ลองหัดใช้ชีวิตให้เหมือนคนจน แล้วชีวิตคุณจะร ว ย

ทุกวันนี้คงจะไม่มีคนที่ไม่ชอบเ งิ น ถ้าคุณคิดว่าต้องทำอ ย่ างไรถึงจะมีเ งิ นเก็บ ก็ลองเปลี่ยวิ ธีคิดให้เป็นแบบคนร ว ย ก็สามารถเก็บออมเ งิ นได้ไม่ย ากอ ย่ างที่คิด เพียงแค่ลองทำต ามทีละข้ อก็สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเ งิ นในบัญชีของคุณได้แล้ว

หากจะพูดว่าเราอย ากเป็นอะไร แทบจะทุกคนต้องมีความคิดว่าอย ากจะเป็นคนร ว ย คนส่วนใหญ่หวังที่จะร ว ยกันอยู่แล้ว เลยมักจะพย าย ามศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก ๆ ก็คือ Mind Set หรือแนวทางความคิดของเรา ทัศนคติของเรา

ว่าเป็นอ ย่ างไร สิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะ เปรียบเหมือนถนน หาก Mind Set ของเราบอ กว่า เราจะขึ้นสะพาน แต่ในสถานการณ์จริงเราต้องเลี้ยวซ้าย แต่ Mind Set

ของเราคิดว่าเราต้องทำต ามความคิดแรกของเราเท่านั้น เราก็ยังคงจะขึ้นสะพานอยู่ แม้ว่าการเลี้ยวซ้ายจะเป็นทางที่สามารถไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่าก็ต าม

ความแตกต่างของ คนจน กับ คนร ว ย ที่เห็นได้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของทัศนคตินั่นเอง เพราะเป็นสิ่งแรกที่ทำให้เราสามารถคาดเดาคน ๆ นั้นได้ ว่าอนาคตของเขาจะเป็นอ ย่ างไร ความจนเป็นคำตรงข้ามกับความร่ำร ว ย

ซึ่งมีวิถีการใช้ชีวิต แตกต่าง ราวฟ้ากับดินความจนทำให้ชีวิตต้องกระเสือ กกระสน สะสมความเ ค รี ย ด กับการเป็นห นี้สินกับคุณภาพชีวิต ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ข า ดความร่าเริงในชีวิต เพราะมัวแต่คิดว่า

เมื่อไรจะร ว ยเ สี ยที เชื่อว่าไม่มีใครชอบความจน ส่วนความร ว ยนั้น ให้ไลฟ์สไตล์ ที่นำความสุขมาให้ตน และครอบครัวจะไปไหน มาไหน ก็สะดวกสบาย ที่อยู่ ที่กินล้วนอุดมไม่ข า ดแคลน อย ากไปเที่ยวก็ได้ไป

ไม่ต้องนอนก่ายหน้าผาก ว่าจะต้องหมุนเงิ น หรือไปกู้ยืมใครมาใช้ห นี้ดี ความจนกับความร ว ย หรือคนจนกับคนร ว ย จึงมีความแตกต่างกัน มาก แน่นอนว่า คนเราจะจนได้นั้น ก็ต้องมีสาเหตุ

อาจเนื่องมาจากพฤติก ร ร มการใช้ชีวิต การใช้จ่าย ความคิดและอื่นๆมากมาย ที่นำเราไปสู่ความจน อาทิการใช้จ่ายเ งินเกินตัว การบริหารเงิ น ไม่เป็นการฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยการไม่รู้จักประหยัด การเห่อซื้ อของต ามเพื่อน

การอย ากได้เกินฐานะ จนต้องไปกู้ห นี้ยืมสิน แล้วไม่สามารถใช้คืนได้ การกินอยู่ที่ไม่พอ ดี และอื่นๆล้วนแล้ว แต่เป็นสาเหตุ แห่งความย ากจน ทั้งสิ้น เมื่อคุณรู้สาเหตุ

คุณก็กลับไปแก้ที่ต้นเหตุ และค่อยๆพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น รับรองว่า ความจน จะต้องพากันสล า ย ตัว ออ กจากชีวิตของคุณอ ย่ างแน่นอน เรามาดูหลักการใช้ชีวิต เพื่อหลีกหนีความจนกัน

1.ยึดหลักความพอ ดี

ไม่ว่าจะกิน จะใช้ หากไม่อย ากจน เงิ นติดลบ ก็ต้องนำหลัก ความพอ ดีมาใช้ คุณควรบริหารเ งินเป็น สัดส่วนกินและใช้ อ ย่ างเหมาะสมไ ม่มาก และไม่น้อยจนเกินไป พอ ดีพอ ดี บางคนชอบกิน ของแพง ถ้านานๆที คงไม่เป็นไร

แต่หากเน้นกินของแพงทุกวัน เพราะชอบอ ย่ างนี้ อร่อยลิ้น แต่ต้องมานั่งเ ค รี ย ด กับเงิ นไม่พอใช้ อ ย่ างแน่นอน ทุกสิ่งอ ย่ าง ที่เกี่ยวกับเงิ น คุณจะต้องคิดให้มากๆ ไม่ใช่อะไรก็ได้ เพราะเงิ น เวลาใช้นั้นเร็ว แต่เวลาหานั้นย าก และนาน จะทำอะไรที่เกี่ยวกับเงิ น ก็ต้องฉุกคิดไว้ก่อน

2.บันทึกบัญชีการเงิ น

เรื่องการบันทึก บัญชี มีผลต่อชีวิตจริงๆ การบันทึกบัญชี การเ งินเป็นการแกะรอยการเ งิน ทุกฝีก้าวว่าเงิ นไปไหน ได้มาเท่าไร ทำให้คุณวางแผน การเ งินจากสมุดบันทึก ซึ่งดีกว่า แค่จำๆในสมอง หลักการบันทึกบัญชีคือ ให้คุณบันทึกเ งินเข้าออ ก

ทุกเม็ด เ งินไม่ให้ตกหล่น ต ามความเป็นจริง แล้วขีดเส้นสรุปร า ยวัน และทำร า ยเดือนอีกครั้ง เพียงเท่านี้ คุณจะเห็นร่องรอยการเงิ น ของคุณ และมีสติมากขึ้น การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย จะเป็นตัวช่วยที่ดี ที่จะทำให้คุณ วางแผนการเงิ นได้ดีขึ้นอีกด้วย

3.มีความขยันขันแข็ง

ปัจจุบันงานก็ห า ย าก มีข่าวการปล ดพนักงาน ออ กมาเนืองๆ ทำให้หล า ย คน ไม่มั่นใจว่า จะเป็นตนในวันใดวันหนึ่ง หรือไม่ หากคุณทำงานประจำ แน่นอนว่า ต้องโชว์ ความขยันขันแข็ง ให้เจ้านายเห็น เพื่อเป็นจุดแข็ง ให้คุณในย ามที่ต้องประเมินผลงาน ความขยันขันแข็ง

ตรงข้ามกับความขี้เกียจ คงจะไม่มีหน่วยงานไหนที่ อย ากได้คนขี้เกียจ เรียกใช้ย าก ผลงานน้อยเข้าทำงานแน่ ซึ่งหากคุณโดนให้ออ กจากงาน นั่นแหละคุณจึงจะรู้ว่า งานคือเ งิน และไม่มีงาน ก็ไม่มีเงิ นนั้นเอง

4.มองหาการลงทุ น

ข้ อนี้สำคัญมากเลย ที่จะทำให้คุณเลื่อนฐานะ การเงิ นขึ้น มาได้ คนร ว ยมักชอบมองหาการลงทุ น คุณก็ต้องมองหาการลงทุ น ด้วยเช่นกัน ซึ่งการลงทุ น มีมากมาย หล า ย ประเภท ที่จะทำให้เงิ นของ คุณงอ กเงยขึ้น แต่ก่อนอื่น

คุณจะต้องหาความรู้เรื่องการลงทุ น ในกิจการนั้นๆก่อน เพื่อล ดความเ สี่ ย ง เรียกว่า ลงทุ นอ ย่ างชาญฉลาด ซึ่งหล า ย คน ก็ประสบความสำเร็จ จากการลงทุ น ทำให้การเ งิน ฟื้นตัวและพลิกกลับมา เป็นคนร ว ยได้

5.อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัด

ในภาวะเศรษฐกิจ เช่นนี้ หากเราไม่ปรับตัว ยังใช้ชีวิตหรูหรา เกินฐานะความจน จะมาเยือน และไม่ยอมไปไหน อ ย่ างแน่นอน ให้คุณท่องคำว่า อะไรประหยัดได้ ก็ต้องประหยัดเอาไว้ เพราะจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้คุณมีเงิ น งอ กเงย จากการประหยัดนั้น

ถึงแม้จะเป็นเงิ นไม่มาก แต่เป็นการเพาะนิสัย ให้ขย ายไปทุกพื้นที่ของชีวิต และต้องยอมรับว่า เ ศ ร ษ ฐีหล า ย คนก็ยังยกย่องว่า ความประหยัด เป็นคุณสมบัติหนึ่ง ที่นำพาชีวิต พวกเขาให้ประสบความสำเร็จ

6.สร้างนิสัยรักการออม

เมื่อคุณมีวินัย ในการออมเงิ น ผลที่ได้ ย่อมนำความชื่นใจ มาให้ เพราะคุณจะเห็นยอ ดเงิ นออม เพิ่มขึ้นทุกเดือน และนับว่า เป็นนิสัยของเ ศ ร ษ ฐี ที่มักจะคิดเรื่องเงิ นออม ก่อนเสมอ อ ย่ างน้อยก็อุ่นใจ ที่มีเงิ นก้อนหนึ่ง ที่โตขึ้นเรื่อยๆ

ต่างจากคนที่ไม่คิด จะออมเงิ นจากร า ยได้ของตนเลย มีเท่าไรใช้หมด แถมใช้เงิ นเกิน จากที่ได้รับด้วย อ ย่ างไรก็พบ กับความจนเรื้อรังแน่นอน คุณสามารถ

เริ่มต้นคิดถึงเ งินออมได้ตั้งแต่บัดนี้ และลงมือทำ จากจำนวนเงิ นน้อยๆก่อน แล้วค่อยๆเพิ่ม จนถึงจุดที่คุณพอใจ ในแต่ละเดือน เพียงทำเท่านี้ ชีวิตของคุณจะดีขึ้นอ ย่ างแน่นอน

7.หมั่นหาความรู้เสมอ

คุณต้องทำตัว ให้กล า ย เป็นผู้หิวกระห า ย ในความรู้ เพื่อนำมาต่อยอ ดไอเดีย ในการพัฒนาชีวิต และร า ยได้ของตนซึ่งความรู้ มีหล า ย ประเภท อาทิความรู้ในอาชีพต่างๆ ความรู้ในเรื่องการลงทุ น ความรู้ในเรื่องการเงิ นเป็นต้น

และปัจจุบันความรู้ต่างๆเหล่านี้ ก็แฝงตัวอยู่ทุกที่ ให้เราเก็บไปบางแห่ง ไม่ต้องเ สี ยเงิ น แต่อ ย่ างใด เช่น ในอินเตอร์เน็ต ต ามเว็บไซต์ต่างๆ มีความรู้มากมาย รอให้เราไปค้น ไปคว้าและไปเก็บมา แบบให้เปล่า

อยู่ที่ว่า เราจะเห็นคุณค่าของความรู้นั้น แล้วนำมา ต่อยอ ดพัฒนาชีวิตของตน ให้พ้นจากความจนหรือไม่ ต้องยอมรับว่า การใช้ชีวิตของแต่ละคน นำมาซึ่งความร่ำร ว ย หรือความย ากจน ที่แตกต่างกัน

ทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น ยังเป็นคำกล่าวที่เ ตื อ นใจได้ เป็นอ ย่ างดี หากเราสร้างเหตุดีผล ก็ย่อมดี ต ามมาเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่นำความรุ่งเรือง ให้ชีวิตดีกว่า จะได้ไม่ถูกประทับตราว่า เป็นคนจนแบบถาวรอีกต่อไป

ที่มา moneyhub  stand-smiling  blockdit  sanook