สาเหตุที่ทำให้การออมเ งิ นไม่ได้ผล คุณอาจเป็น

ก็อย ากมีแหละเ งิ นเก็บเหมือนอ ย่ างคนอื่นเขา แต่ร า ยจ่ายเยอะ ร า ยได้ก็น้อย ถ้าเอาเก็บจะเอาเ งิ นที่ไหนใช้ เชื่อว่าต้องมีคนที่คิดแบบที่กล่าวข้างต้นแน่ๆ แต่ก็ยังมีอีกหล า ยสาเหตุนะ ที่ทำให้เราเก็บออมเ งิ นไม่ได้ วันนี้เราจะพามาดูกันว่ามัน มีอะไรบ้าง แล้วตัวคุณเองที่ยังไม่มีเ งิ นเก็บ เพราะสาเหตุเหล่านี้หรือไม่

ตัวอ ย่ างสาเหตุที่ทำให้การออมเ งิ นไม่ได้ผล

1. กลัวเ งิ นไม่พอใช้ จึงไม่คิดเรื่องออมเ งิ น

ร า ยได้อาจจะน้อย กลัวจะไม่พอใช้ แต่ไม่เคยคิดวิเคราะห์ถึงร า ยจ่ายที่แท้จริง ซึ่งบางทีก็ไม่ได้มากอ ย่ างที่คิด เช่น คิดว่าต้องใช้เ งิ นวันละ 200 บาท แต่ในความเป็นจริง ร า ยจ่ายไม่ได้มากขนาดนั้น หากรู้ร า ยจ่ายที่แท้จริงก็จะเหลือเ งิ นออม

2. การอยู่ในสังคมที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

การมีเพื่อนหรืออยู่ในกลุ่มคนที่ใช้จ่ายเ งิ นฟุ่มเฟือย ทำให้ ย า ก ในการออม เพราะจะมีเหตุ ให้ใช้เ งิ น ต ามความ อ ย า ก หรือ กิเ ล ส หรือต ามกลุ่มเพื่อนฝูง เพื่อ การเข้าสังคม

3. ข า ดระเบียบวินัยในชีวิต

ข า ดระเบียบวินัยในการใช้เ งิ น หากก่อเกิดเป็นนิสัยที่ไม่ดีแล้ว ก็ ย า ก จะแก้ไข และส่งผล ให้ออมเ งิ นไม่ได้เลย มีเ งิ นเมื่อไหร่ ก็จะใช้จนหมด

4. ข า ดการวางแผน

การเ งิ น เ งิ นเป็นสิ่งสำคัญ ต่อ การดำรงชีพ ของคนเรา การวางแผน เพื่อให้มีเ งิ น ไว้ใช้จ่าย ทั้งในขณะที่ยังทำงานอยู่ หรือแก่ชรา เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องวางแผน เพราะไม่มีใครช่วยเหลือใครได้ แต่ละคนต้องวางแผน และทำต ามแผนที่ตัวเองวางไว้ให้่ได้ เพื่อไม่ให้ชีวิต มีปัญหาการเ งิ นในบั้นปล า ย

5. การใช้เ งิ นเก่งจนเกิดเป็นความเคยชิน มีเ งิ นเมื่อไหร่ ก็ต้องใช้จนหมดเกลี้ยง

6. ไม่รู้จักแบ่งเ งิ น ไว้ใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน

เช่นร า ยจ่ายส่วนตัวเ งิ นเก็บเ งิ นลงทุน เ งิ นไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ต้องฝึกจัดแบ่งเ งิ นและมีวินัยการเ งิ น

7. ความประมาทคิดว่ายังหาเ งิ นได้อยู่เรื่อยๆ

มั่นใจในความเก่งของตัวเอง แต่งานหรืออาชีพใดๆ ก็ต าม ก็มีวันขึ้นหรือได้รับความนิยมและเสื่อมความนิยม วิ ธีหาเ งิ นในปัจจุบันจึงอาจใช้ไม่ได้ในอนาคตทำให้ในอนาคตไม่สามารถหาเ งิ น ได้เหมือนในปัจจุบันอีกแล้ว เช่น สำนักพิมพ์

8. ทนสิ่ง ยั่ ว ยุ ไม่ไหว

ในโลกทุกวันนี้ มีสิ่งยั่วยุ ให้ใช้เ งิ น มากมาย หากทนไม่ไหวก็จะต้องเ สี ยเ งิ นกับสิ่งเหล่านั้น เช่นเสื้อผ้าใหม่ๆโทรศัพท์รุ่นใหม่ รถรุ่นใหม่หรือแม้แต่ของใช้เล็กๆ น้อยๆ เสื้อผ้า เครื่องดื่ม อ า ห า ร สถานที่ท่องเที่ยวสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีอยู่มากมายหากทนไม่ไหวก็จะมีร า ยจ่ายต ามมาไม่น้อย

9. ไม่รู้ร า ยจ่ายที่แท้จริงในแต่ละเดือนแต่ละวัน

จึงประมาณเอาเองว่าเท่านั้นเท่านี้ก็คงจะพอ คนส่วนใหญ่มักจะประมาณ ร า ยจ่ายไว้มากกว่าปกติ เพราะกลัวเ งิ นจะไม่พอใช้ แต่หากรู้ร า ยจ่ายที่แท้จริงก็จะมีโอกาส เหลือเ งิ นเก็บ เป็นเ งิ นออมได้

10. ไม่มีการจดบันทึกการใช้จ่ายประจำวัน ประจำ เ ดื อน

จึงไม่รู้ว่ามีร า ยจ่ายอะไรบ้าง ได้จ่ายอะไรไปบ้าง มากน้อยเพียงใด จ่ายในเรื่องที่จำเป็น หรือไม่จำเป็น ก็ ย า ก ในการตรวจสอบ

11. เริ่มออมเ งิ นช้าเกินไป

ไม่พอใช้ใน ย า ม เกษียณ บางขุน ใช้เ งิ นเก่ง กว่าจะเริ่มคิดได้ ก็อายุมากแล้ว ซึ่งอาจมีเหตุผลบางอ ย่ าง ที่ทำให้เริ่มเห็นความสำคัญของการออมเ งิ น เช่นการ เ จ็ บ ป่ ว ย อุ บั ติ เ ห ตุ จึงเริ่มคิดเรื่องการออมเ งิ น อ ย่ างจริงจัง แต่ก็เมื่ออายุมากแล้ว ออมได้ไม่มาก

12. ใช้เ งิ นไม่เป็น

การใช้เ งิ น การบริหารเ งิ น เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาไม่น้อยไปกว่าการหาเ งิ นไม่เช่นนั้น เ งิ นที่หามาได้ ก็จะไม่มีเหลือเลย

13. ควบคุมตัวเองไม่ได้ในเรื่องการเ งิ น

บางคนนั้นเมื่อมีเ งิ น ก็จะข า ดสติในการควบคุมตัวเองและใช้เ งิ นหมดในเวลาไม่นาน เ งิ นเดือนออ กได้ไม่กี่วันก็ใช้เ งิ น เกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะ คนที่ชอบเที่ยว สังสรรค์ เมื่อเจอเครื่อง มึ น เ ม า เข้าไป ก็จะยิ่งข า ดสติ ใช้เ งิ นไม่คิด กว่าจะรู้ตัว เ งิ นก็หมดไปแล้ว เป็นอยู่อ ย่ างนี้ทุกเดือน

14. มีห นี้สิน มีภาระต้องดูแลค่อนข้างมาก

บางคนต้องรับผิ ดชอบทั้งครอบครัว ต้องเลี้ยงดูหล า ยคน การออมเ งิ น จึงเป็นเรื่อง ย า ก การแก้ไขปัญหานี้ต้อง พ ย า ย า ม สอนให้แต่ละคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัว ได้เรียนรู้วิ ธีหาเ งิ นบริหารเ งิ น

อ ย่ าทำหน้าที่ให้เ งิ นใช้เพียงอ ย่ างเดียว เพราะคนเหล่านั้นก็จะไม่รู้วิ ธีการหาเ งิ น ซึ่งก็จะกล า ยเป็นภาระไปตราบอีกนานเท่านาน จนไม่มีเ งิ นเก็บตั้งตัวไม่ได้เลย เพราะต้องเลี้ยงดูคนรอบตัวไปทั้งชีวิต

15. ข า ดความรู้ เรื่องการออมเ งิ น

และไม่เคยคิดที่จะศึกษา เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆแล้ว เรื่องการออมเ งิ น เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องศึกษาในทันทีที่มีร า ยได้เข้ามา การออมเ งิ นอ ย่ างถูกวิ ธี เป็นวิ ธี ที่ช่วย ให้มีเ งิ นเพิ่มมากขึ้น มีร า ยได้เพิ่มขึ้น อ ย่ างการ ซื้ อ สลากออมสิน อาจถูก ร า ง วั ล หรือได้ ด อ ก เ บี้ ย เป็นเ งิ นที่เพิ่มเข้ามาจากการออมเป็นร า ยได้อีกทางหนึ่งทุกปี

16. การใช้จ่ายเ งิ นกับสิ่งที่ทำให้ข า ดสติในการควบคุมตัวเอง

อ ย่ างสิ่งของ มึ น เ ม า หรืออาจจะเป็นคู่ครอง กิ๊ก นำเ งิ นไปบำเรอคนรัก อ ย่ างข า ดสติ บางคนให้จนหมดตัว แล้วก็โดนทิ้ง

17. ข า ดแรงจูงใจ

ในการออม สำหรับคนโสดไม่มีภาระ ต้องรับผิ ดชอบ การออมเ งิ นดูจะเป็นเรื่อง ย า ก มากจริงๆ ต่างจากคน มีครอบครัว หรือมีภาระ ที่ต้องรับผิ ดชอบ ดังนั้น อาจจะต้องสร้างห นี้เพื่อให้มีภาระ แต่ก็ควรเป็นห นี้ ที่มีมูลค่าเพิ่ม ในอนาคตอ ย่ างการ ซื้ อ บ้าน ซื้ อ ที่ดิน ซึ่งราคาปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

18. สร้างห นี้ตลอ ดเวลา

บางคนเปลี่ยนของใช้บ่อยมาก ต ามเพื่อน ต ามสังคม เน้นการผ่อน จึงทำให้ไม่มีเ งิ นเหลือเก็บ ดังนั้น ต้องวางแผนในเรื่องการ ซื้ อ ท รั พ ย์สินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง ซื้ อ แล้วต้องใช้ให้คุ้ม อ ย่ า ซื้ อ บ่อยเพราะจะทำให้เ งิ นหมดไปเรื่อยๆ ไม่มีเก็บ ไม่มีเ งิ นออม

19. ข า ดการวางแผนเรื่องการ ซื้ อ ข้าวของเครื่องใช้

สินค้าเหล่านี้ บางอ ย่ าง มีราคาสูง แต่มีความทนทานใช้งานได้นานแค่บางอ ย่ างแม้จะมีราคาสูงแต่ไม่มีความทนทาน อ ย่ างรถยนต์ ย า ง รุ่น หรือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยทำให้เ สี ยเ งิ นอยู่บ่อยๆ

หรือ การ ซื้ อ สินค้าจำนวน มาก จะมีราคาที่ถูกกว่า ช่วยประหยัดเ งิ น เรื่องการ ซื้ อ สินค้าหากรู้จักวางแผน ก็จะมีเ งิ นเพิ่มมากขึ้น และสามารถ นำไปเก็บเป็นเ งิ นออมได้

20. หวังพึ่งพาคนอื่นจนไม่ยอมคิดถึงเรื่องการออม

เพราะคิดว่าคนรอบข้าง จะต้องให้ความช่วยเหลือตัวเอง แต่ในบางครั้ง ก็อาจเป็นเรื่องที่ เ ล ว ร้ า ย โดยเฉพาะสำหรับคน มีครอบครัว การ เ จ็ บ ป่ ว ย เพียงครั้งเดียว อาจมีค่า รั ก ษ า หลักล้านบาทต ามมา ไม่เพียงไม่มีเ งิ นออมสำหรับตัวเอง แต่ยังทำให้คนรอบข้างเดือ ดร้อนต ามไปด้วย

การออมเ งิ นไม่ได้ผล ไม่ประสบความสำเร็จ หากมองที่สาเหตุหลักหลักแล้ว ก็จะมาจากการไม่มีวินัยในชีวิต ไม่มีวินัยการเ งิ น การเอาแต่ใจตัวเองต ามความ อ ย า ก ได้ อ ย า ก ซื้ อ และไม่ยอมศึกษาในเรื่องการบริหารเ งิ น ผู้เขียนเคยมีร า ยรับค่อนข้างมากแต่ก็ไม่เคยศึกษา เรื่องการบริหารเ งิ นเลยศึกษาแต่เรื่องการใช้เ งิ น การผลาญเ งิ นอ ย่ างเดียว

สุดท้าย ไม่มีเ งิ นออม ไม่มีเ งิ นเก็บในบั้นปล า ยจึงเริ่มลำบาก แม้จะรู้ตัว แต่ก็ยังแก้ไขตัวเองค่อนข้าง ย า ก เพราะต ามใจตัวเองในเรื่องการใช้จ่าย มาเป็นสิบปี จนเ สี ยผู้เ สี ยคน เละเทะ

สำหรับใคร ที่มีร า ยได้ มีเ งิ นเดือน เมื่อมีเ งิ นเข้ามา จงคิดหรือศึกษาในเรื่องการบริหารเ งิ น เพราะการบริหารเ งิ นอ ย่ างถูกวิ ธี นั้นเป็นการทำให้เกิดร า ยได้ อีกทางหนึ่ง นอ กเหนือจาก ร า ยได้หลัก จากการทำงาน และมีแนวโน้มที่จะเป็นร า ยได้ ที่มีความมั่นคงแทนเ งิ นเดือน บางคนเน้น ซื้ อ สลากหรือเล่นหุ้น

ซื้ อ ออมไว้ทุกเดือน ผ่านไปเป็น 10 ปี จน มีผลตอบแทน เป็น ด อ ก เ บี้ ย หรือเ งิ นปันผล มากพอเป็นค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันได้ มีร า ยรับหล า ยทาง ทั้งจากงานประจำ และจาก ด อ ก เ บี้ ย ของเ งิ นฝากชีวิตมีความมั่นคงทางการเ งิ น มากขึ้น มากกว่าคนที่ไม่คิดเรื่องการออมเลย

ที่มา  sabailey