หากไม่อย ากเสียห า ยอย่ าโพสต์ 10 เรื่องราวนี้ในโลกออนไลน์

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องราวที่ไม่โพสต์บนโลกออนไลน์ให้คนอื่นๆ ได้รับรู้ เพื่อความปลอ ดภั ยของเราเอง กับบทความ หากไม่อย ากเสียห า ยอย่ าโพสต์ 10 เรื่องราวนี้ในโลกออนไลน์ ไปดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรบ้าง

1 การ เ เ ช ร์ ตำเเหน่งที่คุณอยู่

การเเ ช ร์ตำแหน่ง นั้นอาจก่อให้เกิดอั น ต ร า ยกับตัวคุณเอง จากบุคคลที่ไม่ประส งค์ดี ฉะนั้นคุณควรปิดการเเ ช ร์ตำแหน่ง จะดี ที่สุดนะเราทุกคน โปรดจำไว้เสมอว่า หากคุณโพสต์สิ่งใดๆ ลงแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะลบออ กอย่ างสมบูรณ์ ฉะนั้นโปรดคำ นึงเป็นอย่ างยิ่ง ในการเลือ กสิ่งที่จะ เ เ บ่ งปั นในโซเชียลนั้น

2 ภาพเซลฟี่ ในโอกาสที่ไม่เหมาะ

ในบางครั้ง บางสถานที่ บางโอกาส ก็ต้องให้เกียรติและเคารพ โดยเฉพาะ ในงานศ พ เพราะคุณไม่ควรทำร้ า ยตัวเอง ด้วยการยิ้ม ถ่ายภาพตัวเองในงานหรอ กนะ มันไม่ควร

3 เรื่องความ สั ม พั น ธ์

นั่นเพราะเรื่องส่วนตัวของคุณ และคนรักของคุณไม่ควรเอาไปให้คนอื่นรับรู้เฉพาะอย่ างยิ่ง เรื่องราวในห้องนอน แม้แต่เรื่องราว พิเศษๆ ต่างๆเพราะหากคุณได้เเ ช ร์ คุณอาจต้องสู ญเสี ยความไว้เนื้ อเชื่อใจจากคนที่คุณรักได้

4 ภาพ จู บ โดยการเซลฟี่

คนส่วน มาก มีความเห็นว่าการโพสต์ ภาพที่ลึกซึ้ง ในที่สาธารณะ กล า ยเป็นคนที่มีรสนิยมแ ย่ และอาจเป็นที่รังเกี ย จ ในสายต าใคร ต่อใคร ใครก็ต ามที่ลงรูป ประเภทนี้อาจเป็นเพราะ กำลังสงสัยและไม่มั่นใจ ในคู่รักของตนหรือเปล่า

5 พ ฤ ติ ก ร ร มที่ผิ ด ก ฎ ห ม า ย

และถ้าคุณเป็นคนที่มีพฤติก ร ร มชอบอวด ในเรื่องที่ผิ ดก ฎหมาย เช่น เม าแล้วขับเซลฟีขณะขับรถ คุณอาจถูกจั บ บางคนเนี่ยอาจ ไปไกลถึงโพสต์ภาพย ๆเส พ ติ ด บางครั้งก็โพสต์เงินที่ ข โ ม ย คนอื่น มาก็มี

6 แผนการไปเที่ยว

ถ้าคุณเเ ช ร์สถานที่ๆ คุณกำลังพักผ่อน บางครั้งมันอาจทำให้เกิดอั น ต ร า ยได้ เพราะมีบางคนอาจจะแอบเข้าที่พักของคุณได้ ฉะนั้นหากคุณอย ากเเ ช ร์ประสบการณ์เกี่ยวกับทริ ปของคุณ ณ ตอนนั้น ก็ควรรอให้กลับจากทริ ปก่อนดีกว่านะ

7 เอกส า รส่วนบุคคล

ถ้าคุณเผ ยข้อมู ลส่วนบุคคลในโลกอ อ นไ ลน์ อาจทำให้มีคนไม่หวังดี รู้ข้อมู ลของคุณและพวกเขาจะได้ข้ อมูลของคุณ นั่นก็เพื่อ ข โ ม ย ข้อมู ลตัวตนของคุณ บางทีอาจจะบุ กเข้าไปในบ้านอีก

8 เเสดงความเห็นที่ไม่เหมาะ

ถึงคุณจะชื่นชอบ การแสดงความเห็นในเชิงล้อเล่น เพราะสิ่งที่คุณได้ทำลงไปอาจจะทำให้คนอื่นไม่พอใจได้ อ ย่ า งเรื่อง การเมื อง ศาสนา หรืออื่นๆ เป็นต้น

9 ข้ อ มู ลทางก ารเงิน

เงินคือสิ่งที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ยิ่งเมื่อเราประสบปัญหาทางการเงินเนี่ยถ้าคุณเผ ยแพ ร่ข้อมูลส่วนนี้ ของคุณออ กไป อาจมีผู้ไม่ หวังดี เข้าถึงบั ญชีของคุณได้ไม่ย าก

10 กล่าวถึงเรื่องงาน อ ย่ า งไม่เหมาะสม

เพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านายของคุณ สามารถเห็นทัศนคติของคุณจากโปรไฟล์ได้ ฉะนั้นแล้วคุณควรเก็บอารมณ์ เก๊บความรู้สึกส่วนตัว ไว้บ้างก็ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ต ามมาในภายหลัง ทำให้มันเหมาะสมดีที่สุด

ที่มา จาก scholarship,tamnanna, sabuyjaijung