วิ ธีดึงเส้นเอ็นวัดเขตที่ดินให้ถูกต้อง ควรรู้ไว้ก่อนเสียที่ดินให้คนอื่น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการวัดที่ดินโดยการใช้เส้นเอ็นในการวัดให้ถูกวิธีกับบทความ วิ ธีดึงเส้นเอ็นวัดเขตที่ดินให้ถูกต้อง ควรรู้ไว้ก่อนเสียที่ดินให้คนอื่น ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อไม่ให้ที่ดินของเราต้องตกเป็นของคนอื่น

การวางรังวัดเขตที่ดินซึ่งจะยึดต ามหมุดปักบอ กเขตที่ทำการติดตั้งเอาไว้เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลและแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินของแต่ละที่ เป็นความรู้รอบตัวซึ่งหากไม่เคยเจอสถานการณ์แบบเดียวกันนี้อาจยังไม่เข้าใจชัดเจน โดยในวันนี้เรานำบทความเกี่ยวกับการล้อมรั้วเขตที่ดินของหมุดปัก ว่ามีการวัดขึงด้วยเส้นเอ็นอ ย่ า งไร จึงถูกต้อง

บางครั้งหากเจ้าของที่ดินอาจตั้งใจขยับหมุดปักเพื่อให้ที่ดินของตนเองมากขึ้น

โดยในโลกโซเชียลได้มีตัวอย่ า งที่เจ้าของโพสต์ ปรึกษาช าวเ ฟ ส บุ คว่ า

ตำแหน่งที่ถูกต้องในการดึงเชือ กเอ็นจากหมุดปักควรอยู่ในตำแหน่งใดถึงจะถูกต้องที่สุด

เส้นเอ็นสีเขียวนั้นจะต้องอยู่ตำแหน่งกลางพอดี และหากไม่ได้ตกลงใช้รั้วเริ่มกัน

ก็ต้องจัดการขอบรั้วและฐานรากที่ไม่รุกล้ำแนวเขตที่ดินด้านใดด้านหนึ่ง โดยให้กากบาทกลางหมุดแล้วทำการแบ่ง 4

มีคนเข้ามาให้ความคิดเห็นเยอะ

โดยเสาของทางฝั่งเราจะต้องอยู่ในเส้นแบ่งนั้นๆ แต่ในรูปตัวอ ย่ างที่นำมาลงนั้นเป็นการปักหมุดที่คลาดเคลื่อน และผิดในข้อรุกล้ำที่ดินแปลงอื่น

การดึงเส้นเอ็นที่ถูกต้องนั้น ต้องดึงจากตรงกลางหมุดที่ดินเลย แต่ถ้าไม่อย ากมีปัญหาภายหลังก็สามารถใช้ขอบด้านในเป็นหลักก็ได้ แต่ถ้ามีการคุยกันเข้าใจแล้ว ก็ใช้วิธีกากบาทกลางหมุด เรียกว่าเป็นกลางและถูกต้องที่สุด

ที่มา krustory