สิ่งที่ควรรู้ ต่อพ.ร.บ. รถยนต์ทุกปี เบิกเงินก้อนได้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการต่อพ.ร.บ. รถยนต์ทุกปี กับบทความ สิ่งที่ควรรู้ ต่อพ.ร.บ. รถยนต์ทุกปี เบิกเงินก้อนได้ ไปดูกันว่าทำถึงสามารถเบิกเงินได้ และสามารถเบิกได้ในกรณีใดบ้าง

พ.ร.บ. รถยนต์ สิ่งที่กฎห ม า ยบังคับต าม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถ พ.ศ. 2535 ประโยชน์ของการทำ พ.ร.บ. รถยนต์จะให้ความคุ้มครองและเบิกได้ดังนี้

ค่า เ สี ย ห า ยเบื้องต้น

เป็นเ งิ นค่าใช้จ่ายที่ผู้ประสบภั ย ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยส า รและบุคคลภายนอ ก สามารถเบิกได้เลยโดยยังไม่ต้องพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็น ฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิ ด โดยทางบริษัทประกันภั ยจะจ่ายค่า เ สี ย ห า ยเบื้องต้น ภายใน 7 วัน ดังนี้ ในกรณีที่ได้รับความ เ สี ย ห า ยทั้ง 2 กรณี จะได้รับเงินชดเชยรวมกันไม่เกิน 65,000 บ า ท ค่า รักษ าพ ย า บาล จ่ายต ามจริง กรณี บ า ดเ จ็ บ สามารถเบิกได้สูงสุดคนละ 30,000 บ า ท

กรณี เ สี ย ชีวิต สูญ เ สี ย อวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร พิ ก า ร สามารถเบิกได้ 35,000 บ า ท

พ.ร.บ รถยนต์ เบิกค่า เ สี ย ห า ยอะไรได้บ้าง

ค่าสินไหมทดแทน

สำหรับเ งิ นค่าสินไหมทดแทนนี้ ผู้เคลมประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนหลังจากที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าตนเอง เป็นฝ่ายถูกต ามกฎห ม า ย โดยสามารถเบิกค่า เ สี ย ห า ยได้ดังนี้

กรณี เ สี ย ชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร พิ ก า ร คนละ 300,000 บ า ท

ค่า รักษ าพ ย า บาล สูงสุดคนละ 80,000 บ า ท

กรณีสูญ เ สี ย อวัยวะ

สูญ เ สี ยอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป 300,000 บ า ท สูญ เ สี ย อวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บ า ท สูญ เ สี ย นิ้ว ตั้งแต่นิ้วเดียวขึ้นไป 200,000 บ า ท ค่าชดเชยกรณีนอนพัก รักษ าตัวในโรงพ ย า บาล ผู้ป่ ว ยใน 200 บ า ทต่อวัน ไม่เกิน 20 วัน

พ.ร.บ. รถยนต์ เบิกค่า เ สี ย ห า ยอะไรได้บ้าง

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หากเราขับรถยนต์ประสบอุบั ติ เ ห ตุ ถ้ามี พ.ร.บ.รถยนต์ก็จะได้รับความคุ้มครองอันแรกเป็น ค่า เ สี ย ห า ยเบื้อง ต้น ซึ่งสามารถเบิกได้แม้อุบั ติ เ ห ตุ ที่เกิดขึ้นจะไม่มีคู่กรณีก็ต าม และหากเมื่อพิสูจน์ได้ว่าอุบั ติ เ ห ตุ ครั้งนั้นเราเป็นฝ่ายถูก ก็จะได้ รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม

เอกส ารสำคัญที่ต้องใช้ในการเคลม พ.ร.บ.

1 กรณีบ า ดเ จ็ บ

สำเนาบัตรประช าชนผู้ประส บ อุ บั ติ เห ตุ ใบเสร็จรับเ งิ นต้นฉบับ กรณีเบิกค่าชดเชยหรือผู้ป่ ว ยใน ใบรับรองแ พ ท ย์หรือหนังสือ รับรองการรั ก ษ าตัวผู้ป่ ว ยใน

2 กรณีทุ พ พ ล ภาพ

สำเนาบัตรประช าชนผู้ประสบอุ บั ติ เ ห ตุ, ใบรับรอง แ พ ท ย์และหนังสือรับรองความ พิก า ร, สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงาน สอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความ เ สี ย ห า ยจากการประส บ ภั ย จากรถ

3 กรณีเ สี ย ชี วิ ต

สำเนาบัตรประช าชนผู้ประ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ / ใบ ม ร ณ ะ บัตร, สำเนาบัตรประช าชนทาย า ท สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบันทึก ประจำวันใครคดีของพนักงานสอบสอน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเ สี ย ชี วิ ตจากการประสบภั ยจากรถ หลังจากตรวจสอบเอก ส า รเสร็จแล้วสามารถยื่นขอเบิกเ งิ นได้กับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบ ภั ยจากรถยนต์จำกัด ทุกสาขา บางที่อาจจะใช้ระยะเวลา ในการตรวจสอบและคืนเ งิ นให้ใน 7 วัน โดย พ.ร.บ. นี้จะคุ้มครองความ เ สี ย ห า ยของคนเท่านั้น ไม่รวมตัวรถนะ

ที่มา sabidee, sit-smiling