ลูก 4 ประเภท ที่เกิดมาท ว งห นี้และใช้ห นี้พ่อแม่

เคยสังเกตไหมว่า ลูกของแต่ละคนนั้นทำไมบางคนลูกจึงว่านอนสอนง่าย ลูกบางคนถึงดื้ อ ไม่ฟังพ่อแม่ ซึ่งลูกอ ย่ างหลังนี่ทำเอาพ่อแม่ป ว ดหัวเอามากๆ ดังที่เขาว่า เหมือนเรามีเ ว รก ร ร มต่อ กัน

สำหรับในช่วงนี้ใครที่กำลังมีเรื่องราวทุ ก ข์ร้อนใจ เกี่ยวกับคนในครอบครัว วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยปริศนาธรรม เป็นแนวคิดความเชื่อต ามหลักพระพุทธศาสนา ต ามกฎแห่งก ร ร มในภพชาติอ ดีตทั้ง 3 ชาติที่ได้บันทึกเอาไว้

คนเรานั้นเกิดมาย่อมหนีไม่พ้นเ ว รพ้นก ร ร ม ในเรื่องของการ พบ พราก ลา จาก ทุกสิ่งทุกอ ย่ างนั้นล้วนเป็นเ ว รก ร ร มที่มีเหตุผลด้วยกันทั้งนั้น ทุกคนไม่พ้นกฎแห่งก ร ร มทั้งสิ้นทั้งปวง เกิดมาจะต้องชดใช้ห นี้ชดใช้เ ว รก ร ร มที่ก่อเอาไว้ให้หมดสิ้น และเมื่อเกิดในเวลาต่อไปชีวิตจะได้เริ่มต้นใหม่และสุขสบาย

สามี-ภรรย า ของทุกคู่นั้นก็มีส่วนร่วมในการสร้างก ร ร มดีและก ร ร มไม่ดี ถ้าไม่มีก ร ร มร่วมกัน มาเลยก็ไม่อาจอยู่ร่วมนเรือนเคียงกันได้ ส่วน บุตรธิดานั้น คือ ห นี้ก ร ร ม

ไม่ว่าจะเป็นการท ว งห นี้ มีการชดใช้ห นี้ก็ต าม สุดแท้แต่เ ว รก ร ร มที่ได้ก่อร่างสร้างมา หากไม่มีห นี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นบิดามารดาร่วมกัน เช่น สามีภรรย าคู่ห พี่มีก ร ร มดีร่วมกัน มา

ยอมสมานสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน อย า กได้ว่าถือไม้เท้ายอ ดทองกระบองยอ ดเพชร สามีภรรย าที่มีก ร ร มไม่ดีร่วมกัน มาตั้งแต่อ ดีตชาติ ย่อมท ะ เ ล า ะเบาะแว้งเลิกลากันบ่อย นแตกสาแหรกข า ด มิอาจอยู่ร่วมกันได้ ส่วน บุตรธิดา นั้น จะมาเกิดใน 4 ลักษณะต่อไปนี้

1 มาท ว งห นี้

ลูกที่เกิดมาท ว งห นี้ บิดามารดาชาติก่อนเป็นห นี้ไว้ไม่เคยได้ใช้ ห นี้ที่ว่าหมายถึงห นี้เงินไม่ใช่ห นี้ชีวิต เขาจึงเกิดมาเพื่อท ว งคืนสิ่งที่เป็นของเขา หากเป็นห นี้กันน้อยมาก เกิดมาให้ดูแลปี 2 ปีเขาก็จากไป

เราเป็นห นี้เขาเท่าไหร่เมื่อชดใช้หมดเค้าก็จากไปในช่วงระยะเวลานั้น ต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนรั้งเอาไว้ก็ไม่อยู่ เขาไม่เคยที่จะใส่ใจคุณ หาเป็นห นี้เยอะ เลี้ยงดูจนเติบใหญ่จนจบมหาวิทย าลัยโด่งดัง เรียนจบวันนั้นเขาก็อาจไปวันนั้นก็ได้

เขาไม่ได้อยู่รับใช้เราเพราะเขามาเพื่อท ว งห นี้เท่านั้น มีบุญน้อยก็จากไป หาคนคนหเลี้ยงดูบิดามารดาช่วงเวลาห ปล่อยปละละเลย เลี้ยงได้แค่กายแต่ไม่หล่อเลี้ยงหัวใจ ไม่เลี้ยงจิตใจ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเพียงเเค่การที่เราจะต้องพบเจอเท่านั้น อาจจะเกิดมาเป็นแค่เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ไม่ช้าไม่นานก็ไป

2 มาล้างเเค้น

ล้างเค้นด้วยก ร ร มในอ ดีต สิ่งที่ได้ร่วมทำกัน มา ฉันเกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกัน เติบใหญ่จึงกล า ยเป็นลูกล้างลูกผลาญ ทำให้ครอบครัวแตกแยกล่มสล า ย เราเรียกบุตรประเภทนี้ว่า ลูกที่ไม่ดี เขาเกิดมาเพื่อล้างเค้น

ดังนั้นอ ย่ าได้ผูกเ ว รไว้กับเขาเลย เจ้าก ร ร มนายเ ว รยังพอป้องกันได้ แต่ลูกที่เกิดมาเป็นลูกเป็นหลานที่นในตระตูลแล้ว ต้องทำอ ย่ างไร ดังนั้น อ ย่ าได้ทำล้ายใคร อ ย่ าได้เค้นกัน เพราะต่างฝ่ายก็ต่างมีเ ว รก ร ร มกัน มามากโขแล้ว

3 มาแทนคุณ ด้วยบุญในอ ดีต

บุญคุณในอ ดีตที่ได้สั่งสมร่วมกัน มานั้น ด้วยพระคุณที่มีต่อ กัน ถึงสั่งสมมาให้อยู่ในภพชาตินี้เป็นครอบครัวเดียวกัน เราเรียกบทที่หน้าเรานี้ว่า ลูกกตัญญู เขาเกิดมาเพื่อทดแทนพระคุณ

จะเป็นลูกที่ฉลาด เจริญ เชื่อฟังคำสั่งสอน เขาเหล่านี้จะไม่มีทางทำอะไรเ สี ยห า ยห า ยให้กับบิดามารดาต้องปว ดหัว จะไม่มีทางทำอะไรให้กับกลุ่มกังวลหัวใจเด็ดข า ด

4 มาใช้ห นี้ชาติก่อนหนหลัง

เกิดมาใช้ห นี้ชาติก่อนในหนหลัง เขาเป็นห นี้บิดามารดาไว้โดยไม่ได้ชดใช้คืน เมื่อเขาเกิดมาในชาตินี้จึงต้องทำงานหนัก หาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงดูบิดามารดา แต่ก็อ ย่ างว่าการเป็นห นี้บิดามารดามากน้อยเพียงใด หากมีห นี้มากจะต้องเลี้ยงดูเป็นอ ย่ างดี

แล้วจะแก้ไขได้อ ย่ างไรเล่า หากเราเป็นลูกหลานที่ผูกเ ว รผูกก ร ร มไว้ มีบางสิ่งบางอ ย่ างที่ไม่ดีต่อ กัน รู้สึกไม่ดีต่อ กัน คำตอบสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือ ควรจะนำพาลูกหลานเข้าวัดเข้าวา

หมั่นบำเพ็ญบุญกุศล ปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรม เมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจในเรื่องของเ ว รก ร ร มแล้วนั้น ยอมแปรสภาพจากร้ า ยกล า ยเป็นดีได้ การคับเเค้นเข้าใจในชาติก่อนก็จะเบาบางลง เราเรียกชื่อนี้ว่า การเปลี่ยนแปลงชะต าชีวิต จากร้ า ยกล า ยเป็นดี

ที่มา  postsod