ลองทำดู 6 แนวคิด ของคนอย ากสร้างฐานะให้มั่นคง ไม่ให้อนาคตลำบาก

ไม่ว่าใครก็อย ากจะมีชีวิตที่ดีมีเ งิ นเก็บกันทั้งนั้น เพราะการมีเ งิ นเก็บมันช่วยให้เรานั้น มีการเ งิ นที่ดี ย ามฉุกเฉินก็สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องวิ่งไปพึ่งใคร วันนี้เราจึงจะพาคุณาดูกันว่า มัน มีแนวทางไหนบ้างที่จะทำให้เราเก็บออมเ งิ นได้

สำหรับเหล่าวัยรุ่น ที่เพิ่งเรียนจบหมาดๆ หล า ยคน มีความคิดที่จะสร้าง รากฐานที่ดีให้ชีวิตแน่นอนว่าการสร้างร ากฐานที่มั่นคงในชีวิต ไม่มีทางลัดยิ่งเริ่มเร็วแค่ไหนยิ่งได้เปรียบ

การวางแผนทางการเ งิ น ไม่ใช่ทางลัด แต่จะเป็นตัวช่วยในการลดระยะเวลา ในการเก็บออมเ งิ นเพื่อให้คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัว ที่ประสบความสำเร็จและช่วยลดข้ อผิ ด พล าดได้

1. ออมเ งิ นไว้เผื่อฉุกเฉิน

เป็นเ งิ นออมที่เก็บแยก ออ กมาจากข้ อแรกนั่น ก็คือเ งิ นออม ไว้เพื่อย ามฉุ กเฉิ นเชื่อว่าหล า ยคนอาจมองข้าม การเก็บเ งิ นไว้ สำหรับใช้ในย ามฉุ กเฉิ น ควรเก็บเ งิ นไว้เพื่อใช้ในส่วนนี้ ประมาณ 5-10เปอร์เซน จากร า ยได้ทั้งหมดการมีเ งิ นในส่วนนี้ จะช่วยให้อุ่นใจ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเช่น

2. เ งิ นออม

การที่เราลิสต์ ค่าใช้จ่ายอ ย่ างละเอียดนี้ ถือเป็นการวางแผนทางการเ งิ นเบื้องต้น ที่นำไปใช้ได้จริงและช่วยลดปัญหาทางการเ งิ นต่างๆ ที่อาจต ามมา ได้เยอะเลยทีเดียวทั้งนี้ห นี้สินใน แต่ละเดือนไม่ ควรเกิน 40เปอร์เซน ของร า ยได้ต่อเดือน

3. หาร า ยได้ช่องทางอื่นบ้าง

ในยุคที่สื่อสังคม อ อ นไ ลน์ เป็นที่นิยม และคนไทยในปัจจุบันนิยมซื้ อ ข า ย ผ่านช่องทาง อ อ นไ ลน์ เป็นส่วนใหญ่แล้ว การสร้างร า ยได้ จากช่องทาง อ อ นไ ลน์ ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งย าก

และใช้ต้นทุนต่ำกว่า ยุคก่อนๆ เชื่ อว่า วัยรุ่นยุคใหม่ทุกคน ต่างคุ้นเคยกับสื่ อ อ อ นไ ลน์ เป็นอ ย่ างดี ซึ่งช่องทางนี้แหละครับที่จะเป็น ร า ยได้เสริมนอ กเหนือจาก งานประจำได้

4. วางแผนการใช้เ งิ น

ก่อนจะวางเป้าหมาย การใช้เ งิ นเพื่อ สร้างรากฐาน ควรวางลำดับเป้าหมาย และกำหนดระยะเวลาในการใช้เ งิ นก่อนโดย การวาง

แผนการใช้เ งิ นด้วย ช่วงอายุว่าช่วงอายุเท่าไหร่มีเป้าหมายจะมีอะไร เป็นของตัวเอ เช่นช่วงอายุ 25 ปี เริ่มดาวน์รถในร า ค า 1 แสนบาท เป็นต้น

ซึ่งการกำหนดเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรกดดันตัวเองมากเกินไป โดยเป้าหมายของแต่ละคนก็แตกต่างกัน ออ กไปไม่ว่า จะเป็นบ้าน, คอนโด การดาวน์บ้านหรือคอนโดควรมีเ งิ นเก็บจำนวนหนึ่ง โดยปกติแล้ว

ควรมีสำรองไว้ประมาณ 15-20เปอร์เซน ซึ่งการเลือ กบ้าน หรือคอนโดสักแห่ง ไม่ควรเลือ กที่เกินกำลัง ผ่อนต่อเดือน โดยปกติแล้ว การผ่อนต่อเดือน ไม่ควรเกิน 40เปอร์เซน ของร า ยได้ใน แต่ละเดือนรถ ปกติแล้ว ต้องมีเ งิ นดาวน์ ไม่ต่ำกว่า 20เปอร์เซน ของร า ค ารถ

5. การสร้างครอบครัว

ควรเก็บเ งิ นก้อน สำหรับการสร้างครอบครัว โดยเฉพาะการจัดงานแต่งงาน สักครั้งอาจจะใช้เ งิ นสูงถึง หลักแสนเลยทีเดียว รวมทั้งควร เตรียมความพร้อมทั้งค่าคอ ด ค่าเลี้ยงดู ควรมีร า ยได้สม่ำเสมอ ล ง ทุ นเป็นอีกหนึ่ง

ทางเลือ กที่ดีที่จะช่วยให้เ งิ นงอ กเงยและสามารถสร้างความมั่นคง ได้เลยทีเดียว เริ่มลงทุนง่าย ๆ ด้วยการเก็บเ งิ น 10-15 เปอร์เซนจากร า ยได้ทั้งหมด ต่อเดือนเพื่อนำมาต่อยอ ดล ง ทุ น ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทก็มีความเสี่ยง

ที่แตกต่างกันออ กไป ควรเช็คความพร้อมของตัวเองให้ดี การวางแผน การใช้เ งิ นสำหรับวัยรุ่นนี้ เป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ไม่ควรมองข้ามยิ่ง ในช่วงเศรษฐกิจในทุกวันนี้แล้วยิ่งต้องวางแผนให้ดี

6. กำหนดร า ยจ่าย

ค่าใช้จ่ายร า ยเดือน ทั้งหล า ย ก็ต้องลิ สต์ไว้ด้วย การเช็คลิสต์ และ แบ่งหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายต่างๆจะช่วยให้เราระมัด ระวังการใช้เ งิ น และ

กำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจน มากขึ้นซึ่งค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ แบ่งต ามหมวดได้ ดังนี้ค่าผ่อนรถ ผ่อนบัตรเครดิต ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ลองนำเ ท คนิ คต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ดู สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความมีวินัยในการเก็บเ งิ นของเราหากเรายอมเหนื่อยวันนี้

วันข้างหน้าก็จะสบาย สามารถสร้างเนื้อสร้างตัว มีทุกอ ย่ างต ามที่ฝันไว้ได้แล้วเราจะรู้สึกภูมิใจ กับความสำเร็จที่เกิ ดขึ้นจากน้ำพักน้ำแ ร งของเราเองค่ะ

ที่มา  e-yhangwa