หล า ยคนไม่เคยรู้ ถอ ดรองเ ท้ าขับรถผิ ดกฏห ม า ย

วันนี้เรามีสาระดีๆที่จะนำมาบอ กเพื่อนๆกัน เกี่ยวกับการขับรถ ที่หล า ยคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อน ว่าการถอ ดรองเ ท้ านั้น มันผิ ดกฏห ม า ย จะผิ ดอ ย่ างไร เราไปดูไขข้ อสงสัยตรงนี้กัน

หล า ยคนอาจยังไม่รู้ การขับรถถอ ดรองเ ท้ านั้น ถือเป็นการกระทำที่ผิ ดกฏห ม า ย

และมีโ ท ษปรับสูงสุดถึง 5,000 บ า ท แต่อย่ าพึ่งหัวร้อนไปเ สี ยก่อนล่ะ เพราะกฏห ม า ยนี้ มีไว้บังคับใช้สำหรับบุ คคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

บุคคลที่กฏห ม า ยระบุว่า ต้องขับรถโดยสวมรองเท้ าหุ้มข้ อเสมอนั้น คือ ผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักรย านยนต์รับจ้าง

พูดง่ายๆ ก็คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพให้บ ริการด้านขนส่งทั้งหล า ย ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ รถรับจ้าง กระทั่งวิน มอเตอร์ไซค์ บุคคลเหล่านี้ จะต้องสวมรองเ ท้ าในขณ ะให้บริการอยู่ตลอ ดเวลา

โดย พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 102 บัญญัติไว้อย่ างชัดเจนว่า ผู้ประจำรถ หรือผู้ขับรถ ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ต ามที่กำหนดในกฏกระทรวง ต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้คือ

1 จะต้องสวมเสื้อเชิ้ตคอพับ แขนย าว หรือแขนสั้น ชายเสื้ออยู่ในกางเกง

2 เสื้อคอแบะปล่อยเอว แขนสั้น

3 กางเกงขาย าวแบบสุภาพ

4 ต้องสวมรองเ ท้ าหุ้มส้น หรือหุ้มข้ อ หากฝ่าฝืน จะต้องถูกระวางโ ท ษ ปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บ า ท ต ามมาตรา 127

ขณะที่รถยนต์นั่ งส่วนบุคคลทั่วไป อย่ างเช่น คุณผู้อ่านทั้งหล า ยนั้น กฏห ม า ยไม่ได้ระบุเอาไว้ ว่าจะต้องสวมรองเ ท้ าขณะขับรถ หรือ กำหนดลักษณะรองเท้ าสำหรับใช้ในการขับรถ

จึงสามารถสวม หรือถอ ดรองเท้ าได้ต ามใจชอบ แต่ถึงกระนั้น การถอ ดรองเท้ าขณะขับรถ ก็ควรระวังไม่ให้รองเ ท้ าไห ลลื่นเข้าไปขัดอยู่ใต้แป้นเบรก หรือคันเร่ง ซึ่งอาจส่งผลให้ ไม่สามารถควบคุมรถได้อย่ าง ป ล อ ด ภั ย ส่วนการขับรถโด ยใส่รองเ ท้ าส้นสูง ก็อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่ออั น ต ร า ยเช่นกัน

เพราะจะทำให้จุดหมุ นของข้ อเ ท้ าเปลี่ยนไป ทำให้กะระยะแป้นเหยี ยบได้ลำบากกว่าปกติ รวมถึงรองเ ท้ าแต ะที่ลื่นหลุดได้ง่าย ก็อาจส่งผลให้เกิดอั น ต ร า ยได้ด้วยเช่นกัน

อย่ างไรก็ต าม ไม่ว่าคุณจะเลือ กใส่รองเ ท้ า หรือถอ ดรองเ ท้ าขับรถ ก็ควรเลือ กต ามที่ตัวเองถนัด จะเป็นการดีที่สุด เพราะผู้ที่เคยชินกับก ารถอ ดรองเ ท้ าขับรถ ก็อาจรู้สึกเทอะทะ เมื่อต้องสวมรองเ ท้ าขับรถ ตรงกันข้าม ผู้ที่เคยชินกับก ารสวมรองเ ท้ าขับรถ ก็ควรเลือ กใส่รองเ ท้ าที่เหมาะสม ส้นไม่หนาเกินไป ไม่หลวมจนลื่น หลุดง่าย เพื่อความปลอ ดภั ยของตัวคุณเอง

ที่มา  sit-smiling