สิ่งที่ควรละเลิกให้ชีวิตมั่นคง มีความสุข หลังวัยเกษียณ

นับวันอายุของเราก็เพิ่มมากขึ้นไปทุกวัน แน่นอนว่ายิ่งเวลาผ่านไปนาน มากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งแก่ลงไปมากเท่านั้น ไม่มีใครสามารถหนีพ้นสังขารนี้ได้หรอ กนะ ไม่ว่าใครทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ก็ต้องเป็นไปต าม กฎของธรรมชาติ

เพื่อชีวิตวัยใกล้เกษียณ ที่มั่นคง สงบ และมีความสุข บางอ ย่ างวัยอ ย่ างเราไม่สามารถทำต ามอ ย่ างพวกรุ่น หรือทำต ามใจตัวเองได้อีก เพราะฉะนั้น อ่ าน ข้ อความด้านล่างแล้ว จงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

1. หยุดลังเลเกี่ยวกับการทำงานและการหางานใหม่

เมื่ออายุย่างเข้าวัย 50 คุณควรจะมีงาน ที่มั่นคง และเป็นงานที่คุณรักจริงๆ ได้แล้ว เพราะถ้างานนั่นไม่ใช่ตัวตนของคุณ มันก็คงจะสายเกินไปที่จะไปเริ่มใหม่ จงอ ดทนทำต่อไป เพราะคุณคุ้นชินกับมันแล้ว ถ้าจะหางานใหม่ น่าจะเป็นงานที่คุณอย ากทำหลังเกษียณมากกว่า

2. ล ดการทำงานห นั กได้แล้ว

ถ้าคุณเป็น มนุษย์เงินเดือนภาคเอกชน อายุ 50 ถ้ายังไม่ขึ้นเป็นระดับผู้บริหาร แสดงว่า คุณคงไม่อยู่สายต าเจ้านายเท่าไร อ ย่ าเ สี ย พลั ง ชีวิตไปกับการทำงานห นั กเลย ใช้เวลาดูแลสุ ข ภ า พ ตัวเองให้มากขึ้นจะดีกว่า ถ้าคุณขึ้นเป็นระดับผู้บริหารที่ต้องทำงานห นั กเพื่อบริษัท

ก็จัดสรรเวลาให้กับครอบครัวและสุขภ าพ ตัวคุณเองบ้าง ถ้าคุณเป็นข้าราชการ คุณมีความมั่นคง และมีเวลาว่างพอสมควรแล้ว ใช้เวลาดูแลสุ ข ภ าพและเตรียมงานอ ดิเรกหลังเกษียณได้เลย เช่นกัน

ถ้าคุณทำงานอิสระ f r e e l a n c e คุณสามารถทดลองเกษียณล่วงหน้าได้เลย ถ้าคุณมีเงินพอต ามข้ อ 1 แล้ว ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณคงต้องเริ่มหาผู้ช่วยมือขวา

ที่ไว้ใจได้ มาช่วยคุณบริหารงานได้ โดยคุณสามารถออ ก มาดูแลห่างๆได้ แต่อ ย่ าหวังว่า ลูกของคุณจะรับภาระนี้ ปล่อยให้เขาเลือ กทางเดินชีวิตเองเถิด

3. หยุดทำร้ า ย ร่ าง ก าย ของคุณ

เช่น การเ ม า ค้าง, สู บ บุ ห รี่ อ ดนอน อาห าร ข ย ะ กินโดยไม่ประมาณ, ขับรถเร็ว และหันกลับมาดูแลร่ าง ก าย ด้วยการออ กกำลังกาย หล า ยๆ คนคงจะผลัดวันและ

เลี่ยงการออ กกำลังกายมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มสาวแล้ว แต่เมื่ออายุเลขขึ้นห้า หมายความว่าร่ าง ก ายคุณ กำลังจะร่วงโรยแล้ว ดังนั้นควรหัน มาใส่ใจกับการออ กกำลังกายจริงๆ เ สี ยที

4. เลิกแคร์ว่า คนอื่นในสังคมจะคิดถึงคุณอ ย่ างไร

หน้ากากและหัวโขน จะอยู่กับคุณอีกไม่ถึงสิบปี หัดที่จะปล่อยวางและ ล ดตัวตนของคุณลงบ้าง กลับไปหาเพื่อนที่ดี และจริงใจกับคุณจริงๆ ออ กห่างจากคนที่ไม่จริงใจกับคุณ หรือคนที่มาเพียงเพื่อ จะเอาประโยชน์จากตัวคุณ หรือเอาเปรียบคุณ

5. หยุดการใช้จ่ายเงินอ ย่ างฟุ่มเฟือย

ถ้าคุณเริ่มคิดเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะสายไปแล้วนะ อายุเกิน 50 เท่าไร คุณควรมีเงินสะสมที่ใช้หลังเกษียณต่อปี บวกไปอีก 10 ปี เช่น อายุ 51 ควรมีเงินสะสม 10+1=11 ปี อายุ 52 ควรมีสะสม 12 ปี อายุ 60 ควรมีเงินสะสม 20 ปี นั่นเป็นตัวเลขโดยประมาณว่า คุณจะ ต า ย ที่อายุ 80 ปี

ที่มา  yindeeyindee