสติใ ห้เราเห็นภาพแทนที่ จะหยิบใช้ๆ จนหมดไป ฉะนั้น หากเราวางแผนการเ งิ นในแต่ละเดือนอ ย่ างรัดกุม ในอนาคตทำสมุดร า ยรับร า ยจ่าย

แบบง่ายๆ ที่เราเคยทำกัน ต่อให้เกิดโ ร คร ะบ า ด อีกกี่ครั้ง หากเรา วางแผนการเ งิ นที่ดี เราก็สามารถผ่านปัญหาเรื่องการเ งิ น ไปได้โดยไม่ต้องกังวลหรือรอมาตรการ เยียวย าด้วยซ้ำ

2. เ งิ นออมสำคัญ

ย ามวิกฤตที่แต่ละองค์กรไม่การันตีในการจ่ายเ งิ นเดือนแบบนี้เ งิ นออมในบัญชี มีความสำคัญเสมือนดังลมห า ยใจที่เราจะสามารถปร ะเมินการใช้ชีวิต ทั้งการกินอยู่จ่ายห นี้ และอื่นๆที่จำเป็นหากคุณมีเ งิ นออมที่เพียงพอ

คงไม่สามารถกัดกิน สุ ข ภ า พใจ คุณได้มองในแง่ดี ได้พักผ่อน และกลับมาดูแลตัวเอง ในทางกลับกันหาก ไม่มีเ งิ นออมคราวนี้ จะเห็นผล ชัดเจนว่า การวางแผนการออมเ งิ น ในชีวิตสำคัญ มากแค่ไหน

3. ปร ะกันชีวิตร ะยะย าว จะทำให้ทุกคน ฉุกคิดหลังจากนี้

แต่ก่อนการทำปร ะกัน ชีวิตร ะยะย าวที่อาจผูก กับการออมหล า ยคน มองว่าไม่สำคัญคนวิ่งหาหลักปร ะกัน เพื่อคุ้มครอง สุ ข ภ า พตัวเองกันให้จ้าละหวั่น

ฉะนั้นจะดีกว่าไหมหาก ไม่ต้องรอไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เกิดขึ้นอีก โดยเจียดเ งิ นใน แต่ละเดือน เก็บหอมรอมริบทำปร ะกันชีวิต ให้กับตัวเองสักกรมธรรม์

4. มองให้เป็นโอกาส

ในเมื่อ อยู่บ้านอะไร ที่เป็นโอกาสในการสร้างร า ยได้ อาทิ การ ข า ย ของออนไลน์ การทำอาหาร หรืออื่น ๆ ที่แปรเปลี่ยน เป็นเ งิ น

ก็ควรงัด มันออ กมาไม่แน่ ในอนาคตอาจ เป็นอาชีพเสริม ที่สร้างร า ยได้ให้ กับ งานปร ะจำ ก็ได้นะ

5. มีทองนับเป็นพี่

ภาษิตที่ว่ามีทอง นับเป็นพี่ยังใช้ได้ทุกยุคสมัย โดยเฉพาะในช่วงนี้ หากสภาพการเ งิ น ไม่คล่องจริงๆการนำทองไปฝากหรือจำนำไว้ เน้นย้ำเราไม่อย ากให้ข า ย เพราะดอ กเบี้ยที่จำนำไม่ว่าจะเป็นโรงรับจำนำรั ฐ หรือเอกชนไม่ได้สูงเลยบางแห่งยืดอายุ การต่อ ด อ กได้ย าวถึง 6 เดือน ฉะนั้น การมีทองติดไว้ยังไงก็อุ่นใจทุกสถานการณ์แม้วิกฤต

ที่มา  e-yhangwa