วิ ธีขอรับโอน มรดกที่ดิน หากเจ้าของได้จากไป

วันนี้เราจะพาเพื่อนที่กำลังจะได้รับโอน มรดกที่ดินจากญาติที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว และไม่รู้จะต้อ ดำเนินการอย่ างไร วันนี้เรามีวิธีการดำเนินการมาแนะนำกับบทความ วิ ธีขอรับโอน มรดกที่ดิน หากเจ้าของได้จากไป ไปดูกันว่าการขอรับโอน มรดกที่ดินนั้นสามารถทำได้อย่ างไรบ้าง เพื่อไม่ให้มรดกต้องตกไปเป็นของคนอื่น

ที่ดินถือเป็นอสังหาริมท รั พ ย์ขนาดใหญ่ที่ต้ อ ง มี ผู้ ดู แ ล ทำประโยชน์เพื่อป้ อ ง กั น ไม่ให้เสี ยสิทธิ์ รวมถึงยังสามารถเ พิ่ ม มู ล ค่ า ของที่ดินได้ เมื่อมีการทำประโยชน์บนผืนดินนั้น แต่ถ้าหากเจ้าของก ร ร ม สิ ท ธิ์ ที่ดิน เสี ยชิวิตลงผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ เป็น มรดกตกทอ ดอย่ างทาย าท ก็จำเป็นจะต้องไปยื่นเรื่องทำการโอน มรดกที่ดิน ซึ่งมีวิธีดังนี้

1 ไปยังกรมที่ดิน และเตรียมเอกสา รต่างๆ ได้แก่ หลักฐานการถือสิทธิ์ในที่ดินคือ โฉนดที่ดิน หลักฐานการมรณะบัตรของเจ้าของที่ดิน และหลักฐานการเป็นผู้รับมรดกที่ดิน เช่น เป็นภรรย า บุตร

2 พนักงานของกรมที่ดินจะตรวจสอบเอกสา รหลักฐานทั้งหมด และประกาศให้เป็น มรดกของทาย ากต ามชอบธรรมภายใน 30 วัน หากไม่มีผู้คัดค้านนั่นเอง

ทั้งนี้ยังสามารถทำได้อีกหนึ่งวิธี คือ การจัดตั้งผู้จัดการมรดก โดยมีขั้นตอนดังนี้

1 ยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้มีการจัดตั้งผู้จัดการมรดก และต้องไปทำการที่ศาล

2 เริ่มมีการจดทะเบียนผู้จัดการมรดก

3 หลังจากมีการจดทะเบียนผู้จัดการมรดกแล้ว ผู้จัดการมรดกสามารถไปจดทะเบียนโดยการนำเอกส ารหลักฐานทั้งหมดไปยื่นยังกรมที่ดินได้เลยทันที

ขั้นตอนทั้งหมดนั้นอาจต้องใช้ระยะเวลาซักระยะ ในการจัดการท รั พ ย์สินอย่ างที่ดิน เป็นการโอนถ่ายกร รมสิทธิ์ผู้ครอบครองให้เรียบร้อย ดังนั้นการเตรียมพินัยกรร มไว้ก่อนเนิ่นๆ ไม่ได้เป็นการแช่งตนเอง แต่เตรียมความพร้อมไว้เพื่อลูกหลานในอนาคตจะง่ายกว่าด้วย

ที่มา krustory