สีตราครุฑบนโฉนดที่ดิน มีความหมาย รู้ไว้ก่อนเสียประโยชน์

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆที่ชื่นชอบการสะสมที่ดินไว้เพื่ออนาคตไปเรียนรู้สีตราครุฑบนโฉนดที่ดิน ก่อนที่จะเสียรู้ให้กับคนอื่น กับบทความ สีตราครุฑบนโฉนดที่ดิน มีความหมาย รู้ไว้ก่อนเสียประโยชน์ ไปดูกันว่าสีตรครุฑแต่ละสีมีความหมายว่าอย่ างไร

วันนี้ใค รอ ย า ก ที่ดินเป็นของตัวเอง จะต้องรู้เกี่ยวกับสีตราครุฑที่อยู่บนหัวโฉนดที่ดิน และวันนี้เรามีความลับนั้น มาบอ กคุณ อย ากมีที่ดินควรรู้ โฉนดครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ รู้ไว้ จะได้ไม่ถูก ห ล อ ก โฉนดที่ดิน คือหนังสือสำคัญแสดงก ร ร มสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออ กให้ต ามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบันนอ กจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า ‘ได้ทำประโยชน์แล้ว’

ซึ่งออ กให้ต ามกฎหมายเก่า แต่ ก็ถือว่ามีก ร ร มสิทธิ์เช่นกัน ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ถือว่ามีก ร ร มสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่ างสมบูรณ์เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจำหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใด เข้ามาเกี่ยวข้องกับท รั พ ย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โฉนดที่ดินนั้นไม่ใช่ ทุ ก ประเภทที่จะครอบครองถือ กร รมสิทธิ์ได้ เพราะว่าบางโฉนดนั้นซื้ อ ข า ย โอน ไม่ได้เลย

บางอันก็ได้แค่ชั่ วคราวก่อนจะตัดสินใจซื้ อ – ข า ย ที่ดินให้กับใครควรจะมีความรู้เรื่องเอ ก ส า ร ให้ดีด้วย เพราะว่ามีคนไม่หวังดีมากมาย บางทีเอาโฉนดที่ข า ยไม่ได้มาข า ยให้กับเรา หากใครไม่รู้ก็โดน ห ล อ ก เ สี ย เ งิ น ไปอย่ างน่า เ จ็ บ ใ จเลย โดยดูง่าย ๆ คือ สีของตราครุฑที่อยู่บนโฉนดแต่ละแบบนั้นเอง ลองมาดูว่า แ ต ก ต่างกัน อ ย่ า ง ไร

1 โฉนดครุฑแดง ( น.ส.4 )

สำหรับโฉนดที่มีครุฑแดงนี้เป็นเอ กส ารโฉนดที่ ทุ ก คนสามารถซื้ อ – ข า ย – โอนได้และสามารถครอบครองถือ ก ร ร ม สิ ท ธิ์ได้แบบถูกต้องต ามกฎหมายเลย ส่วนโฉนดหลังแดงจะเป็นเอ กส าร น.ส. 4 จะมีระบุบนด้านหลังโฉนดว่าห้ามโอนภายในระยะเวลา 5 – 10 ปี ฉะนั้นแล้วเวลาจะซื้ อข า ยก็ดูก ฎ ห ม า ยให้ดีกันด้วย แน่นอนว่าส่วน มากคนเขาก็ซื้ อ ข า ยโฉนดครุฑแดงกันเพราะว่าครอบครองถือ ก ร ร ม สิ ท ธิ์ได้นั่นเอง

2 ห นั ง สื อ รับรองการทำประโยชน์ ครุฑเขียว

สำหรับเอ กส ารนี้เป็น น.ส. 3 ก. จะมีการระวางภาพถ่ายทางอากาศด้วยแต่ ก็ยังไม่ใช่โฉนดที่ดิน ซึ่งเอ กส ารนี้จะเป็นหนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเราสามารถทำประโยชน์บนที่ดินผืนนั้น ๆ ได้ โดยจะมีการระวางภาพถ่ายทางอากาศเป็นหลักแหล่งชัดเจนเลย แน่นอนว่าสามารถซื้ อ – ข า ย – จำนองได้เหมือนเดิมและยังนำไปเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้

3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ครุฑดำ

สำหรับตัวนี้เป็นเอ กส าร น.ส. 3 ข. จะเป็นเอ กส ารที่ไม่มีการระวางภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งต่างจากเอ กส าร น.ส. 3 ก. เป็นเอ กส ารใช้รับรองการแสดงสิทธิ์การครอบครองของเจ้าของแต่ว่ายังไม่ได้มีกร รมสิทธิ์อย่ างเป็นทางการ การจะซื้ อข า ยนั้นจะต้องรอประกาศจากทางราชการประมาณ 30 วัน

4 แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ( ส.ค.1 )

สำหรับใบนี้เป็นใบแจ้งการครอบครองที่ดิน ใช้เป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองเป็นผู้แจ้งว่า ตนครอบครองที่ดินแปลงไหนอยู่ แต่ว่าปัจจุบันไม่ได้มีการแจ้งใบ ส.ค. 1 แล้วล่ะ และนี่ไม่ใช่เอ ก ส า ร สิทธิ์ที่ดินด้วย เนื่องจากไม่ใช่เอ กส ารหลักฐานที่ทางราชการออ กให้ เป็นเพียงของราษฏรเท่านั้นเอง เวลาจะทำการโอนจึงทำกันเองโดยผู้ครอบครองสละที่ดินตรงนั้นและส่ งมอบให้ผู้รับโอนเท่านั้นเอง

แต่ว่าคนที่มีเอ กส าร ส.ค. 1 นั้นสามารถเอามาเปลี่ยนให้ออ กเป็นเอ กส ารอย่ างอื่นได้ เช่น น.ส. 3 ก น.ส. 3 ข ได้ แต่ ก็มีอยู่ 2 กรณีด้วยกันที่จะเอา ส.ค. 1 ออ กเป็น น.ส. ก และ น.ส. 3 ข.

ในกรณีแรกนั้นเอา ส.ค. 1 มาเป็นหลักฐานในการขอออ กโฉนดที่ดินต ามโครงการเดินสำรวจออ กโฉนดที่ดินทั่วประเทศ กรณีนี้ทางราชการจะเป็นผู้ออ กให้เป็นท้องที่ไป

โดยจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนนั่นเอง สำหรับกรณีที่ 1 นั้น เอาเอ กส าร ส.ค. 1 มาเป็นหลักฐานในการขอออ กโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส. ก

หรือ น.ส. 3 ข. เฉพาะราย หากต้องการจะเปลี่ยนเป็นโฉนดแบบนี้ก็ให้ไป ติ ด ต่อที่ สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ที่ที่ดินแปลงนั้นอยู่ จะออ กได้ในพื้นที่ที่ได้สร้างระวางแผนที่สำหรับออ กโฉนดที่ดินไว้แล้วเท่านั้น

ยังมีอีกหล า ยอย่ างที่ควรจะต้องทำความเข้าใจและรู้ก่อนจะซื้ อข า ยที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นเอ กส ารโฉนด หรือหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์แบบไหนก็ต ามควรจะต้องหาข้อมูลให้ดี เพราะว่าจะได้ไม่ต้อง ต ก เป็นเหยื่อใครง่าย ๆ โดยเฉพาะข้อ กฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินจะได้ทันคนและทำ ทุ ก อ ย่ า ง ได้ถูกต้องต ามกฎหมายด้วย และเราเองก็ควรจะซื้ อสัตย์ต่อคนอื่นเวลาซื้ อ ข า ย ด้วยเหมือนกันนะ

ที่มา k r u s t o r y, d o l. g o. t h, t a k s i n 2 8 9