อย ากมีชีวิตที่ดี ทำต ามคำสอนแม่ 20 ข้อนี้

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้คำสอนของแม่ที่อย ากให้ลูกสาวลูกช ายได้อ่ า น เพื่อนำไปใช้ชีวิต และดำเนินชีวิตครอบครัวของคุณ กับบทความ อย ากมีชีวิตที่ดี ทำต ามคำสอนแม่ 20 ข้อนี้ ไปดูกันว่าแม่คนนี้จะสอนลูกอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตของลูกนั้นดีที่สุด

1 เวลาเจอความ ต า ย ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือฉากสุดท้าย ที่จะทำให้ ชีวิตมีความสมบูรณ์

2 เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การชี้ขุมท รั พ ย์มหาสมบัติ

3 เวลาเจอความทุ ก ข์หนัก ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ แบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต

4 เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่ างวิเศษ

5 เวลาเจองานหนักให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ โอกาส ในการ เตรียมพร้อมสู่ความ เป็น มืออาชีพ

6 เวลาเจอคำนินทา ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การสะท้อนว่า เรายังคงเป็นคน ที่มีความหมาย

7 เวลาเจอความพลัดพราก ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยตัวเอง

8 เวลาเจอนายจอมละเมียด ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ ( Perfectionist )

9 เวลาเจอความผิดหวัง ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ วิธีที่ธรรมช าติ กำลังสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับชีวิต

10 เวลาเจอลูกหัวดื้อ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ โอกาสทอง ของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

11 เวลาเจอคน เ ล ว ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ ตัวอย่ างของชีวิต ที่ไม่พึงประสงค์

12 เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ ประจักษ์พย านว่า ไม่มีใครได้ทุกอย่ างดั่งใจหวัง

13 เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ ความอนัตต า ของชีวิต และสรรพสิ่ง

14 เวลาเจอคนกลิ้ง ก ะ ล่ อ น ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ อุทาหรณ์ของชีวิต ที่ไม่น่าเจริญรอยต าม

15 เวลาเจอความป่ ว ยไข้ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การเตือนให้เห็นคุณค่าของการรั ก ษ าสุ ข ภ า พ ให้ดี

16 เวลาเจอแฟนทิ้ง ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ ความเป็นอนิจจัง ที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ

17 เวลาเจออุ บั ติ เ ห ตุ ให้บอ กตัวเอง นี่คือ คำเตือนว่า จงอย่ าประมาทซ้ำอีกเป็นอันข า ด

18 เวลาเจอ ศั ต รู คอยกลั่นแกล้ง ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ บททดสอบ ที่ว่า’มารไม่มี บารมีไม่เกิด’

19 เวลาเจอวิ ก ฤ ต ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ บทพิสูจน์สัจธรรม’ในวิ ก ฤ ต ย่อมมีโอกาส’

20 เวลาเจอความจน ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมช าติ เปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

ที่มา b i t c o r e t e c h, v e r r y s m i l e j u n g