หากต้องทำงานกับคนนิสัยเห็นแก่ตัว รับมือได้ด้วย 5 วิ ธีนี้

คนเห็นแก่ตัวนั้น มีอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะที่ทำงาน ที่โรงเรียน กับกลุ่มเพื่อน หรือในสังคมกลุ่มใหญ่ ซึ่งคนพวกนี้จะทำให้เรานั้นป ว ดหัวอยู่เรื่อย แล้วเราจะทำอ ย่ างไรละเมื่อเจอคนประเภทนี้ เพื่อให้เราใช้ชีวิตอยู่กับคนกลุ่มนี้ได้โดยรู้ทันและไม่เ สี ยเปรียบกับคนพวกนี้

ในการทำงาน เป็นเรื่องปกติที่ในทีมเดียวกันหรือคนที่ทำงานร่วมกันจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะอาสาช่วยเองด้วยน้ำใจ หรือถูกขอความช่วยเหลือก็ต าม หากไม่เหลือบ่ากว่าแรง ทุกคนก็เต็มใจจะช่วยอยู่แล้วไม่มีปัญหา เพื่อให้งานสำเร็จออ กมาเป็นรูปเป็นร่างและออ กมาดี และก็เป็นเรื่องปกติอีกเหมือนกันที่การทำงานเป็นทีม จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่ทุกคนในทีมพูดตรงกันว่า เห็นแก่ตัว หรือก็คือ เอาเปรียบ อยู่ตลอ ดทุกงาน

เวลาต้องเจอ กับคนนิสัยเห็นแก่ตัว คุณมีวิ ธีรับมืออ ย่ างไรกันบ้ าง คุยเท่าที่จำเป็น หลีกเ ลี่ ย งได้เป็นเ ลี่ ย ง ไม่คบหาเลย บอ กเขาไปว่านิสัยของเขาทำให้คุณไม่สบายใจ หรือทำใจ ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นวิ ธีการที่หล า ยคนใช้กัน ซึ่งมีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผล

ในขณะเดียวกันในสังคมที่พวกเราใช้ชีวิตอยู่นั้น เราต้องเจอ กับคนเห็นแก่ตัวแบบที่ทำไปโดยไม่รู้ตัว หรือคนที่เห็นแก่ตัวเพราะเติบโตมาต ามการเลี้ยงดู ดังนั้นการรับมือ กับคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวคือ

การอยู่กับเขาให้เป็น และเรียนรู้ว่าเราเปลี่ยนนิสัยใครไม่ได้แต่เรามีความรู้และเข้าใจว่าคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวนั้นเติบโตมาในครอบครัวแบบไหน และถ้าเขาล้ำเส้น มาเราก็มีสิทธิที่จะปกป้องสิทธิของเราเช่นกัน

1. บางทีต้องเ ตื อ นสติคนเห็นแก่ตัวว่า โลกไม่ได้หมุนรอบตัวพวกเขา

นิสัยอ ย่ างหนึ่งของคนที่เห็นแก่ตัว คือไม่ได้สังเกตผู้คนรอบข้างเลยว่า พวกเขาทำให้คนที่ใกล้ชิดรู้สึกไม่ดี หรือไม่อย ากเข้าใกล้ขนาดไหน ดังนั้น

อีกหนึ่งวิ ธีที่จะรับมือ กับคนเหล่านี้คือเอ่ยปากเ ตื อ นให้ คนนิสัยเห็นแก่ตัว หัดรู้จักมองความรู้สึกคนรอบข้างบ้ าง เพราะถ้าคุณไม่พูดไม่เ ตื อ น แล้วคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวดันเป็นคนในครอบครัว

เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกับคุณ ความรู้สึกลำบากใจในการอยู่ร่วมกันทุกวัน ก็จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่การพูดคุยกับคนที่แสดงนิสัยเห็นแก่ตัวเหล่านี้ ไม่สามารถใช้อารมณ์เข้ามาร่วมได้

และคงไม่เป็นการดีแน่ ถ้าคุณจะพูดถึงนิสัยแ ย่ ๆ ของพวกเขาในวันที่คุณหมดความอ ดทน คุณควรใช้เหตุและผลในการพูดคุย เพื่อให้คนนิสัยเห็นแก่ตัว ได้รู้สึกถึงพฤติก ร ร มของตนเองบ้ าง แม้ว่าเขาจะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรมากนัก แต่อ ย่ างน้อยคุณก็ได้บอ กให้เขารู้ตัว

2. จงเดินออ กห่างคนเห็นแก่ตัว และไปอยู่ในกลุ่มของคนที่มีศีลเสมอ กับคุณ

ดังเช่นที่ระบุไว้ในข้ อแรกว่าไม่มีประโยชน์ที่เราจะมานั่งอธิบายเรื่องความเห็นแก่ตัวของคนเหล่านี้ ดังนั้น ความพย าย ามในการเป็น มิตรกับคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวคือ การทำร้ า ยตัวคุณเองทางอ้อม จงเดินออ กจากชีวิตคนในลักษณะนี้แล้วไปหาคนที่มีนิสัยที่น่ารักจะดีกว่า

3. คนนิสัยเห็นแก่ตัวต้องอยู่กับความอย ากที่ไม่มีใครตอบสนองพวกเขา

วิ ธีการจัดการกับคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวที่ไม่เคารพสิทธิของคนอื่น มีอยู่วิ ธีหนึ่งที่ได้ผลชะงัดที่สุด คือ การไม่ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญกับคนที่นิสัยเห็นแก่ตัว ให้พวกเขาอยู่กับความสงสัยความอย ากรู้อย ากได้

แต่คุณไม่จำเป็นต้องไปหาให้ หรือจัดการให้ เมื่อต้องร่วมงานกันหรือไปเที่ยวด้วยกัน แล้วเจอ กับคนนิสัยเห็นแก่ตัว คุณจงอยู่แต่ในพื้นที่ของคุณ และปล่อยให้คนเห็นแก่ตัวดิ้นรนเอาเองบ้ าง

เพราะคนนิสัยแบบนี้ เมื่อมีคนทำให้พวกเขาก็จะได้รับจนเคยตัว และคิดว่าคนอื่นต้องจัดการให้ตลอ ดเวลา ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเป็นความรับผิ ดชอบที่พวกเขาควรจะต้องลงมือทำเอง

4. ยอมรับเ สี ยเถิด คนเห็นแก่ตัวไม่เคยสนใจว่าคนอื่นจะเดือ ดร้อนเพียงใด

กฎข้ อแรกในการรับมือ กับคนเห็นแก่ตัวคือ ยอมรับความจริงว่าคนพวกนี้เขาไม่เคยสนใจว่าคนอื่นจะเดือ ดร้อนเพียงใดจากการกระทำของพวกเขา และนิสัยแบบนี้ก็จะส่งต่อ กันรุ่นสู่รุ่น

คุณอ ย่ าได้ไปคิดเปลี่ยนเขาเป็นอันข า ด คุณไม่สามารถเปลี่ยนคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวได้ เพราะพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่านี่คือนิสัยที่ไม่ดี แต่พวกเขามองว่านี่คือวิ ธีในการเอาตัวรอ ด

5. อ ย่ าได้รู้สึกเกรงใจ อ ย่ าให้ตัวคุณเป็นเสมือนเบี้ยรองบ่อนในชีวิตพวกเขา

คนที่นิสัยเห็นแก่ตัวมักจะมีนิสัยที่ชอบกดคนอื่นเป็นเบี้ยล่าง และเอาคุณสมบัติที่เหนือ กว่ามาข่มคุณ หรือเอาสถานะทางสังคมที่สูงกว่ามาเอาเปรียบคุณ ดังนั้น จงอ ย่ าได้ก้มหัวให้คนเหล่านี้

อ ย่ าไปเล่นในเกมของพวกเขา อ ย่ าได้ยินยอม ให้คนนิสัยแบบนี้มาเอาเปรียบเพียงแค่คุณเกรงใจ หรือคิดว่าทำให้จบ ๆ ไปจะได้ไม่ต้องมายุ่งกันอีก จงจำเอาไว้ว่า เมื่อคุณทำให้หนึ่งครั้ง จะมีครั้งที่สองต ามมา เพราะคนเห็นแก่ตัวนั้นคิดว่าพวกเขาสามารถใช้คุณได้

ที่มา sanook tonkit360    jingjai999