หากต้องตกงาน หรือถูกเลิกจ้าง ให้รีบทำ 8 เรื่องนี้

สำหรับเรื่องการตกงานเป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นเรากับเมื่อไหร่ ยิ่งทุกวันนี้ สภาพเ ศ ร ษ ฐ กิ จแบบนี้แล้วด้วย หล า ยคนคงจะหวั่นกับความเสี่ยงที่จะตกงาน หรือถูกเลิกจ้างเป็นอ ย่ างมาก

หรือแม้แต่บางคนที่ตัดสินใจลาออ กจากเอง เพราะรู้สึกไม่มีความสุขกับการทำงาน แต่ก็ต้องมานั่งกลุ้มใจทีหลัง กับค่าใช้จ่ายและภาระห นี้สินที่แบกไว้ วันนี้เราจะมาบอ กสิ่งที่ต้องทำ หลังจากออ กจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง ว่าควรทำทำอ ย่ างไรต่อไป

1. เคลียร์เ งิ นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับเรื่องเ งิ นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หากคุณเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณก็จะได้ประโยชน์จากเ งิ นสะสม โดยสามารถรับเป็นเ งิ นก้อนได้ เวลาออ ก

จากงานก็จะมีเ งิ นก้อนไว้สำรองเลี้ยงชีพ แต่หากคุณยังไม่ได้จำเป็นที่จะใช้เ งิ นก้อนนี้ ก็อาจจะคงเ งิ นไว้ในระบบก่อน เพื่อรอโอนย้ายไปยังกองทุนของบริษัทใหม่ในอนาคต

แต่หากคุณออ กจากกองทุนโดยที่ยังไม่เกษียณอายุ คุณอาจจะเสี ยผลประโยชน์จากเ งิ นสมทบที่จะได้รับไม่เต็มจำนวน ดังนั้นควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆอ ย่ างละเอียด เพื่อไม่ให้เสี ยเปรียบผลประโยชน์ที่คุณควรจะได้รับ

2. ตรวจสอบสภาพการเ งิ นของคุณ

เมื่ออยู่ในสถานะว่างงาน การตรวจสอบสภาพการเ งิ นของคุณในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องคำนวณถึงร า ยจ่าย และภาระห นี้สินที่ต้องจ่ายทุกเดือน และมองหาร า ย

ได้ที่ยังเหลืออยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ อ ย่ างไร เพื่อที่คุณจะได้เตรียมตัว และรับมือ กับสถานการณ์การเ งิ นของคุณได้ถูกต้อง ร า ยจ่ายไหนที่ไม่จำเป็น ก็ให้เอาออ กไป เพื่อล ดภาระค่าใช้จ่าย ให้สมดุลกับการเ งิ นปัจจุบัน

3. เก็บรั ก ษ าเ งิ นก้อน

หากว่างงาน และได้เ งิ นก้อน อ ย่ าเพิ่งรีบร้อนใช้เ งิ นเ งิ นก้อนนี้ หรือแม้แต่จะนำไปปล ดห นี้ เพื่อหวังล ดภาระห นี้สิน วิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับเ งิ นก้อนนี้อ ย่ างชาญฉลาด คือ การนำเ งิ น

ก้อนนี้มาแบ่งสรรปันส่วน จัดสรรเ งิ นเพื่อให้เพียงพอต่อ การดำรงชีพ และการจ่ายคืนห นี้ได้ต ามกำหนด ไว่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าบ้าน ค่างวดรถ ค่าบัตรเครดิต และอื่นๆ

คุณควรที่จะกันเ งิ นสำรองนี้ รวมถึงเ งิ นส่วนอื่นๆ ที่จะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้ต ามปกติไปอีก 6 เดือนเป็นอ ย่ างน้อย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถอยู่ได้อ ย่ างปกติ จนกว่าจะหางานใหม่ทำได้

4. ติดต่อประกันสังคม

หากคุณว่างงาน สิ่งแรกที่จะต้องทำคือ การจัดการเรื่องประกันสังคมให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะว่างงาน จากการลาออ กเอง หรือถูกไล่ออ ก ต้องรีบไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อรั ก ษ าสิทธิ และประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับ

โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องจ่ายเ งิ นประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนว่างงาน หากว่างงานจากการลาออ กเอง จะได้รับเ งิ นทดแทน 30เปอร์เซน ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน หากว่างงานจากการถูกไล่ออ ก จะได้รับเ งิ นตอบแทน 50เปอร์เซน ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน โดยต้องไปขึ้นทะเบียบที่สำนักงานจัดหางาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงาน

และจะยังคงได้รับความคุ้มครองจากประกันสังคมไปอีก 6 เดือน หลังจากที่ออ กจากงาน และหากใครต้องการที่จะอยู่ในระบบประกันสังคมต่อหลังจากออ กจากงานแล้ว ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน โดยจ่ายเ งิ นสมทบเดือนละ 432 บาท และยังได้รับความคุ้มครองทั้งหมด 6 กรณี ต ามกฏหมาย

5. เปลี่ยนพฤติก ร ร มการใช้เ งิ น

หลังจากตรวจสอบการเ งิ นของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณจะทราบถึงทิศทางการเ งิ นของคุณ ระหว่างร า ยได้กับร า ยจ่าย แน่นอนว่าร า ยได้ของคุณล ดลง ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ การปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มการใช้เ งิ นอ ย่ างเร่งด่วน ต้องล ดร า ยจ่ายที่ฟุ่มเฟือยออ กไปให้หมด และจ่ายให้น้อยลงสำหรับสิ่งที่จำเป็น

ในส่วนของค่าใช้จ่าย หรือภาระห นี้สินที่คุณต้องจ่ายนั้น ให้เลือ กล ดเป็นอันดับสุดท้าย เพราะมันจะมีผลกระทบต่อเ ค ร ดิ ตและความน่าเชื่อถือของคุณ เป็นการเรียงลำดับความสำคัญในการเลือ กที่จะใช้จ่ายนั่นเอง

6. ทำงานฟรีแลนซ์

หล า ยคน มีความฝันที่อย ากจะทำงานอิสระ ไม่ต้องไปเป็นลูกน้องรับคำสั่งจากใคร หรือคอยรองรับอารมณ์ใคร แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้อ ย่ างที่หวัง ด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคง และความแน่นอนของร า ยได้ จึงทำให้หล า ยคนไม่กล้าที่จะออ กมาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ

ดังนั้น เวลาว่างงาน จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้เราได้ลองทำในสิ่งที่อย ากจะทำ และยังเป็นการหาร า ยได้ให้ตัวเอง โดยอาจจะเริ่มจากรับงานฟรีแลนซ์เล็กๆที่สามารถทำคนเดียวได้ และเมื่อพบลู่ทางจะได้สามารถนำมาเป็นอาชีพหลักที่สร้างร า ยได้หลักให้กับเรา โดยที่ไม่ต้องกลับไปเป็นพนังงานเ งิ นเดือนอีกต่อไป

7. พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ถึงแม้ว่าเรากำลังตกอยู่ในสถานะคนว่างงาน ก็ใช่ว่าเราจะต้องปล่อยเวลาทิ้งไปให้เปล่าประโยชน์ หรือตระเวนหาแต่งานใหม่ จนลืมไปว่าสิ่งสำคัญอีกอ ย่ างในการที่จะเริ่มต้นการทำงานใหม่ คือ ศักยภาพที่สูงขึ้นของเราเอง เราควรมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องของภาษาต่างประเทศ หรือทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานในทุกสายงานปัจจุบันไปแล้ว

นอ กจากนี้ การพัฒนาศักยภาพตัวเองในด้านวิชาชีพต ามความต้องการในสายงานที่จะทำ ก็จำเป็นและมีผลต่อ การพิจารณารับเราเข้าทำงานเป็นอ ย่ างมาก เราจึงไม่ควรปล่อยช่วงเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ใช้เวลาที่ว่างงานนี้แหละ มองหาโอกาสพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมกับการทำงานในอนาคต

8. มองหางานใหม่

หล า ยคนเมื่อว่างงาน ก็มักจะรีบเร่งหางานใหม่ทันที โดยที่ไม่ได้มองถึงความชอบของงานจริงๆ กล า ยเป็นว่าทำได้ไม่นาน ก็ต้องลาออ กมาหางานใหม่อีกเหมือนเดิม แน่นอนว่าการหางานที่ชอบ ทำแล้วมีความสุข กับเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมที่ทำงานดีๆ รวมถึงผลตอบแทนที่น่าพอใจนั้นห า ย ากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทร

การจะทำงานและอยู่กับมันให้ได้นานๆก็ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก คือ เนื้องหาของงาน ร า ยได้ และผู้ร่วมงาน หากใครมีความพอใจต่อสิ่งเหล่านี้ได้ 2 ใน 3 อ ย่ าง ก็จะสามารถทำงานนั้นได้อ ย่ างย าวนาน และไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆ ดังนั้นเราควรที่จะมองหาสิ่งที่ตรงกับความต้องการของตัวเองและสามารถอยู่กับมันได้นานๆ โดยที่ไม่ต้องกลับมาตกอยู่ในสถานะว่างงานอีก

ที่มา  bitcoretech