วิ ธีคิดใช้ชีวิตให้ร ว ยง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้

ความอย ากร ว ยใครๆก็อย ากเป็นกันทั้งนั้น แต่อยู่ที่ว่าใครจะไปถึงจุดนั้นได้บ้าง แล้วต้องทำอ ย่ างไรถึงจะไปถึงจุดๆนั้นได้

วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูวิ ธีคิดของคนร ว ยที่เริ่มต้นจากศูนย์ แต่ทำให้เขากล า ยเป็นเ ศ ร ษ ฐีร้อยล้านได้ เขามีหลักแนวคิดยังไง เราไปดูกัน

เพราะคนเราเกิดมาไม่มีอะไร ที่เหมือนกันเลยต่างกัน มากน้อย แล้วแต่คนแต่มีอยู่สิ่งหนึ่ง ที่ทุกคน มีเท่ากัน ก็คือ เวลาเพราะใน

แต่ละวันเรามีเวลา 24 ชั่ วโมง หากเรานอนวันละ 8 ชั่ วโมง ก็จะมีเวลาตื่นอยู่ 16 ชั่ วโมง รวมเวลา 10 ปีนั้น เป็นเวลาหล า ยหมื่นชั่ วโมง เพราะฉะนั้นแล้ว

พอเรามีเป้าหมาย ในชีวิตเรา ก็ควรทำมันให้ดี ในเวลาที่เรามีเพราะเรามี ความตั้งใจมุ่งมั่นทำอะไร สมองก็จะมี แต่เรื่องนั้นๆอ ย่ าง

คนที่เรียนหนังสือเก่ง ๆ สมองก็จะจดจ่อ แต่กับการอ่านการเขียน

การคิดเทคนิคต่าง ๆ ที่จะทำให้ตนเอง เก่งและเชื่อมั่นว่าเราทำได้ แค่มีความมุ่งมั่นอ ย่ างถูกวิ ธี ก็จะประสบผลสำเร็จได้

อ ย่ างที่ฝันซึ่ง เราได้เสนอวิ ธี ร ว ย ง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ ที่จะทำให้ธุรกิจทั้งเล็กใหญ่ได้ประสบความสำเร็จทำเ งิ นให้งอ กเงยและมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. แ น ะนำ วิ ธีใช้ชีวิตเพื่อรั ก ษ า ความร ว ยให้อยู่กับเรานานๆ และยั่งยืน

ช่วยกัน หาทั้งครอบครัว และถ้าเป็นคนโสด เราจะหาจะจ่ายอะไร ก็ทำได้และเป็นอิสระ ไม่ต้องมีใคร มาช่วยตัดสินใจ แต่กลับกัน เมื่อเราแต่งงาน มีครอบครัวแล้วการคิดถึงครอบครัวนั้น

เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ เพราะอุปนิสัยของคู่ชีวิตนั้น บ่งบอ กถึงอนาคตความร่ำร ว ย ของครอบครัวได้เลย และถ้าคุณเลือ กคู่ชีวิต ที่มีนิสัยใช้เ งิ นฟุ่มเฟือย ไม่ว่าจะขยันแค่ไหนหาเ งิ นเก่งมันก็เหมือนขันตักน้ำก้นรั่ว แต่หากคุณเลือ กคู่ชีวิต ที่รู้จักออมช่วยกันโอกาสที่จะร่ำร ว ย ก็มีหากคุณได้ มีโอกาสได้เลือ ก คิดดูสิว่าคุณควรเลือ กคู่ ครองแบบไหน จึงจะเหมาะกับคุณ

2. หาเ งิ นได้ต้องมีเ งิ นเก็บ

เราจงเป็น ประหยัด (แต่อ ย่ าขิ้งก) เพราะการประหยัดต่าง จากการขิ้เหนียว คือคนที่ประหยัด เขาจะรู้จักจ่าย ในสิ่งที่ควรจ่ายส่วน คนที่ขิ้เหนียวนั้นจะไม่ยอมจ่ายอะไรเลยแม้ จะจำเป็นแค่ไหน ก็ไม่ยอมจ่ายเพราะ การมีเ งิ นแต่ไม่สามารถใช้จ่าย อ ย่ างเหมาะสมได้ มันน่าเป็นทุ ก ข์กว่า

การที่มีเ งิ นน้อยอีกนะคนที่ต้องการจะร ว ยเนี่ย จึงไม่ควรลดค่าใช้จ่ายจนถึงขั้นขิ้เหนียว หากมีสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ ก็ต้องใช้ไป อ ย่ าเก็บเ งิ นอ ย่ างเดียวจนไ ม่ยอมเอาเ งิ นที่มีไปรั ก ษ าตัวเอง เ จ็ บป่ ว ยมาก็อาจ จะไม่มีโอกาสได้ใช้ และสิ่งที่สำคัญที่สุด ของคนเราไม่ใช่เ งิ นแน่ๆ แต่มันคือ สุ ข ภ า พของเรา ต้องมาก่อน หากมีเ งิ นแล้วสุ ข ภ า พไม่ดีเ งิ นที่มีก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้จริงมั้ย

3. มีเ งิ นเก็บแล้ว ต้องเอาไปลงทุ น เพื่อมุ่งสู่ความร ว ย

ในหนังสือได้มีคำแ น ะนำ ในเรื่องของการลงทุ นในหุ้ น และก็มีอยู่ 7 วิ ธีซื้ อหุ้ นสำหรับคนที่ไม่ใช่เซียนหุ้ น แม้ว่าเราไม่ใช่เซียนหุ้ น ก็สามารถจะสร้างกำไรจากการเล่นหุ้ นได้ โดยเลือ กซื้ อ ด้วยวิ ธีที่ ปลอ ดภั ยไว้ก่อน

1.เลือ กหุ้ นที่มีปันผล มาเป็นประจำ

2.อ ย่ าซื้ อหุ้ น ต ามเ สี ยงเชียร์

3.เลือ กซื้ อหุ้ นจ ากความมั่นใจ ในกิจการ

4.เลือ กหุ้ นเฉพาะผู้บริหาร มีคุณธรรมจริยธรรม

5.คิดว่านี่แหละ คือ การซื้ อบริษัท และถือย าวได้

6.เลือ กซื้ อหุ้ น ในปีที่หุ้ นตกสุด ๆ

7.ใช้เ งิ นนอนซื้ อหุ้ น (เ งิ นนอนคือเ งิ นที่เหลือเก็บที่ไม่ได้ใช้อะไรแล้ว) เพราะการลงทุ น มีความเสี่ยง

4. คิดให้ถูกก่อนวิ่งหาเ งิ น

การมีแค่ไหนจึง เรียกว่าร ว ย หากพูดถึง คำว่าเ งิ นใครๆ ก็อย ากมีกันทั้งนั้น แต่มีเ งิ นแค่ไหนล่ะ จึงจะเรียกว่าร ว ยพอจำนวน เ งิ นไม่ได้ ตอบโจทย์ว่าเท่าไหร่ ถึงจะร ว ยคำว่า ร ว ยน่าจะขึ้นอยู่ กับเรื่องอื่นๆ ด้วย เราต้องมาดูว่าเรามีความจำเป็น จะต้องใช้มากน้อยแค่ไหน แต่หากเรา

มีท รั พ ย์สิน ทั้งเ งิ นทองที่ดินร า ยได้ จากการให้เช่า หรือ ร า ยได้อื่นๆ ที่ทำให้เราอยู่ได้ แบบที่ไม่ต้องทำงาน มันก็น่าจะเข้าข่ายคนที่เรียกว่าร ว ยได้การตั้งเป้าหมายนั้น ก็ขึ้นอยู่ กับการใช้จ่ายของตัวเราด้วย เพราะหากใช้มากก็ร ว ยย าก แต่หากใช้น้อยเก็บเยอะก็ร ว ยเร็ว บางคนเรียกความร ว ยว่า อิสรภาพทางการเ งิ นง่าย ๆ คือไม่ได้ทำงาน ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงล่ะ

ที่มา    e-yhangwa