ห นี้ก็ยังมี เ งิ นเก็บก็เหลือน้อย จะใช้ชีวิตยังไงดี

จริง ๆ แล้วก็ไม่ได้มีสูตรลับที่จะบอ กได้นะครับ ว่าเราจะต้องหาเ งิ นให้ได้เท่าไหร่ ถึงจะสามารถปลอ ดห นี้ที่เรามีได้ทั้งหมด คนเรามีค่ากิน ค่าใช้มากมายระหว่างวัน ระหว่างเดือน แล้วจะรู้ได้ยังไงว่า

เมื่อไหร่จะใช้ห นี้หมด หากเราสร้างห นี้เอาไว้เยอะ เท่ากับว่าเราจะต้องเอาเ งิ นในปัจจุบันไปจ่ายคืนห นี้สินเยอะขึ้น และจะมีเ งิ นที่เราสามารถนำไปเก็บออมเพื่ออนาคตของเราได้น้อยลง

เชื่อว่าหล า ยๆ คนต้องเจอ กับปัญหาเ งิ น ช็ อ ต เ งิ นติดลบ หมุนเ งิ นไม่ทัน ยืมเ งิ นจากนั่น มาโปะนี่จนทำให้เปิดห นี้ท่วมหัว พอถึงสิ้นเดือน ก็ใช้แต่ห นี้หมุนนั่นหมุนนี่ไม่มีเ งิ นเก็บสักทีแต่หล า ยๆ

คนก็ไม่รู้จะทำอ ย่ างไรดี วันนี้จะนำเสนอ 6 วิ ธีการใช้ชีวิต หากวันใดวันหนึ่ง ชีวิตของใครหล า ยคนต้องประสบกับปัญหาหมุนเ งิ นไม่ทัน เ งิ นติดลบ ไม่พอใช้มาดูกันว่าเราจะ มีวิ ธีการจัดการเรื่องเหล่านี้อ ย่ างไรบ้าง

1. ห นี้สำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะห นี้ผ่ อ น บ้าน ผ่ อ น รถ ส่วนห นี้บัตร เ ค ร ดิ ต หรือห นี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้จ่ายเท่าที่จ่ายได้โดยเลือ กจ่ายห นี้ที่มี ด อ ก เบี้ยสูงก่อนและติดต่อขอประนอมห นี้ขอผ่ อ น จ่ายในแต่ละเดือนและ ควรติดต่อเจ้าห นี้อยู่ตลอ ด อ ย่ าคิดหนีห นี้

2. ล ดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อันดับแรกต้องทำบันทึกร า ยรับ-ร า ยจ่ายของตนเองทุกวัน ในแต่ละเดือน มีร า ยได้จากไหนบ้างพอใช้จ่ายหรือไม่ หรือในแต่ละเดือนต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น

ค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่าเดินทาง ค่าอาห าร ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่ อ น ชำระห นี้สินค้า ค่าใช้จ่ายสังสรรค์ แล้วรวมกันว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ใช้เ งิ นไปกับอะไรมากที่สุด

จำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อชีวิตถ้าไม่จำเป็นต้องเลิกหรือหยุดทันที หากใครไม่เคยจดบันทึกร า ยรับ-ร า ยจ่าย จะทำให้ไม่รู้ว่าในแต่ละเดือน มีการใช้จ่ายอะไรบ้าง และ หมดไปกับอะไรบ้าง ดังนั้น เมื่อรู้ปัญหาแล้วว่าเ งิ นหมดไปกับอะไร หากเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ที่สามารถประหยัดได้ ควรประหยัดอ ย่ างจริงจัง

3. เรียนรู้วิ ธีแก้ปัญหาห นี้

จ่ายขั้นต่ำเพื่อ รัก ษ า บัญชีและ เค ร ดิ ต วิ ธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีห นี้ไม่เยอะอาจจะมีห นี้เพียง 2-3 บัญชี แนะนำให้จ่ายขั้นต่ำต ามใบเรียกเก็บเ งิ น

หรือจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำสักเล็กน้อย ที่สำคัญต้องมีวินัยในการผ่ อ น ชำระ หากหมดภาระห นี้แล้วไม่ควรก่อห นี้ใหม่เพิ่มอีกเป็นอันข า ด เพราะ

จะทำให้มีห นี้ไม่หมดสิ้น มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นข า ยท รั พ ย์สินที่ข า ยได้ออ กไปเป็นเ งิ นสด เพื่อนำมาปิดห นี้ให้ได้มากที่สุดหากมีห นี้สิน มากให้เลือ กปิด ทีละร า ยการที่สามารถปิดห นี้ได้

เพื่อให้เหลือจำนวนเจ้าห นี้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถทำได้หรือไม่มีท รั พ ย์สินที่สามารถข า ยเพื่อปล ดห นี้ได้

ก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาล ในระหว่างนั้นแนะนำให้เก็บเ งิ นให้มากที่สุดอ ย่ าได้หลงระเริงกับเ งิ นที่มี ต้องเตรียมสะสมเ งิ นเพื่อเคลียร์ห นี้สินทั้งหมด

4.ตั้งสติเอาไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรร ม ของตนเอง หยุดก่อห นี้ หยุดสร้างห นี้เพิ่ม โดยเด็ ด ข า ดไม่ว่าจะต้องลำบากขนาดไหน

ที่สำคัญ ต้องหยุดหาห นี้ใหม่มาจ่ายห นี้เก่าเพราะจะทำให้เป็นห นี้แบบ งู กิ น หาง ไม่รู้จักจบ ต้องอยู่ให้ได้ด้วยเ งิ นเดือนของตัวเอง

5. สำรวจภาระห นี้สินที่มีอยู่

ควรแยกแบ่ง ประเภทห นี้สินที่มี แยกประเภทห นี้ จำนวนห นี้ อัตราด อ ก เบี้ยที่ต้องชำระอัตราขั้นต่ำที่ต้องชำระ จากนั้น ให้คำนวณยอ ดห นี้ทั้งหมดคำนวณร า ยได้ทั้งหมดเรียงลำดับยอ ดห นี้ที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

6.หาช่องทางสร้างร า ยได้เพิ่ม

ต ามหลักความจริงแล้ว เมื่อเ งิ นหมด ก็ต้องหาเพิ่ม เหมือนน้ำในตุ่มหมดก็ต้องตักมาเพิ่มใครที่เป็นห นี้ เ งิ นติดลบ ลองสำรวจตัวเองว่า มีของอะไรข า ยได้ มีความสามารถอะไรหรือมองหาอาชีพเสริมที่พอสร้างร า ยได้ เช่น ทำกับข้าว ทำขน มข า ยหรือไม่ถ้ามีทักษะการข า ย ก็หา ซื้ อ สินค้ าต่างๆ ไปข า ยต ามตลาด

นัดหรือหากมีทักษะอื่นๆก็ทำได้เลยครับ สำหรับใครที่หมุนเ งิ นไม่ทัน การเ งิ นติดลบ หรือเป็นห นี้อยู่ อ ย่ าเครี ย ดตั้งสติเอาไว้ เพื่อรับมือ กับปัญหาที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต

อ ย่ าได้หนีห นี้ หนีปัญหาและต้องรู้จักบริหารห นี้ อ ย่ าปล่อยให้ห นี้มาบริหารตัวเราเอง ดังนั้น หากรู้จักประเภทห นี้ที่ได้ก่อขึ้น มา จะช่วยให้สามารถ จัดการห นี้เหล่านี้ได้อ ย่ างถูกทางครับ

ที่มา thaismescenter krungsri    108resources