หากรู้จักยืมก็ควรคืนเขาบ้าง 4 วิ ธีรับมือ กับคนยืมเงิน แต่ไม่ยอมคืนสักที

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการรับมือ กับคนชอบยืมเงินแต่ไม่ชอบคืนเขาไป กับบทความ หากรู้จักยืมก็ควรคืนเขาบ้าง 4 วิ ธีรับมือ กับคนยืมเงิน แต่ไม่ยอมคืนสักที ไปดูกันว่าการรับมือ กับพวกลูกห นี้ลักษณะนี้จะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 บางคนยืมเงินด้วยความตั้งใจ แต่ไม่รับปากว่าจะคืนเมื่อไหร่

คิดแค่ว่าเดี๋ยวมีจะให้ แบบก้ำๆ กึ่งๆ จาก ‘เดี๋ยวจะคืน’ อาจกล า ยเป็น ‘ไม่คืนดีกว่า’ เอาได้ง่ายๆ พอถึงจุดหนึ่ง คนจำพวกนี้ จะลืมความสัมพันธ์เก่าๆ หมด พอเห็นว่ามีตัวเลขในบัญชีเยอะ ก็นึกเสียดาย ความตระหนี่เข้าครอบงำจิตใจ รู้สึกไม่อย ากจะคืน ผลก ร ร มที่เขาได้รับคือ มีจิตใจอ่อนแอ คิดอะไรแบบเด็กๆ อยู่บนเส้นทางของความเหลวไหล วันหนึ่งหากมีท รั พ ย์เยอะ พอถึงอีกวันท รั พ ย์อาจห า ยไปราวกับความฝัน

2 บางคนยืมเงินแล้วตั้งใจจะคืนแน่นอน

และอาจมีข้อสัญญาว่า จะคืนเงินให้ได้เมื่อไหร่ ดอ กเบี้ยจะให้หรือไม่ พอได้เงินคืนต ามที่ตกลงกันไว้ ก็เกิดความผูกพันในทางดี น่าเชื่อถือ ฝ่ายคนให้ยืม ก็ถือว่าได้บุญ เพราะให้โอกาสคน ฝ่ายรับก็ถือว่าได้บุญ เพราะทำต ามที่ตกลงไว้ มีความสุขกันทั้งคู่

3 บางคนก็ยืมเงินแล้วตั้งใจจะคืน แต่มีเหตุให้ยังคืนเงินไม่ได้

อย่ างนี้ถือว่าไม่ได้ตั้งใจโ ก ง ไม่ผิดศีลข้อ 2 แต่ผลก ร ร มจะเกิดขึ้นทันทีในช าตินี้ คือความทรมานใจ การข า ดความนับถือตัวเอง และไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่น ส่วนผลในช าติต่อไป ก็เหมือนกับที่ทำในช าตินี้ คือ เงินที่ให้คนอื่นยืมจะไม่ได้คืนทันที เพราะเหตุสุดวิสัยของลูกห นี้

4 บางคนยืมเงินแล้วตั้งใจจะไม่คืนตั้งแต่แรก

แต่มาหว่านล้อมว่าจะคืนเงิน อย่ างนั้นอย่ างนี้ พร้อมกับดอ กเบี้ยมหาศาล ที่มายืมก็เพราะอย ากประชดธนาคาร ที่ให้กู้ย ากเย็นแสนเข็ญเหลือเกิน กรณีนี้ถือว่าผิดศีลข้อ 2 แบบเต็มๆ แน่ เพราะขึ้นต้นเจตนามาก็ถือเอาท รั พ ย์แล้ว

แถมยังผิดศีลข้อ 4 อีกด้วย ฉะนั้นก ร ร มของคนประเภทนี้คือ จะมีโอกาสเสียทั้งสิทธิ์ เสียทั้งท รั พ ย์ เสียทั้งชื่อเสียง ถูกใส่ร้ า ย หรือถูกต้มตุ๋น ล่อลวงสารพัด สำหรับคนที่ถูกโ ก ง เมื่อทวงบ่อยๆ เข้า แล้วไม่ได้คืน ฟ้องก็แล้ว แต่ก็ไม่สำเร็จ ก็เหลือแต่ก ร ร มทางใจ คิดเสียว่าเขาทำอย่ างไรกับเรา

ก็จะได้รับผลก ร ร มแบบนั้น อยู่ที่เราจะเลือ กต่อเวรหรือหยุดเวร ก ร ร มทางโลกเหมือนต้องยกเงินให้เขาไปฟรีๆ แต่ทางธรรมคือยกห นี้ก ร ร มให้เขาไปแบกรับแทน ในเมื่อมีตัวต า ยตัวแทน มารับช่วงถึงที่แล้ว เราสมควรแค้นเคือง หรือขอบคุณเขาดี

ที่มา คุณดังตฤณ, aanplearn