สายงานทำเ งิ นในยุคนี้ เรียนจบมาไม่ตกงาน

สำหรับใครที่กำลังคิดว่าจะเรียนต่อในสาขาไหน สายอะไรดี ถึงจะหางานทำได้งาน ที่สำคัญเ งิ นดีด้วยละ วันนี้เราเลยจะมาแนะนำสายงานที่ทำเ งิ นได้ดี และเป็นที่มาแ ร งในยุคนี้เลยก็ว่าได้ จะมีอาชีพอะไรบ้างไปดูกันเลย

1.สายแนะแนวการประกอบอาชีพเสริม

ในยุคนี้คนทำงานต่างมีอาชีพสำรอง ไม่ว่าจะเป็นการข า ยของอ อ น ไ ล น์ ข า ยอาหารเพื่อสุ ข ภ า พจัดเก็บร า ยได้จากอพาร์ท เมนต์ให้เช่า ฯลฯ เพราะเหตุนี้ทำให้ มนุษย์เ งิ นเดือนที่อย ากมีร า ยได้เสริมหัน มาหาเรียนหลักสู ต รต่าง ๆ จากโลกอ อ น ไ ล น์

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสอนอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมาก ทั้งการจัดคอร์สอบรม สัมมนา Workshop ทำให้ผู้เรียน มีความมั่นใจว่าทักษะความสามารถ และสิ่งที่เรียน มาจะสามารถนำมาใช้การันตีในการหาร า ยได้เสริมได้หลังจากที่พวกเขาผ่านการอบรมจากแล้ว

2.สายพย าบ า ลเพื่อ ดูแลผู้สูงอายุ

ในปี 2564 ประเทศไทยเตรียมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอ ย่ างเป็นทางการได้เลย เพราะ คาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคน ทำให้ในอนาคตข้างหน้า

นี้หล า ยครอบครัวมีความต้องการให้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการพย าบ า ลและดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความต้องการผู้ที่เรียนสายพย าบ า ลมากขึ้นต ามไปด้วย เนื่องจากคนยุคดิจิตัลนี้

ยังมีกลุ่มคน มากมายนิยมทำงานนอ กบ้านอาจจะไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน หรือ ผู้สูงอายุที่มีโ ร คประจำตัวเองก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษทำให้มีความจำเป็น

ต้องอาศัยพย าบ า ลหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยดูแล ซึ่งค่าจ้างในปัจจุบัน ค่าแ ร งขั้นต่ำเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีหรืออาจะมากกว่า ทำให้ผู้ที่เรียนสายพย าบ า ล อาจจะต้องเฮไม่ต้องตกงานหรือไปทำงานต ามโรงพย าบ า ลไปจนแก่ก็ได้

3.สายโค้ช ไม่โ หดแต่ได้ครบทุกรส

อ ย่ าลืมว่าโค้ชมีหลากหล า ยประเภท เช่น โค้ชผู้บริหาร โค้ชชีวิตการเรียนรู้ โค้ชพัฒนาบุคลิกภาพ โค้ชพัฒนาจิต โค้ชการพูด โค้ชสอนร้องเพลง ฯลฯซึ่งแต่ละประเภทจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แนะ

ซึ่งนอ กจากให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ต ามความเชี่ยวชาญแล้วยังช่วยเรื่องการพัฒนาและช่วยดึง ศักยภาพในตัวผู้ได้รับการฝึกสอนให้ออ กมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อ ย่ างเหมาะสม

โดยโค้ชจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นคู่คิด ให้เห็น มุมมองใหม่ ๆ ไปจากที่เป็นอยู่และคุ้นเคยและยังเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้รับการฝึกเห็นตัวเองได้ชัดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ผู้รับการฝึกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้

4.สายวางแผนด้านการเ งิ นและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ

ข้ อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังระบุว่า ปัจจุบันคนไทยกว่า 14 ล้านคน ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปมีปัญหาและข า ดความรู้ รวมทั้งวินัยทางการเ งิ นและการออมจนทำให้

มีจำนวนห นี้สินรวดเร็ว ในยุคมิเรเนียม 5.0เริ่มมีการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเ งิ น และท รั พ ย์สิน มากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อ ย่ างไม่ลำบากในวัยเกษียณเหมือนอ ย่ างในอ ดีตที่ผ่าน มา

อีกทั้งมีความต้องการเกษียณอายุงานก็เร็วขึ้นเพราะเชื่อว่าหล า ยคนเบื่อหน่ายจากการเป็น มนุษย์เ งิ นเดือน ส่วนเจ้าของกิจการก็อาจมีความต้องการเลี้ยงชีพด้วยการเล่นหุ้นเพื่อให้เ งิ นทำงานแทนคน ทำให้อาชีพการวางแผนด้านการเ งิ นและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ มี หน้าที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเ งิ น ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอ ย่ างยิ่ง

5.สายฟิตแอนด์เฟิร์ม

ไม่น่าเชื่อว่าเทรนเนอร์ออ กกำลังกายส่วนตัว ในช่วงหลัง ๆ นี้ จะมาแ ร งมาก เทรนด์การ รักสุ ข ภ า พของคนไทยยังคงเป็นที่นิยมอยู่มากเพราะสังคมเริ่มตระหนักถึงโ ร คภั ยใหม่ ๆ

ที่เป็นอั นตร า ยถึงชีวิตจึงทำให้เกิดการสร้างค่านิยมด้านนี้กันอ ย่ างแพร่หล า ยทำให้ผู้ที่รัก สุ ข ภ า พแบบครบวงจนอาจจะต้องมองหาผู้ช่วยในการดูแลทั้งโภชนาการและการออ กกำลังกาย

ที่ถูกต้องและได้ผลดีที่ปัจจุบันกล า ยเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากขึ้น พวกเทรนเนอร์เหล่านี้ ต่างก็ได้การยอมรับสูงซึ่งส่วนใหญ่จะประจำต ามศูนย์ฟิตเนส หรือนัดนอ กรอบ ซึ่งแต่ละบุคคล

มีการสร้าง Personal Brandingส่วนตัวผ่านอ อ น ไ ล น์ ที่สามารถเป็นกระแสไดก็เพราะมีผู้นำเทรนด์ อ ย่ างเหล่าดารา นักแสดง และกลุ่มเซเลบริตี้ที่เน้นการรั ก ษ าความงาม และ การออ กกำลังกายเพื่อสุ ข ภ า พ ส่งผลให้อาชีพด้านนี้กำลังมาแ ร งอ ย่ างยิ่ง

6.สายพัฒนาแอพพลิเคชั่น

เพราะโลกเข้าสู่ยุคดิจิตัล ทุกอ ย่ างจึงต้องอยู่กับอินเทอร์เน็ต เรียกว่าแทบจะทุกอาชีพจะต้องใช้ โลกอ อ น ไ ล น์ในการสื่อส า รเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นจึง

กล า ยเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆเป็นอาชีพ แห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่ลงทุนน้อย โดยใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์ บวกกับทักษะด้านดิจิตัลและ

ความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ และหากมีทักษะด้านธุรกิจก็จะทำให้ สามารถต่อยอ ดกล า ยเป็นผู้ประกอบการเองได้อีกด้วยซึ่งการสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ในทางธุรกิจ สามารถตีร า ค าได้ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเลยทีเดียว

7.สายแ พ ท ย์ทางเลือ ก

การพัฒนาของเทคโนโลยีและอุตสาหก รรมในปัจจุบันก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของ การเ จ็ บป่ ว ยเ รื้ อรังของคนที่มีภูมิคุ้มกันน้อยหรือบกพร่องย ากที่จะรั ก ษ าด้วยย าแผนปัจจุบัน อีกทั้ง

เกิดสภาวะความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิต ทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ที่แพทย์แผนปัจจุบันทั่วไปไม่สามารถรั ก ษ าได้ อาชีพการแพทย์ทางเลือ กหรือ ผู้ที่มีความ

สามารถแนะแนวทางการรั ก ษ าจากการใช้ธรรมชาติบำบัด หรือ การดูแลรั ก ษ าสุ ข ภ า พด้วยธรรมชาติ อ ย่ างการรับประทานอาหารคลีน หรือ การใช้สมาธิรั ก ษ าโ ร ค โยคะบำบัด และการใช้ดนตรีบำบัด ฯลฯ จึงกำลังเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้น โดย เฉพาะในกลุ่มคนที่รักสวยรักงามและรักสุ ข ภ า พ

7 สายอาชีพสุดฮอตแห่งยุคมิลเลนเนียม ที่คุณสามารถเลือ กเรียน หรือจัดสินใจเรียนพวกนี้เพิ่ม ก็อาจจะช่วยทำให้การทำงานของคุณ เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองในยุค 5.0 ได้อีกนานเลยล่ะ

ที่มา  108resources