อย ากมีเ งิ นเก็บสักก้อนทำได้ไม่ย าก 22 วิ ธีทำให้การออมเ งิ นของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

หล า ยคนอาจจะมองว่าการมีเ งิ นเก็บ การออมเ งิ นเป็นเรื่องที่ย าก แต่ถ้าหากเรามีเป้าหมายและรู้วิ ธีการออมเ งิ นที่ถูกต้องก็จะทำให้คุณมีเ งิ นเก็บได้ไม่ย าก ดังนั้นวันนี้เราจะพาคุณไปดู 22 วิ ธีทำให้การออมเ งิ นของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเล้ยยย

1. หยุดนิสัยฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย

ร า ยจ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆ ตัดทิ้งให้หมด ทำร า ยการขึ้น มาว่าต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง หล า ยคน แปลกใจว่ายิ่งคิดยิ่งตัดได้เรื่อยๆคิดก่อนใช้ตรึกตรองถึงความจำเป็น มากน้อยจัดลำดับให้ดี

2. เก็บเหรียญทั้งหล า ยลงกระปุก

เปิดอีกบัญชีสำหรับเ งิ นหยอ ดกระปุก อ ย่ าดูถูกการสะสมเ งิ นเล็กเ งิ นน้อย จากก้อนเล็กๆ เติบโตกล า ยเป็นเ งิ นก้อนใหญ่ในอนาคต

3. จ่ายเ งิ นค่างวดผ่อนต่างๆ

เข้าบัญชีตัวเอง แม้เมื่อผ่อนค่างวดนั้นหมดแล้ว คุณ กำลังผ่อนค่างวดรถ หรือจอแบน อยู่หรือเปล่า ถ้าใช่ ขอให้คุณผ่อนต่อไปด้วยเ งิ นจำนวนเท่าเดิม แต่จ่ายเข้าบัญชีเ งิ นออมของคุณเอง วิ ธีนี้คุณไม่เดือ ดร้อน เพราะคุณเคยชินกับภาระผ่อนนั้นๆ อยู่แล้ว ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าคุณไม่มีภาระผ่อนอะไรใหม่ๆ เข้ามาอีก

4. ซื้ อพันธบัตรรัฐบาล

สำหรับประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการออ กพันธบัตรประเภทต่างๆ การจำหน่ายพันธบัตรให้กับประชาชน สิ่งที่ต้องดูคือประเภทพันธบัตร อัตรา ด อ ก เบี้ย และวันจ่าย ด อ ก เบี้ย

5. จ่ายให้ตัวเองก่อนอันดับแรก

กันส่วนหนึ่งของเ งิ นเดือนที่ได้รับ จะมากจะน้อยให้นำไปฝากเข้าบัญชีธนาคารทุกๆ เดือน แล้วอ ย่ าไปยุ่งกับบัญชีนั้นเด็ดข า ด ถ้าจำเป็นต้องถอนเ งิ นส่วนนี้ ให้ถือว่ากำลังกู้เ งิ น เวลาคืนต้องคืนทั้งต้นทั้ง ด อ ก

6. เก็บเ งิ นคืนที่ได้รับจากเรื่องต่างๆ

เข้าบัญชีธนาคาร เ งิ นรับที่เป็นเบี้ยหัวแตก เช่น เ งิ นคืนต ามโปรโมชันการซื้ อสินค้ า เ งิ นคืนเบี้ยประกัน ร า ยได้เบี้ยให้ร า ยการต่างๆ ให้รวมเป็นบัญชีเดียว แล้วทำบัญชีไว้ คุณจะได้รู้ว่า ณ สิ้นปีร า ยรับที่ได้จากเ งิ นคืนพวกนี้มัน มากขนาดไหน ร า ยรับพวกนี้เป็นร า ยรับไม่ต้องเ สี ยภาษี น่าเ สี ยด า ยที่จะใช้ทิ้งๆ ขว้างๆ

7.เป็นสมาชิกสหกรณ์

เป็นวิ ธีง่ายสุดของการออมเ งิ น พร้อมทั้งเป็นแหล่งเ งิ นกู้ ด อ ก เบี้ยต่ำอีกต่างหาก

8. เข้าโครงการออมเ งิ นที่น่าสนใจ

เปิดหูเปิดต าให้กว้าง อาจมีโปรแกรมออมที่นึกไม่ถึง

9. เพิ่มผลตอบแทนการลงทุน

ไม่ควรยอมรับผลตอบแทน ด อ ก เบี้ยต่ำ เ งิ นออมที่มีอยู่ ควรไปสร้างเ งิ นต่อด้วยการลงทุน ในผลิตภัณฑ์ทางการเ งิ นที่ให้ ผลตอบแทนสูงสุด ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างสมดุลในการรับความเสี่ยงด้วย

10. เข้าร่วมแผนออมเ งิ นของบริษัท

แผนการออมของบริษัทเป็นแผนออมเ งิ นแบบปลอ ดภาษี และนายจ้างช่วยจ่ายสมทบ เป็นทางเลือ กที่ดีสำหรับลูกจ้าง

11. ใช้ประโยชน์จากการโอนเ งิ นบัญชีธนาคาร

เมื่อเ งิ นเดือนถูกนำฝากเข้าในบัญชีของคุณแล้ว คุณควรให้มันอยู่ในบัญชีธนาคารให้นานที่สุด

12. รัดเข็ดขัดชั่ วคราว

อย ากได้อะไรมากๆ ลองรัดเข็มขัดในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 2-3 เดือน เพื่อออมเ งิ นให้มากกว่าปกติ เก็บเ งิ นได้เท่าร า ค าของแล้วจึงค่อยกลับสู่การดำเนินชีวิตปกติ

13.ส้มหล่น

อ ย่ าเพิ่งกินหมดในคราวเดียว เ งิ นก้อนใหญ่ไม่มาบ่อยครั้ง เช่น มรดก รางวัลเกมโชว์ ลอตเตอรี่ เ งิ นปันผลกองทุน ฯลฯ เ งิ นก้อนนี้ควรนำไปใช้ในการออมหรือ ลงทุนเพื่อ การเกษียณอายุ อ ย่ าลืมปรึกษามืออาชีพด้านภาษีด้วย

14.ใช้การเ สี ยภาษีให้เป็นประโยชน์

เรียนรู้เรื่องภาษี ประโยชน์ที่คุณไม่ควรเ สี ยและประโยชน์ที่คุณควรได้ ลดหย่อน

15. ฝากเ งิ นเข้าบัญชีส่วนบุคคลเพื่อ การเกษียณอายุสัปดาห์ละครั้ง

ในต่างประเทศนิยมมาก มีการทำบัญชีฝากสะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียว สำหรับไทยมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งนายจ้างจ่ายสมทบให้

16. ให้นำเ งิ นเดือนส่วนเพิ่มไปฝาก

ถ้า รับเ งิ นเป็นร า ยสัปดาห์หรือร า ย 2 สัปดาห์ อาจเป็นได้ว่าบางเดือนคุณจะได้รับเ งิ น มากครั้งกว่าปกติ เช่น ถ้าได้รับเ งิ นเป็นร า ยสัปดาห์ จะมี 4 เดือนที่ได้รับเ งิ น มากครั้งกว่าปกติ หรือถ้าได้รับเ งิ นเป็น ร า ย 2 สัปดาห์ จะมี 3 เดือนที่คุณได้เ งิ นเดือน 3 ครั้ง ครั้งที่เกิน มาให้นำไปเข้าบัญชีเ งิ นออม ทันที

17. ทิ้งเ งิ นไว้ในบัญชีกระแสร า ยวันให้น้อยที่สุด

มีคนจำนวน มากทิ้งเ งิ นไว้ในกระแสร า ยวัน เพราะปลอ ด ด อ ก เบี้ย แต่หารู้ไม่ว่ากำลังพลาด โอกาสในการทำเ งิ น ที่ควรก็คือมีเ งิ นในกระแสร า ยวันให้พอ กับร า ยจ่ายร า ยเดือน หาก เ งิ นเหลือให้โอนไปยังบัญชีเ งิ นฝากที่มี ด อ ก เบี้ยหรือโอนไปลงทุนใน ผลิตภัณฑ์การเ งิ นที่มี ด อ ก เบี้ยดีสุดในเวลานั้น

18. ยืมมาออม

บางคนประสบความสำเร็จในการกู้เ งิ นธนาคาร แล้วนำกลับไปฝากในบัญชีเ งิ นออมของตนเองอีกทีหนึ่ง วิ ธีนี้ใช้ได้ผลกับคนที่กำลังมีค่าหักลดหย่อน เช่น กู้ซื้ อบ้าน และใช้ได้กับช่วงเวลาที่ ด อ ก ฝากมากกว่า ด อ ก กู้ หลังภาษี เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันไม่ต้องพูดถึง

19. จ่ายห นี้ให้หมด

คุณอย ากได้ผลตอบแทน 17-21เปอร์เซน หรือเปล่า อ ย่ ามีห นี้บัตรเครดิตสิ เคลียร์ห นี้บัตรให้หมด รู้มั้ยว่าถ้ายอ ดห นี้อยู่ที่ 2.4 หมื่นบาท ด อ ก เบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งปีอยู่ที่ 4,000-5,200 บาท รีบเคลียร์ห นี้ให้หมด ผลตอบแทนที่คุณจะได้คือไม่ต้องเ สี ย ด อ ก เบี้ยก้อนนี้ การปลอ ดห นี้ บัตรจึงเป็นวิ ธีออมเ งิ นก้อนใหญ่ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีห นี้ จริงๆ หาบัตรที่ ด อ ก ถูกสุดมาใช้

20. เก็บเ งิ นเบิกร า ยการต่างๆ

ส่วนที่เกินจากร า ยจ่ายจริงเข้าบัญชีเ งิ นออม ค่าเดินทางหรือร า ยจ่ายอื่นที่เบิกบริษัทได้ ควรเก็บ ส่วนเกินจากร า ยจ่ายจริงไว้ หรือคุณอาจได้ค่าล่วงเวลา ควรเก็บเ งิ นส่วนนี้มาออมเช่นกัน เช่น ได้ค่าล่วงเวลาเดือนละ 2,000 บาท ถึงสิ้นปีจะมีเ งิ นก้อน 2.4 หมื่นบาท สามารถนำมาใช้จ่ายในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องไปถอนเ งิ นออมหลัก

21. ใช้ประโยชน์จาก Float

ความ หมายของ Float คือระยะช่วงที่ ผู้ถือเช็คได้รับเช็คไปจนกระทั่งถึงตอนที่ได้รับเ งิ นสั่งจ่าย ต ามเช็ค กล่าวคือ ช่วงที่ยังไม่ได้ถูกตัดบัญชีก็ควรแช่เ งิ นไว้ในบัญชีเ งิ นฝากให้นาน เท่าที่จะนานได้ ก่อนจะโอนไปเข้าบัญชีกระแสร า ยวันเพื่อตัดจ่ายเช็ค

22. นำเ งิ นปันผลและ ด อ ก กเบี้ยไปต่อเ งิ นโดยอัตโนมัติ

เมื่อลงทุนหรือฝากเ งิ นในผลิตภัณฑ์ทางการเ งิ นใด จัดการให้เ งิ นปันผล หรือ ด อ ก เบี้ยสามารถนำฝากหรือลงทุนต่อได้อัตโนมัติ ในระยะย าวจะเห็นผลน่าพอใจ

ที่มา  stand-smiling