หากทำ 10 ข้ อนี้ ได้ก่อน อายุ 45 คุณจะมีกิน มีใช้ตลอ ดชีวิต

สำหรับหล า ยๆคนเคยคิดไว้หรือได้วางแผนการเงินคุณไว้อ ย่ างไรกันบ้าง วันนี้เรามีเรื่องการวางเป้าหมายของคนหนึ่งที่เขาบอ กไว้ว่า เขาจะต้อง ว่าต้องการมีอิสรภาพทางการเงิน เมื่ออายุไม่เกิน 45 ปีและมีท รั พ ย์สิน ที่สร้าง ร ายได้ เพียงพอให้ใช้ไป ได้ตลอ ดทั้งชีวิตของเขา ซึ่งคุณลองนำสิ่งเหล่านี้ไปลองปรับใช้กันดู

1. เริ่มบันทึกการเติบโต ของท รั พ ย์สิน และรายได้ทุกๆปีกำหนดแน วทางไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ การเติบโตของรายได้ การเติบโตของท รั พ ย์สินและผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการเงิน

2. ล ดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผ ลจริงผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกทำเรื่องรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อลด ดอ กเบี้ยมาตรการสองเปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือน มันช่วยประหยัดไปปี ละแสนบาทเลยล่ะ

3. จงเลือ กทำงาน ที่ตนเองชอบและถนัดการหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่ง เติบโตได้เร็วที่สำคัญควรเลือ กทำงาน กับเจ้านายฉลาดๆ จะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

4. เก็บเงินล้าน บาทแรกให้ได้แล้วล้านต่อไปจะง่ายคำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้วิ ธี การบริหารเงินที่ถูกต้องจน มีล้านบาทแรกได้แล้ว ล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย ากมากนัก ประกอบกับเรามีทุนล้านแรกเอาไปต่อยอ ดความมั่งคั่ง

5. ใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย ให้กับเราอย่ าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัตรเครดิต เพราะได้ส่วนลด คะแนนสะสม ได้เงินคืนกลับมาดีกว่าการใช้เงินสด ผมใช้บัตรเครดิตหล า ยใบโดยชำร ะเต็มจำนวน และเลือ กใ ช้บั ตรที่ให้ส่วนลด มากที่สุด

6. จงเก็บเงินโบนัสไว้ให้ดีมันเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุนได้ ผมให้รางวั ลตัวเองในแต่ละปีไม่เกิน 30 เปอร์เซน ของเงินโบนัส แล้วในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุน ทำเช่นนี้ได้เพราะผมมีความสุข ในการเก็บเงิน มากกว่าใช้เงินไงล่ะ

7. ศึกษาหาความรู้ การเงิน ให้สม่ำเสมอความรู้หาได้จากหนั งสือ หรือเข้าอบรม เว็บบอร์ด แฟน เพจ ยูทูบ และเพื่อนๆ ช่องทางเข้าถึงความรู้มีมากม าย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

8.หัดลงทุนเพื่อให้มีรายได้เสริมอยู่เสมอเช่น ลงทุนในหุ้นกองทุนรวมตราสาร ทุนทอง คอนโด และข า ยของออนไลน์ ก่อนลงทุนต้องศึกษาให้รู้ก่อนและจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหน ผมเคยลองมาหล า ยอ ย่ างปัจจุบัน เน้นลงทุ นกองทุ นรวม กับคอนโดเป็นหลัก

9. ออมเงินแบบอื่น นอ กจากฝาก เงินธนาคารการออมเงินทางเลือ ก ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้กองทุนรวมและประกันชีวิต เป็นต้นอย ากแนะนำให้ลอง เพราะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้ไว

10. ออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอยซื้ อของชิ้นใหญ่อ ย่ าซื้ อทีเดียวติดๆ กัน เพราะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดเราควรซื้ อของที่มีโอกาสได้ใช้จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อ ย่ าไปซื้ อมัน จำไว้

ที่มา  forlifeth