ลักษณะของผู้หญิงคิดบวก ชีวิตมีความสุข

การที่เราเป็นคนคิดบวก ไม่ได้หมายถึงว่าให้เรามองโลกในแง่ดีเสมอ แต่มันคือ การปล่อยวาง เรื่องบาง และคิดว่ามันต้องดีในสักวัน ซึ่งถ้าเราเป็นคนชอบคิดบวกสิ่งที่เป็นบวกก็จะวิ่งเข้าหาเรา แต่ถ้าเราคิดลบ ในชีวิตเราก็จะมีแต่เรื่องลบๆ ทำให้เราไม่มีความสุข เคยได้ยินไหม คิดอ ย่ างไร สมองก็จะดึงดูดแต่สิ่งๆนั้นเข้า ฉนั้นเราจึงจำเป็นต้องคิดบวกเข้าไว้ และวันนี้เรามี 9 วิ ธีที่จะช่วยให้คุณกล า ยเป็นคนคิดบวก มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1. ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเ อง บ่อย ๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ทั้งที่ยังไม่ได้ ทำจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบทำให้เ กิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้น ลองเปลี่ยนจากการดูถูกตั วเอง เป็นการหัน มาให้กำลังใจ ตัวเอง สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ ที่ลงมือ ทำไปจะดีหรือไม่อ ย่ างไร ทุกอ ย่ างล้วน มีโอกาสพัฒนาตัวเอง ให้ดีขึ้นเสมอ

2. มองโลกในแง่ดี

คน ที่มีความสุข จะเป็นคนคิดบวกเสมอ มีความหวังกับอนา คต และเชื่อในสิ่ง ที่ลงมือทำซึ่งส่งผลออ กมาดีที่สุด ในตอนสุดท้ายทัศนคติ ที่ดีเหล่านี้ส่งผลให้ระดับ ความเครี ยดลดลง ด้วยเช่นกัน

3. มีพลังขับเคลื่อน และกระตือรือล้น

คนที่คิดบวกพร้อม ที่จะเผชิญ ความท้าทาย กับปัญหา และหาวิ ธีแก้ไข มันได้ อ ย่ างกระตือรือล้น

4. ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไร ที่เราสามารถครอบครองได้ ไปตลอ ด แม้กระทั่งชีวิตเราเองเมื่อเรายึดติดกับสิ่งใด สิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะความทุ ก ข์ หรือปัญหาจะทำให้เรา เป็นคน มองโลก ในแง่ ร้ า ย ลองเปลี่ยน ความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่อง หัน มามองหา สิ่งที่จะทำให้ตัวเอง มีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

5. ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวกมากว่าเชิงล บ

พย าย ามเน้นไปที่สิ่ง ที่กำลังมุ่งมั่น และสา มารถทำให้เกิดประโยชน์มากกว่า มองสิ่งที่ดูแล้ว จะทำให้เกิดปัญหาต ามมา

6. อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบ วก จะปล่อยให้อ ดีตผ่านไป ทั้งข้อผิ ดพลาดและความสำเร็จ ครั้งก่อนเพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุบัน ให้ดีขึ้น หรือพูดง่าย ๆ แค่ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ก็พอแล้ว

7. ยอมรับความ ไม่แน่นอน ของชีวิต

คนที่คิดบวก พร้อมจะใช้ชีวิตไปต าม ความเป็นไป ของสังคม ผ่านการคิดและตัดสินใจ บนพื้นฐานของข้อมูลให้ดีที่สุด และอ ย่ าวิ ตกกังวล กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ในที่นี้ไม่ได้ หมา ยความว่า ให้ละเลยหรือไม่นึกถึง อนาคตแต่ควรใช้ชีวิตอ ย่ างมี แบบแผนและรอบคอบอยู่กับความเป็นจ ริง ให้มากที่สุด และทำปัจจุบัน ให้ ดีที่สุด

8. ยิ้มง่าย

รอยยิ้ม ของคนที่คิดบวก จะถูกส่งให้กับคนรอบข้าง เสมอ ๆแม้กระทั่งยิ้มผ่านสายต า หรือ บุคลิกท่าทางที่ สามารถส่งยิ้ม ให้เราได้เช่นกัน

9. ซื่อสัตย์กับตัวเอง และคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอ ว่าเป็นใคร และพร้อมจะแสดง ตัวตนอ ย่ างต รงไปตรงมากับคนอื่น รวมถึงจะไม่แ สดง อารมณ์ความเชื่อ หรือทัศนคติ ที่ขัดต่อความรู้สึก ของตัวเอง

ที่มา  108resources