วิบากก ร ร มของลูกที่ทำให้ พ่อแม่ ต้องทุ ก ข์ใจ เ สี ยใจบ่อยๆ

สวัสดีจ้าเพื่อนๆ ไหนใครเคยทำให้พ่อแม่ต้องเ สี ยใจอยู่บ่อยๆบ้าง วันนี้เราจะพามาดูเรื่องของ เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ที่หล า ยๆ ท่านเชื่อว่า คอยติดต ามตัว อยู่ตลอ ดเวลา จนทำให้ชีวิต ต้องพบเจอ กับวิบากก ร ร มต่างๆ และนำไปสู่ความทุ ก ข์ ที่ท ร ม า น เ จ็ บป ว ดทั้งกายและใจกัน

พ่อแม่เลี้ยงเรามากว่าจะเติบใหญ่ เสี ยพลั ง ต้องเสี ยเหงื่อ คอยรักและทะนุถนอมเรา คอย ห า ย าให้ทานเวลาเ จ็ บป่ ว ย คอยเสี ยสละหล า ยๆ สิ่ง เพื่อให้เราได้มีชีวิตที่ดี ให้เรามีความสุข ฉะนั้นพวกท่านทั้งสองจึงเป็นเสมือนพระในบ้าน ยกท่านไว้ให้สูงส่ง เพราะคงไม่มี

ใครรักเราได้มากเท่าท่านแล้วและเมื่อเราโตขึ้น ก้าวสู่ช่วงเป็นผู้ใหญ่จริงๆ คงมีหล า ยครั้งที่เราเถี ยงท่าน

เพราะเรามีความคิดที่ต่างไป หล า ยครั้งหล า ยครา ที่เราพูดไม่ดีกับท่านกระแ ท ก น้ำเสี ยง หรือพูดออ กมาด้วยถ้อยคำห ย าบ ค าย

ถึงจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ย่อมเสี ยใจแต่คงมีไม่น้อยที่เราจะทำให้ท่านเสี ยน้ำต า เพราะเรา

เพราะคำพูดของเรา นั้นก็เพราะท่านรักเรามากนะมากจนเกิ ดความน้อยใจ เสี ยใจ เมื่อบุตรที่รักของตัวเองนั้น ทำตัวไม่ดีถ้าคุณสำนึก

ได้ก็จงทำดีต่อท่านให้มาก ก ร ร มที่สร้างไว้จะได้ลดน้อยลงวิบ า ก ก ร ร ม ของคนที่ทำ ให้บุ พ ก ารีต้องเสี ยใจ

ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่เจริญ มีปัญหาอยู่ร่ำไป มองไม่เห็นทางออ ก ไม่มีใครภัคดีด้วย ไม่มีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือ การเงินก็จะติดขั ด ไม่

ประสบผลสำเร็จหรือย ากที่จะสำเร็จในเรื่องที่อย ากจะสำเร็จ มีแต่อุ ป ส ร รค ก็ถ้าคุณรู้ตัวว่าเคยทำให้ท่านเสี ยใจ ก็จงปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ สิ่งที่ควรทำอย่ างแรก คือไปขอ ข ม าท่านนะ ไม่มีพ่อแม่ที่ไหนไม่รักลูก และพร้อมจะให้อภั ยลูกทุกคนเสมอ

ฉะนั้นไม่ต้องกลั วสิ่งใด และต่อจากนี้จงมอบความห่วงใย ความรักให้ท่าน ใส่ใจท่านบ้างแล้วชีวิตคุณก็จะพบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า ไม่ต้องไปทำบุญที่ ไหนไกลหรอ กเริ่มจากทำบุญกับพระในบ้าน คือพ่อแม่ของเรา พรที่ประเสริฐที่สุดในโล กนั้นคือพรที่มาจากพ่อและแม่ของเราเอง

ที่มา  108resources