วิ ธีคิดในแบบของคนร ว ย ที่ทำให้ร ว ยยิ่งขึ้น

อย ากรู้ไหมว่าวิ ธีคิดของคนร ว ยเป็นอ ย่ างไร พวกเขามีวิ ธีใช้ชีวิตแตกต่างจากคนทั่วไปอ ย่ างไร เพราะอะไรพวกเขาถึงร ว ยชีวิตคนเราเกิดมามีไม่เท่ากัน มีมากบ้าง มีน้อยบ้าง บางคนพอใจที่มีน้อยและก็มีความสุขได้ แต่บางคน มีน้อยก็ยังไม่พอใจ ซ้ำหนักบางคน มีน้อยแต่ก็ใช้มาก แบบนี้บอ กเลยหนทางร่ำร ว ยแทบไม่มี ทว่าเรื่องความพึงพอใจในท รั พ ย์สินตัดไปก่อน ถ้าหากจะถามว่ามีใครที่อย ากจะร ว ยบ้าง เชื่อว่าหล า ยคนคงรีบยกมือ กันแทบไม่ทัน ทีนี้ลองย้อนถามกลับไปที่ตัวคุณว่า ในเมื่อคุณอย ากร ว ย คุณมีมุมมองต่อ การหาเ งิ นอ ย่ างไร

1. เพราะอาชีพทำให้อยู่ร อ ด แต่ธุรกิจ ช่วยให้มั่งคั่ง

ที่สำคัญเลยนะ การมีอาชีพคือจุดเริ่มต้นของการมีเ งิ น แต่การมีอาชีพอ ย่ างเดียวนั้น มันจะทำให้เราอยู่ได้ แค่เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แล้วหนทางสู่ความมั่งคั่ง คือ การเริ่มต้น มาจากการทำธุรกิจ นั่นเอง

2. เพราะคนร ว ย รู้ว่าตัวเองเก่ง และถนัดอะไร

เขารู้จักความสามารถและทักษะของ ตัวเองที่ทำได้ดี ทีนี้แหละ จนกล า ยเป็นผู้เชี่ ยวชาญเรื่องนั้น เพราะคนเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอ ย่ าง แค่เก่งในด้านที่ตัวเองถนัด ไปให้สุดด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

3. การประหยัดเ งิ น ไม่ทำให้ร วย

เพราะการประหยัด อาจไม่ใช่วิ ธีทีดี ของคนร ว ย การหาร ายได้เพิ่มต่างหาก คือหนทางสู่ความมั่งคั่งอ ย่ างแท้จริง แล้วการประหยัดเนี่ย มีขี ดจำกั ด แต่การหาร ายได้เพิ่ม ไม่มีขี ดจำกั ด ก็ในเมื่อเราอย ากร ว ย ก็ต้องรู้จักวางแผนการเ งิ นด้วย

4. คนร ว ยเห็น ความสำคัญของต้นทุ น ของความรู้

ส่วน มากนั้นเหล่าคนร วย เป็นนักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พวกเขาจะหาความรู้ และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ ทั้งนี้คนร ว ยนั้น พวกเขามักจะมี ช่วงเวลาในการทบทวน สิ่งที่ตนเองทำมาว่าเป็นอ ย่ างไรบ้าง เพราะจะดูว่ากำลังเดินไปต ามวางที่ไว้หรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

5. เพราะคนร วย พวกเขาชอบการลงทุ น

ก็เพราะพวกเขานึกถึงผลตอบแทนในภายหน้า ให้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งคนร ว ยชอบที่จะทำ คือ การใช้เ งิ นทำงาน เช่นการที่พวกเขาซื้ อหน่วยลงทุ น ในตล าดหลักทรั พย์ ไม่ก็ซื้ อทรั พย์สินแล้ว ให้ทำงานหนักแทนตัวเอง

และไม่ว่าจะลงทุ น สั้น หรือ ย าว ก็ถือเป็นวิ ธีสร้างร ายได้ให้มากขึ้น ที่ดีกว่าการเก็บเ งิ นออมไว้เฉยๆไง และนี่แหละ 5ข้ อที่กล่าวมา คนธรรมดาทั่วไปที่อย ากจะร่ำร วย ก็ทำได้เช่นกันนะ เราคงลองเริ่มต้นทีละข้ อๆ ไปปรับเปลี่ยนทีละนิดให้มีนิสัยเหมือนเขา ไม่แน่ว่าในอนาคตคุณอาจ จะกล า ยเป็นคนร่ำร วย โดยไม่รู้ตัว ก็เป็นได้

ที่มา  san-sabai